Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Kohalike maksude rolli Eesti maksusüsteemis peaks üle vaatama

Kohalike maksude rolli Eesti maksusüsteemis peaks üle vaatama

Rubriik: EML

EML saatis Tallinna Linnavolikogule ettepaneku, milles juhitakse tähelepanu vajadusele vaadata üle kohalike maksude roll Eesti maksusüsteemis kui ka tunnistada müügimaksu määrus kehtetuks.

Riigikohtu üldkogu 16.03.2010 otsusega põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-8-09 asuti seisukohale, et kogu kohalike omavalitsuste rahastamise korraldus on põhiseadusega vastuolus. Tulenevalt Riigikohtu otsusest peab Riigikogu vastu võtma seadused, mis võimaldaksid eristada omavalitsustele kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ette nähtud raha riiklike kohustuste täitmiseks mõeldud rahast. Need seadused peavad tagama, et riiklikud kohustused saaksid rahastatud riigieelarvest ja et kohalike ülesannete jaoks oleks omavalitsustel piisavalt raha. Samuti peab Riigikogu looma selguse selles, millised seadusega omavalitsustele pandud ülesanded on riiklikud ja millised olemuselt omavalitsuslikud.

Omavalitsused ei pea kulutama kohalike ülesannete jaoks mõeldud raha riiklike kohustuste täitmiseks. Lähtuvalt Riigikohtu otsusest tuleb üle vaadata ja vajadusel ringi teha kogu kohalike eelarvete moodustamise ning tulubaasi reguleeriv normistik. Muu hulgas tuleks selle protsessi käigus üle vaadata ka kohalike maksude roll Eesti maksusüsteemis. Oleks mõistlik, kui Tallinna linna esindajad asuksid koostöös teiste omavalitsustega pidama läbirääkimisi Rahandusministeeriumiga, et valmistada ette uus kohalike maksude seadus, mis lubaks linnadel ja valdadel kehtestada selliseid kohalikke makse, mille järele on praktikas vajadus, mis oleksid kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja haakuksid Eesti õigussüsteemiga, mis oleksid oma olemuselt seotud kohaliku infrastruktuuri kasutamisega, mille kehtestamine ei kahjustaks üle-eestiliselt tegutsevate ettevõtjate normaalset majandustegevust ning mille haldamine ja kontrollimine ei tekitaks maksumaksjatele ega maksuhalduritele ülemääraseid kulutusi.

Seniks oleks mõistlik hoiduda uute kohalike maksude kehtestamisest. Seoses sellega teeb Eesti Maksumaksjate Liit Tallinna Linnavolikogule ettepaneku algatada ja võtta vastu otsus, millega tunnistada kehtetuks 17.12.2009 määrus nr 45 „Müügimaks Tallinnas”.