Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Lepet rikkunud omavalitsused kaotasid õiguse e-andmetele

Lepet rikkunud omavalitsused kaotasid õiguse e-andmetele

Rubriik: MTA

Maksuhaldur peatas seoses kokkuleppe rikkumisega Maardu linnavalitsuse ning Vändra- ja Ruhnu vallavalitsuse elektroonilise ligipääsu Maksukohustuslaste registri andmetele.

Maksu- ja Tolliametil on kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingud, millega on omavalitsuste volitatud töötajatele antud juurdepääs infole isikute sissetulekute kohta, tingimusel, et valla- või linnavalitsus kasutab infot seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Nimetatud e-teenust pakub MTA omavalitsustele alates 2007. aasta augustist. Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul oli rutiinse kontrolli käigus mitme omavalitsuse puhul tekkinud kahtlus andmete väärkasutuses. Novembris viis Maksu- ja Tolliameti sisekontrolli osakond läbi kontrolli, mille tulemusena tuvastati viie kohaliku omavalitsuse osas isikuandmete väärkasutamine. “Kuna kolm omavalitsust – Maardu linnavalitsus, Vändra vallavalitsus ja Ruhnu vallavalitsus – ei ole maksuhalduriga sõlmitud lepingust kinni pidanud, oleme sunnitud internetipõhise ligipääsu Maksukohustuslaste registrile nendele omavalitsustele sulgema,” nentis Aav. “Maksu- ja Tolliameti jaoks on äärmiselt oluline, et meie klientide isikuandmed oleksid kaitstud, seepärast suhtume võimalikesse maksusaladuse rikkumistesse ülima tõsidusega,” toonitas Aav ja lisas, et pisteliste kontrollidega jätkab amet ka edaspidi. KOV-ide ja MTA lepingud sisaldavad punkti, mille kohaselt on maksuhalduril õigus saada omavalitsustelt igakülgset informatsiooni kokkulepet puudutavates küsimustes ning punkti, mis annab ametile õiguse katkestada koheselt juurdepääs maksukohustuslaste registrile, kui juurdepääsu kasutaja ehk omavalitsus kuritarvitab kokkuleppega antud õigusi. “Eelpool mainitud omavalitsused ei ole kahtluste tekkimisel maksuhalduri märgukirjadele reageerinud või ei ole rakendanud piisavaid meetmeid andmete õiguspärase kasutamise tagamiseks,” täpsustas Aav. Maksukorralduse seaduse § 29 punkt 13 kohaselt võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet valla- või linnavalitsusele seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Sellel juhul laieneb valla- või linnavalitsuse ametnikele MKS § 26 sätestatud maksusaladuse kaitse kohustus. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23141&tpl=1026