Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Rubriik: EML

Tulumaks

Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seadusega:

  • kehtestatakse alates 2015. aastast maksumääraks 20%
  • piiratakse alates 2012. aastast eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamist ühes tuludeklaratsioonis seniselt 3196 eurolt (50 000 krooni) 1917 eurole (30 000 krooni)
  • lubatakse alates 2012. aastast metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud kasust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud järgmisel kolmel maksustamisperioodil
  • välistatakse alates 2012. aastast erisoodustuste hulgast tööga seotud tasemekoolituse kulude katmine

Tulumaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 40 SE menetlusinfo Maksu- ja Tolliameti selgitused tasemekoolituse kulude kohta Riigikogus 26. jaanuaril 2011 vastu võetud seadusega muudeti III pensionisamba sissemaksete tulumaksusoodustuse rakendamise korda. Kui praegu saab füüsiline isik tulumaksuvabastust rakendada ainult tuludeklaratsioonis, siis alates 2012. aastast on tööandjal õigus arvata töötaja eest tasutud pensionifondi või –kindlustuse sissemaksed maksustatavast tulust maha juba igakuisel tulumaksu kinnipidamisel (TuMS § 42 muudatus). Maksuvabalt saab sissemakseid teha kui 6000 eurot aastast ja mitte rohkem kui 15% isiku maksustatavast tulust. Need piirmäärad kehtivad tööandja kaudu ja töötaja poolt otse makstud maksetele kokku. Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Seaduseelnõu 870 SE menetlusinfo Riigikogus 26. jaanuaril 2011 vastu võetud seadusega kaotati töölähetuse majutuskulude maksuvabad piirmäärad. Alates 01.01.2012 on majutuskulud maksuvabad sõltumata kulu suurusest. Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Seaduseelnõu 106 SE menetlusinfo Maamaks Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seadusega kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2013 maksuvabastus maaomaniku kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastuse rakendamiseks ei pea avaldust esitama. Koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 51 SE menetlusinfo Kuni 2013. aastani kehtiv maamaksuseaduse redaktsioon lubab valdadel ja linnadel ise kehtestada kodualusele maale maksusoodustusi ja –vabastusi. EML andmetel on 2012. aastaks kehtestanud täieliku või osalise maksuvabastuse Tallinna ja Tartu linn ning Harku, Rae ja Jõgeva vald. Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus ning taotleja elukoht peab olema registreeritud selle maja või korteri aadressile, millele maksuvabastust taotletakse. Samuti ei tohi taotleja saada sellelt maalt rendi- või üüritulu. Lähemat infot maamaksuvabastuste taotlemise kohta vt siit Kütuseaktsiis Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt lõpetatakse alates 01.01.2012 erimärgistatud kütuse kasutamine paikses mootoris, kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Rahandusministeerium on teatanud kavatsusest ette valmistada 2012. aasta esimesel poolaastal seaduseelnõu, mille kohaselt lõpetataks erimärgistatud kütuse kasutamine ka raudtee- ja laevaliikluses, kutselisel kalapüügil, põllumajanduses ning kütmisel ning soojuse ja elektrienergia tootmisel, kuid kütuse hinna tõus kompenseeritakse kütuse kasutajatele muul viisil. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 39 SE menetlusinfo Maksu- ja Tolliameti selgitused Tubakaaktsiis Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt tõuseb 2013. aastal tubakaaktsiis. Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär on alates 01.01.2013 47,63 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr on 33% sigarettide maksimaalsest jaehinnast, kuid kahe aktsiisi kogusumma peab olema vähemalt 88 eurot 1000 sigareti kohta. Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta. Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 61 eurot ühe kilogrammi kohta. Juba varem vastu võetud seadusemuudatuste tulemusena tõuseb tubakaaktsiis ka 2012. aastal. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 42 SE menetlusinfo Alkoholiaktsiis Riigikogus 7. detsembril 2011 vastu võetud seaduse kohaselt tõusevad alates 01.02.2012 alkoholiaktsiisi määrad 5%. Seadusemuudatuse tekst Seaduseelnõu 100 SE menetlusinfo Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse terviktekst 01.02.2012 Kogumispension Alates 2012. aastast taastub 2% määras kogumispensioni makse nendele, kelle suhtes rakendus 2011. aastal makse määr 1%. Taastuvad ka riigipoolsed eraldised samas määras nagu need kehtisid enne maksete peatamist 1. juunil 2009. Lähemat teavet kogumispensioni kohta saab portaalist http:///www.pensionikeskus.ee. Kohalikud maksud 01.01.2012 jõustuvad kohalike maksude seaduse muudatused, mille kohaselt kaotavad kogu Eestis kehtivuse müügimaks ja paadimaks. IV kvartali 2011 müügimaksu deklaratsioonid tuleb esitada 20. jaanuariks 2012. Tallinnas tõuseb reklaamimaks. Reklaamimaksu määr oli 2010. ja 2011. aastal 0,32 eurot (5 krooni) kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Alates 01.01.2012 kehtib maksumäär 0,40 eurot ja 01.01.2013 taastub enne 2010. aastat kehtinud maksumäär 0,45 eurot (7 krooni). Tallinna reklaamimaksu määruse terviktekst