Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuseaduste muudatused 2014. aastal

Maksuseaduste muudatused 2014. aastal

Rubriik: EML

Vt ka Olulisemad maksumäärad aastatel 2007-2014

Maksukorralduse seadus Riigikogus 22. mail 2013 vastu võetud ja põhiosas 01.07.2013 jõustunud seadusega tehti järgmisi muudatusi: · Maksuvõla puudumise tõend antakse 10 eurost väiksema võla puhul (varem 15 eurot) · Maksuvõla avalikustamise korral lisatakse sellele ka info võla tekkimise aja kohta · Maksuvaba käibe vabatahtliku maksustamise (KMS § 16 lg 3) kohta maksuhaldurile esitatud kirjalikus teavituses märgitud andmed ei ole enam maksusaladusega kaitstud, mis võimaldab näiteks kinnisvara ostjal või üürnikul kontrollida käibemaksu lisamise õigsust · Muudetud on dokumentide kättetoimetamise reegleid, mh täpsustatud elektroonilise kättetoimetamise korda (MKS §-d 531 ja 54) · Maksu määramise aegumistähtaega (tahtliku seaduserikkumise korral) lühendati kuuelt aastalt viiele (MKS § 98) · Maksuvõla sundtäitmise aegumistähtaega lühendati seitsmelt aastalt viiele, muudeti ka aegumise katkemise reegleid (MKS § 132, muudatus jõustus 01.01.2014) Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Seaduseelnõu 414 SE menetlusinfo Tulumaks Riigikogus 23. jaanuaril 2013 vastu võetud seadusemuudatuse kohaselt muutuvad alates 01.01.2014 lepinguliste investeerimisfondide maksustamise reeglid. Sellega seoses tehti ka täpsustavaid muudatusi seltsingute ja ühisuste maksustamise üldistesse sätetesse. · Kui seltsingul või muul sarnasel ühendusel ei ole oma asukohariigi seaduste kohaselt tulumaksuga maksustamisel juriidilise isiku staatust siis kehtib nn transparentsuse põhimõte, mille kohaselt omistatakse ühenduse tulud selle liikmetele (TuMS § 18 lg 4, § 29 lg 11).

Eesti residendist füüsiline isik deklareerib nii kodumaisest kui välismaisest ühendusest saadud tulu talle kuuluvas osas Eestis maksustatava tuluna. Kui ühendusele tehakse väljamakse, millelt tuleb Eestis tulumaksu kinni pidada või maksukohustust deklareerida, siis tuleb väljamakse jagada ühenduse liikmete vahel või peab iga ühenduse liige esitama tuludeklaratsiooni.
· Erikord kehtib lepingulise investeerimisfondi kohta (TuMS § 18 lg 5). Osakuomanik ei maksa tulumaksu fondi arvestuslikult kasumilt, vaid maksustatakse ainult fondist saadud väljamaksed või osaku võõrandamisest saadud kasu.

Mitteresidendist osakuomanik maksab Eestis tulumaksu ainult siis, kui investeerimisfondi vara koosnes peamiselt Eestist asuvast kinnisvarast (TuMS § 29 lg 4 punktid 5 ja 6, § 29 lg 7).
· Lepinguline investeerimisfond muudetakse iseseisvaks maksumaksjaks Eestist saadud kinnisvaratulu osas (TuMS §-d 312-316). Muudatuse eesmärk oli tagada kooskõla Euroopa Liidu õigusega ning maksustada kinnisvaratulu ühtsete reeglite alusel sõltumata sellest, kas fondivalitseja asub Eestis või välismaal. Kinnisvaratulu hulka kuuluvad: kasu Eestis asuva kinnisasja võõrandamisest, tulu Eestis asuva kinnisvara üürile või rendile andmisest või piiratud asjaõigustega koormamisest ning teisest investeerimisfondist saadud intressitulu, kui selle fondi varast enamuse moodustab Eestis asuv kinnisvara. Renditulu ja intresside puhul hakatakse rakendama ka tulumaksu kinnipidamist.

Lisatud on ka rida sätteid võimaliku topeltmaksustamise vältimiseks.
· Lõpetatakse intresside maksustamine mitteresidendi tuluna (TuMS § 29 lg 7). Edaspidi saab maksustada vaid seotud isikute vahelisi tehinguid siirdehinna sätete alusel (vt TuMS § 50 lg 4). Sellega muudatusega seoses muutub 2014. aastal ka vorm INF 12 ning sellel ei pea enam deklareerima mitteresidendist juriidilistele isikutele makstud intresse.

Tulumaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 275 SE menetlusinfo Riigikogus 5. detsembril 2013 vastu võetud seaduse kohaselt on pensioni maksuvaba osa suurus alates 01.01.2014 varasema 2304 euro asemel 2520 eurot aastas (210 eurot kuus). Sama seadusega tunnistatakse alates 01.01.2015 kehtetuks tulumaksuseaduse üleminekusätted (§ 60 ja § 61 lõiked 27-28). Ettevõtjad, kellel on veel jaotamata enne 01.01.2000 teenitud kasumit ning kellel on võimalik üleminekusätte kohaselt oma tulumaksu kohustust vähendada, peavad 2014.

aasta jooksul dividendid välja maksma. Tulumaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 492 menetlusinfo Sotsiaalmaks Sotsiaalmaksu kuumäär on 2014. aastal 320 eurot. Kuumäärale vastav tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on 105,60 eurot kuus.

Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks on 316,80 eurot kvartalis ja 1267,20 eurot aastas. Kogumispension Aastatel 2014-2017 kehtib maksemäär 3% nendele, kes esitasid vastava avalduse hiljemalt 15. septembriks 2013. Lähemat teavet kogumispensioni kohta saab portaalist www.pensionikeskus.ee.

Aktsiisid Riigikogus 23. oktoobril 2013 vastu võetud seadusega piirati Venemaalt sissetoodavate aktsiisikaupade maksuvabastust. Muudatuste kohaselt saab reisija üldjuhul tuua aktsiisivabalt kütust üks kord kuus ning alkoholi ja tubakatooteid kaks korda kuus (ATKEAS §-d 47, 57 ja 68, vt ka § 27 lg-d 6-8). Muudatused jõustusid 01.12.2013.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 449 SE menetlusinfo Alkoholi aktsiisimäärad tõusevad aastatel 2013–2016 igal aastal keskmiselt 5%. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt peaks maksumäärade tõus 2016. aastaks tõstma viina hinda keskmiselt 13% ja muude jookide (õlu, vein, siider, vahetooted) hindu vahemikus 2–4%. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 268 SE menetlusinfo Riigikogus Sigarettide aktsiis tõuseb aastatel 2013 ja 2014 kummalgi aastal 6%.

Selle tulemusena peaks minimaalne aktsiisisumma olema 90 eurot 1000 sigareti kohta ning aktsiis moodustama umbes 2/3 sigarettide jaehinnast. Seega hakkab kõige odavam sigaretipakk maksma 2014. aastal umbes 2,70 eurot ja keskmine kaalutud müügihind on 2,83 eurot. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 280 SE menetlusinfo Riigikogus Kohalikud maksud Alates 01.01.2014 läheb Tallinna reklaamimaksu haldamine osaliselt Maksu- ja Tolliameti pädevusse ning sellega seoses kehtib ka uus elektrooniline deklaratsioonivorm.

Deklaratsioonide esitamine ja maksu tasumine toimub edaspidi e-maksuameti kaudu. MTA ülesanne on arvutuskäikude õigsuse kontrollimine ning maksusumma sissenõudmine ja tagastamine, samuti maksuvõla ajatamine. Reklaamimaksu deklareerimise sisulise õigsuse kontroll ning deklareerimata maksu sissenõudmine jääb Tallinna Ettevõtlusameti pädevusse. Tallinna reklaamimaksu määruse muutmine Tallinna reklaamimaksu määruse terviktekst 01.01.2014 Selgitused Tallinna Linnavalitsuse kodulehel Selgitused MTA kodulehel