Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuseaduse muudatuste eelnõu Riigikogus

Maksuseaduse muudatuste eelnõu Riigikogus

Rubriik: EML

Maksuseaduse muudatuste eelnõu Riigikogus

Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses on rida seaduseelnõusid, millele on võimalik esitada arvamusi ja ettepanekuid. Lisatud linkide kaudu saab tutvuda eelnõu kaardiga, kus on kättesaadav kogu menetlusinfo (eelnõu ja seletuskirjade tekstid, komisjoni istungite protokollid, täiskogu istungi stenogrammid, esitatud muudatusettepanekud ja saabunud arvamused).

Tulumaksuseaduse muutmise seadus 402 SE

Eelnõuga kaotatakse eluasemelaenu intresside maksuvabastus (tunnistatakse kehtetuks tulumaksuseaduse § 25). Tulumaksutagastust ei saa enam 2023. aasta kevadel, kui esitatakse 2022. aasta tuludeklaratsioonid. 

Eelnõu läbis esimese lugemise 17. juunil ning sellele on esitatud opositsiooni poolt hulgaliselt muudatusettepanekuid.

Lähemalt vt siit

Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 406 SE

Muudetakse maa hindamise korraldust, et viia läbi järgmine maa korraline hindamine 2022. aastal. Edaspidi hakkab korralist hindamist tegema Maa-amet eelkõige riiklike andmekogude andmete alusel. Kodualuse maa maksuvabastus jääb kehtima, kuid muude maaomanike õiguste kaitseks kehtestatakse iga-aastase maksutõusu piirmäär (maamaksuseaduse § 81), et vältida hüppelist maksutõusu. Samuti langetatakse maksumäärasid. 

Eelnõu läbis esimese lugemise 27. oktoobril.

Lähemalt vt siit

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 458 SE

Eelnõuga võetakse üle uued Euroopa Liidu direktiivid. Aktsiisi maksmise üldist korraldust reguleerivast direktiivist tulenevad peamised muudatused on seotud EL-i ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale. Eelnõuga nähakse ette, et aktsiisiga maksustatud kauba vedamisel teise liikmesriiki tuleb vormistada EMCSis elektrooniline saateleht.

Eelnõu läbis esimese lugemise 20. oktoobril.

Lähemalt vt siit

Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 468 SE

Eelnõuga luuakse III sambasse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension. Väljamakseid tehakse vabatahtlikest pensionifondidest ja kui isikul on osakuid erinevates pensionifondides, võetakse osakuid tagasi kõigis tema fondides. Sel juhul on võimalik saada tulumaksuvabastust.

Maksukorralduse seaduse muudatuste kohaselt tuuakse II samba maksete tasumine ettemaksukontol esimesele järjekohale ning see kantakse üle enne varem tekkinud muude maksude võlgu. Ühtlasi keelatakse ka II samba maksete ajatamine. Muudatuse eesmärk on tagada, et töötaja töötasust kinni peetud makse jõuaks võimalikult kiiresti pensionifondi.

Eelnõu läbis esimese lugemise 27. oktoobril.

Lähemalt vt siit

Tulumaksuseaduse muutmise seadus 469 SE

Üldist maksuvaba tulu reeglit (kus maksuvaba tulu määr väheneb sissetulekute suurenemisel) ei kohaldata alates 2023. aastast vanaduspensioniikka jõudnud inimestele. Selle asemel hakkab neile kehtima ühtne maksuvaba tulu määr kuni keskmise vanaduspensioni ulatuses sõltumata pensioni ja muude sissetulekute suurusest. 2023. aasta maksuvabaks määraks prognoositakse 654 eurot kuus.

Eelnõu läbis esimese lugemise 27. oktoobril.

Lähemalt vt siit