Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

KOONDINFO: MAJANDUSKRIISI ÜLETAMISE MEETMED

KOONDINFO: MAJANDUSKRIISI ÜLETAMISE MEETMED

Rubriik: EML
Koroonakriisi tõttu oli Riigikogul vaja menetleda lisaeelarvet ja sellega seonduvaid seadusemuudatusi kiirkorras (eelnõud 169 ja 171). Aprilli alguses esitas valitsus eelnõud Riigikogule, 15. aprillil võeti seadused vastu, president Kersti Kaljulaid kuulutas seadused välja 17. aprillil, ning need jõustusid 22. aprillil ja on avaldatud ka Riigi Teatajas.Eelnõude materjalid (tekstid, seletuskirjad, arvamused) on kättesaadavad nii Riigikogu kui Riigi Teataja kodulehel. Järgnevalt on toodud tähtsamad lingid õigusaktidele, eelnõudele, seletuskirjadele, majandustoetuste eraldajate kodulehtedele jm. 1. Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020002 Aluseks olev eelnõu 171 SE koos seletuskirjaga: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/9eb928f5-d085-4104-a317-ad9d767727dd Eelnõust: Lisaeelarve järgi kujuneb valitsussektori nominaalseks eelarve puudujäägiks tänavu koos valitsuse majanduse toetusmeetmetega -2,62 miljardit eurot. Meetmete mõju valitsussektori nominaalsele eelarvepositsioonile on 1,15 miljardit eurot. Riigieelarve tulusid vähendab lisaeelarve 1,63 miljardi võrra tänavuse eelarvega kõrvutades. Lisaeelarve meetmete mõju kehtiva riigieelarve kuludele on kokku 513 miljonit. Sellele lisandub reservide kasutusele võtmine. 2. Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed): https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020001 Aluseks olev eelnõu 169 SE koos seletuskirjaga: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cad9e912-b0d8-428d-be1f-b14e22ed5ecd Eelnõust: Eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust, Kaitseliidu seadust, keskkonnatasude seadust, kogumispensionide seadust, käibemaksu seadust, loovisikute ja loomeliitude seadust, maksukorralduse seadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust, ravikindlustuse seadust, riigieelarve seadust, riikliku pensionikindlustuse seadust, sotsiaalhoolekande seadust, sotsiaalmaksuseadust, tervishoiuteenuse korraldamise seadust, tulumaksuseadust, töötuskindlustuse seadust ja töövõimetoetuse seadust. 3. Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 170 SE: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/000826a5-0c93-407c-9fab-f173221748b4/Abipolitseiniku%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(COVID-19%20haigust%20p%C3%B5hjustava%20viiruse%20SARS-Cov-2%20levikuga%20seotud%20meetmed) Eelnõust: Eelnõu välja töötamine on tingitud väljakuulutatud eriolukorrast ning eriolukorra lahendamisel üles kerkinud probleemidest, eelkõige eriolukorra ajal rakendatavate erisuste kehtestamise võimatusest kehtiva õiguse alusel. Eriolukorra ajal võib olla keeruline tagada kõigi tavapäraste menetluste kulg ja teenuste pakkumine, kuna asutustel on vaja tegeleda eelkõige eriolukorra lahendamiseks vajalike ülesannete täitmisega. Selleks, et vajaduse korral oleks võimalik teha erisusi, nähakse seadustes ette muudatused, et eriolukorra ajal oleks võimalik vajadusel näiteks menetluste kulgu pikendada või peatada. Eelnõuga muudetakse abipolitseiniku seadust, autoveoseadust, elektroonilise side seadust, erakorralise seisukorra seadust, hädaolukorra seadust, Kaitseliidu seadust, kemikaaliseadust, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, korrakaitseseadust, kriminaalmenetluse seadustikku, liiklusseadust, looduskaitseseadust, lõhkematerjaliseadust, maakatastriseadust, meresõiduohutuse seadust, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, ohvriabi seadust, pankrotiseadust, perehüvitiste seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, raudteeseadust, ravimiseadust, relvaseadust, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust, tagatisfondi seadust, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust, tööturuteenuste ja -toetuste seadust, vangistusseadust, veeseadust, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust, välismaalaste seadust, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust ning väärteomenetluse seadustikku. Juhime tähelepanu, et eelnõu 170 on tänase seisuga küll vastu võetud ja presidendile saadetud (20.04 toimus 3. lugemine parlamendis ja eelnõu saadeti presidendile), aga välja kuulutamata ja Riigi Teatajas avaldamata. 4. Kõik valitsuse ja ministrite õigusaktid seoses eriolukorraga on koondatud Riigi Teataja kodulehel ühte alajaotisesse „Eriolukorra õigusaktid“: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7 5. Töötasuhüvitis: „Tööhõiveprogramm 2017–2020“: https://www.riigiteataja.ee/akt/120032020003 Valitsuse määruse seletuskiri: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf Töötukassa kodulehe vastav alajaotis: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis Hüvitisest: Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. 6. Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga: https://www.emta.ee/et/eriolukord 7. KredEx: Kriisimeetmed koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvate ettevõtete aitamiseks: https://www.kredex.ee/et/koroona 8. EAS: COVID-19 mõjude leevendamise toetused: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/ 9. PRIA: Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta: https://www.pria.ee/koroonaviirus-ja-pria-toetused 10. MES: COVID-19 kriisimeetmed: https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed 11. Maaeluministeerium: Eriolukord Eestis (COVID-19) - korduma kippuvad küsimused: https://www.agri.ee/et/eriolukord-eestis-covid-19-korduma-kippuvad-kusimused?fbclid=IwAR0q8ITxMIfSdayQGf2ruUD7EyGTAbbZUqWx3Wrujih8uOq2V9v1mIMb2xY