Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Siim Mägi kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et maksuhalduri õigus isiku vara tagaselja ilma maksunõude esitamiseta arestida riivab oluliselt isiku ettevõtlusvabadust, omandiõigust ning ka süütuse presumptsiooni. Selline põhiseadusega tagatud edasikaebe- ja ärakuulamisõiguse piiramine on vastuolus õigusriiklike põhimõtetega.

Maksukorralduse seaduse § 1361 kohaselt on maksuhalduril õigus arestida maksukohustuslase vara enne maksunõude määramist. Seda juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et näiteks peale revisjoni läbiviimist võib võimaliku maksuvõla sissenõudmine osutuda maksukohustuslase enda tegevuse tõttu oluliselt raskemaks või võimatuks (näiteks kui on motiveeritud selge kahtlus, et isik võib hakata maksumenetluse käigus oma vara n-ö. ära „kantima”). Samas selle eelaresti kohaldamiseks peab maksuhaldur saama Halduskohtult loa.Seonduvalt vaadeldava teemaga on probleemne eelkõige see, et kummalisel kombel ei ole kehtiva seaduse kohaselt maksukohustuslasel võimalik sellist eelaresti lubavat kohtumäärust vaidlustada. Veel enam – teda ei kaasata loa taotlemise menetlusse ning seadus ei sätesta, kui kauaks eelarest võidakse seada.Loe edasi: http://raamatupidaja.ee/article/2011/4/15/maksuhalduri_eelarestiga_seonduva_kaebeoiguse_piiramine_on_pohiseadusega_vastuolus