Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Kogumispensionide seaduse jm seotud seaduste muutmise eelnõu

Kogumispensionide seaduse jm seotud seaduste muutmise eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud ja e-õiguse süsteemis kooskõlastamiseks välja pannud seaduseelnõu, millega plaanitakse teha ulatuslikud muudatused kogumispensionide seaduses ja sellega seonduvalt ka teistes seadustes.

Eelnõu on täpsemalt suunatud kogumispensionide seaduse, Eesti Väärtpaberite keskregistri seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, tagatisfondi seaduse ja tulumaksuseaduse muutmisele. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt viiakse eelnimetatud seadusesse sisse muudatused, mis on tingitud eelkõige vajadusest täpsustada ja ajakohastada kohustusliku kogumispensioni süsteemi kõrvaldades analüüside käigus ilmnenud nõrkused ja kitsaskohad ning luues õiguslikud tingimused kohustusliku kogumispensioni väljamakseteks. Kogumisfaasi puhul on eelnõu eesmärkideks: – muuta pensionifondiga seotud tasude struktuur läbipaistvamaks, mis peaks kaasa aitama tugevama konkurentsiolukorra tekkimisele; – muuta uue fondi valiku reeglid paindlikumaks, mis loob osakuomanikule võimalused operatiivsemalt reageerida muutustele pensionifondi tingimustes või investeerimistulemustes; – muuta pensionifondide investeerimispiirangud paindlikumaks, võimaldades fondivalitsejal investeerida suuremas ulatuses (kuni 70%) aktsiafondidesse. Kohustusliku kogumispensioni süsteemi väljamaksete faasi osas on käesoleva eelnõu konkreetsemateks eesmärkideks: – siduda kohustuslikule kogumispensionile minek lahti riiklikule vanaduspensionile minekust, et suurendada pensionisüsteemi paindlikkust ning võimaldada inimestel kauem töötada ja I samba pensioni edasi lükata; – luua motivatsioonimehhanism, mis suunaks inimesed teatud vanusest alates minema kohustuslikule kogumispensionile, eesmärgiga maksimeerida sel teel pensionimaksete keskmist suurust kõigile kogumispensioni pensionäridele; – muuta erinevate väljamaksete skeemide rakendumise reeglid lihtsamaks – erinevate skeemide „valik” ei sõltu enam mitte potentsiaalse igakuise väljamakse suurusest vaid omatavate osakute koguväärtusest valiku tegemise momendil. Võrdlusalusena kasutatakse seejuures endiselt riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra (edaspidi rahvapensioni määr); – kaasajastada ja täpsustada erinevate väljamaksete skeemide alusel tehtavate väljamaksete tingimusi, sh lubatud annuiteeditoodete valikut; – näha ette võimalus kindlustusandja vahetamiseks peale väljamaksete algust; – kehtestada garantiiskeem väljamaksetele, mida tehakse pensionilepingu alusel kindlustusandja poolt. Tutvu seaduseelnõu ja seletuskirjaga siit.