Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

Mitmed uued Riigikohtu lahendid maksuasjades

Rubriik: EML

Kahe viimase kuuga on Riigikohus teinud kaheksas maksuasjas kohtuotsuse.

Kuna vastavalt menetlusseaduste muudatustele ei ole andmekaitse huvides enam lubatud Riigikohtu veebilehel avaldatud kohtulahendis avalikustada protsessiosaliste nimesid, on 2006. aasta lahendite pealkirjades ja tekstides kõik isikute nimed asendatud sümbolitega “x”.Lahendid käsitlevad maksukorralduse seadusest nii menetluse peatamist (25.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-74-05), tagastusnõuet (27.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-9-06) kui sundtäitmise aegumist (18.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-11-06), tasaarveldusnõude täitmist (6.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-8-06 ja 13.04.2006, kohtuasja nr 3-3-1-22-06); EÜ tolliseadustiku osas deklareerimise kohustust (10.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-66-05 ja 10.05.2006, kohtuasja nr 3-3-1-65-05); üks kohtulahend käsitleb ringkonnakohtuotsuse resolutsiooni vastavusse viimist otsuse põhjendustega (11.05.2005, kohtuasja nr 3-3-1-25-06).Kohtuasjas nr 3-3-1-74-05 annab Riigikohus hinnangu menetluse peatamise alusele olukorras, mil kohtuniku arvates asjassepuutuva Euroopa Liidu õigusakti sätte kehtivuse küsimuses on algatatud kohtumenetlus Euroopa Kohtu kohtusüsteemis. Riigikohus leiab, et ainuüksi asjaolu, et EL õigusakti kehtivuse küsimuse on Euroopa Kohut kohtusüsteemis vaidlustanud mõni teine liikmesriik, ei anna veel alust EL õigusakti kehtivuses kahlemiseks ja menetluse peatamiseks. Otsuses nr 3-3-1-11-06 annab Riigikohus tõlgenduse sundtäitmise aegumisele. Riigikohus tõlgendab MKS § 132 lg-t 2 selliselt, et aegumistähtaja jooksul tuleb üksnes alustada sundtäitmist, mitte viia sundtäitmine aegumistähtaja jooksul lõpule. Otsustes nr 3-3-1-8-06 ja 3-3-1-22-06 annab kohus seisukoha käibemaksu tagastusnõude täitmise peatamisele. Kohus toob välja MKS § 107 lg 1 nimetatud asjaolud, mille ilmnemisel saab maksuhaldur tagastusnõude täitmist peatada.Tutvu lahenditega EML veebilehel maksuinfo rubriigis.