Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuseadused uuest aastast keerukamad

Maksuseadused uuest aastast keerukamad

Rubriik: Äripäev

Helmut Pikmets, Advokaadibüroo Paul Varul vandeadvokaat ja partner, kirjutab Äripäeva erilehes Juhtimine, et kuna maksuseadused on muutumas keerukamaks ning maksustamise praktika on ebaühtlane, vajavad maksumaksjad ja nõustajad üha enam maksuhalduri juhendeid seaduse kohaldamiseks.

Kahjuks ei saa praegu maksuhalduri antud juhendeid alati maksumaksjaid abistavateks pidada, kuna need kordavad paljuski seaduse teksti ega kajasta probleemi analüüsi. Esimesel jaanuaril jõustub maksukorralduse seaduse (MKS) muudatus, mis sätestab maksuhalduri siduva eelotsuse instituudi. Siduva eelotsusega annab maksuhaldur maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu maksustamise kohta (MKS § 916). Kuigi seadusemuudatus jõustub lähiajal, on kuni selleni antud seadusetõlgendustel tähendus varem tekkinud maksukohustuse suhtes.

Kehtiv seadus ei anna otsest vastust küsimusele, kas maksuhalduri antud juhendid on siduvad. MKS § 14 lg 1 kohaselt on maksuhalduril kohustus anda maksumaksja taotluse alusel teavet tasumisele kuuluvate maksude kohta, maksusumma arvutamise, deklareerimise ja määramise aluste kohta. Maksuhalduril on maksuseaduse ühetaoliseks kohaldamiseks õigus anda juhendeid (MKS § 15 lg 1). Seega annab seadus ühest küljest maksuhaldurile õiguse selgitada seadusi, kuid paneb ka kohustuse anda konkreetset teavet maksustamise kohta.

Lisaks seaduses sätestatud kohustusele on selles küsimuses olulised ka maksuõiguse üldised põhimõtted, näiteks õiguskindluse põhimõte (põhiseaduse § 10). Tegemist on õigusriigi ühe olulise põhimõttega, mille kohaselt on põhiseadusega kooskõlas olevad õigusaktid määratud looma ühiskonnas korrapära ja stabiilsust. Õiguskindluse põhimõttest tulenevad omakorda õiguspärase ootuse ja usalduse kaitse põhimõtted, mis praegusel juhul väljenduvad haldusorganite antud teabe siduvuses. Õiguskindluse põhimõttest tuleneb ka õigusrahu põhimõte, millest tuleneb nõue, et teatud aja möödudes kaob võimalus õiguslikke otsustusi muuta.

Seega on ka praegu maksuhalduri poolt maksumaksjale antud juhendid siduvad. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3781/new_eri_artiklid_378115.html Loe ka „2007. ja 2008. a maksukorralduse seaduse muudatused“: http://www.maksumaksjad.ee/modules/AMS/article.php?storyid=252