Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur kutsub FIE-sid üle vaatama ettevõtluse olemasolu

Maksuhaldur kutsub FIE-sid üle vaatama ettevõtluse olemasolu

Rubriik: MTA

Ettevõtlusandmed esitamata jätnud FIE-dele saadab Maksu- ja Tolliamet märgukirjad, milles palub ettevõtluse olemasolu tõestamist, sest peagi korrastab maksuhaldur FIE-de registrit.

Maksuhalduri andmetel ei ole 1717 füüsilisest isikust ettevõtjat maksustamisperioodidel 2003-2006 esitanud tuludeklaratsiooni E- vormi, 2322 FIE-t on maksustamisperioodidel 2003-2006 tuludeklaratsiooni E vormi esitanud ja deklareerinud seal brutotulu 0 krooni, 2247 FIE-t ei ole igal aastal maksustamisperioodidel 2003-2006 tuludeklaratsiooni esitanud või on seal deklareerinud brutotulu 0 krooni. MTA andmetel oli registreeritud FIE-de arv 2006. aastal 75 467. 1.

juulil jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, mis lubab maksuhalduril kustutada registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega Tulumaksuseaduse (TuMS) § 14 tähenduses. “Maksuhaldur teavitab füüsilisest isikust ettevõtjat tema registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks,” ütles Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe. Veermäe sõnul on maksuhaldur võtnud eesmärgiks tegeleda kõigepealt nende 1717 FIE-ga, kes ei ole oma ettevõtlust kinnitanud 4 aastat järjest. Maksu- ja Tolliamet palub neil isikutel võtta ühendust oma kohaliku maksu- ja tollikeskusega ja tõendada oma ettevõtluse olemasolu.

Kui isik ettevõtlust ei tõenda, kustutatakse füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustuslase registrist. Registri korrastamisega on Veermäe sõnul plaanis algust teha 10. detsembril. On tähelepanuväärne, et 1717 FIE-st, ei ole 520 FIE kohta rahvastikuregistris kontaktandmeid.

Nende isikutega võetakse ühendust läbi ametlike teadaannete. Tulumaksuseaduse § 14 lg 2 kohaselt on ettevõtlus isiku iseseisev majandus- või kutsegevus (sealhulgas ka notari ja kohtutäituri, samuti vandetõlgi § 9 lõikes 3 nimetatud juhul vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, ka loominguline või teaduslik tegevus. Vastavalt TuMS § 44 lõikele 6¹ on FIE maksustamisperioodile (kalendriaasta) järgneva kalendriaasta 31.märtsiks kohustatud esitama residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni A vormi koos E vormiga, milles kajastatakse maksustamisperioodi ettevõtluse tulud ja kulud. Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on FIE-l ka siis, kui ettevõtluse tulud ja kulud maksustamisperioodil puuduvad s.t.

et E vormil täidetakse ainult päise osa ja kinnitatakse allkirjaga. Maksuhaldur juhib tähelepanu, et FIE tegevuse peatamise, lõpetamise või registrist kustutamisega ei toimu võlgade, sh maksuvõlgade kustutamist. Ka registrist kustutatud FIE on kohustatud tasuma kõik võlad ja intressid õigusaktidega sätestatud korras. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22353&tpl=1026