Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Majandusliku tõlgendamise paragrahv jäi ellu

Majandusliku tõlgendamise paragrahv jäi ellu

Rubriik: EML

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium andis täna määruse nn Sylvesteri kaasuses. Mäletatavasti tegi Tallinna Halduskohus 2008. aasta 2. juunil otsuse AS Sylvesteri endiste aktsionäride kasuks (asudes seisukohale, et aktsionäridele tehtud maksuotsused tuleb tühistada). Aktsionäridele maksu määramisel oli maksuhaldur tuginenud maksukorralduse seaduse (MKS) §-st 84 tulenevale majandusliku tõlgendamise reeglile. Halduskohus asus seisukohale, et MKS § 84 kohaldamiseks ei ole alust.

Samas pidas halduskohus vajalikuks jätta MKS § 84 kohaldamata ka selle vastuolu tõttu põhiseaduse (PS) §-s 13 sätestatud õigusselguse põhimõttega. Otsuse edastamisega Riigikohtule algatas halduskohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. Riigikohus selgitas, et selleks, et Riigikohus saaks hinnata kohaldamata jäetud õigustloova akti põhiseaduspärasust, peab see õigustloov akt olema asjassepuutuv. Asjassepuutuvuse kindlaksmääramine on vajalik, sest Riigikohus võib tunnistada põhiseaduse vastaseks või kehtetuks üksnes asjassepuutuva sätte. Kui säte ei ole asjassepuutuv, pole normikontroll lubatav ning taotlus tuleb jätta läbi vaatamata. Sylvesteri kohtuasjas käis vaidlus selle üle, kas maksuameti otsus, millega ta kohustas Sylvesteri endisi aktsionäre tasuma täiendavalt tulumaksu, on õiguspärane. Täiendava tulumaksu määramisel tugines Maksu- ja Tolliamet MKS §-le 84. Ilma MKS §-s 84 toodud eeldusteta poleks võimalik seda paragrahvi kohaldada. Halduskohtu jaoks seisneski põhiküsimus selles, kas tehingute suhtes, millega AS Sylvester endised aktsionärid võõrandasid 2002. a AS Sylvester aktsiad neile kuuluvatele äriühingutele, tuleb kohaldada MKS § 84. Tallinna Halduskohus asus seisukohale, et maksuotsused tuleb tühistada, kuna asjas kogutud tõendid ning tuvastatud asjaolud ei võimalda MKS § 84 kohaldada. Seetõttu ei saa MKS § 84 olla asjassepuutuv norm, kuna selle kehtivusest ei sõltunud AS Sylvester endiste aktsionäride algatatud haldusvaidluse lahendus. Sõltumata sellest, kas MKS § 84 on põhiseadusvastane või põhiseaduspärane, oleks halduskohtu lahendus pooltele sama. Nendel põhjustel jättis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium Tallinna Halduskohtu taotluse läbi vaatamata. Riigikohtu määrust saab lugeda siit.