Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuasjas ei olene alati süüst

Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuasjas ei olene alati süüst

Rubriik: Äripäev

9. jaanuari 2006 a Äripäevas kirjutab IMG Konsultant ASi maksukonsultant juhatuse liikme vastutusest maksuvõla tekkimisel ning vastutusotsuse olemusest.

Maksukorralduse seaduse alusel tehtud vastutusotsus on oma olemuselt aga haldusakt, millega maksuhalduril on võimalik äriühingu maksuvõlga sisse nõuda juhatuse liikmelt. Sisuliselt on maksuhaldurile antud võimalus pankrotimenetluseväliselt pöörduda juhatuse liikme poole nõudega äriühingu maksuvõla tasumiseks. Kuna tegemist on vastutamisega võõra maksukohustuse eest, siis on väga täpselt reguleeritud, millisel juhul on võimalik maksuvõla sissenõudmine vastutusotsusega. Vastutusotsuse tegemiseks on maksukorralduse seaduses sätestatud tingimus, et juhatuse liige peab olema tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma seadusejärgseid kohustusi ning maksuvõlg peab olema tekkinud selle rikkumise tagajärjel.Riigikohus juhtis möödunud aasta sügisel tehtud vastutusotsuseteemalistes lahendites (haldus-asjad 3-3-41-05 ja 3-3-1-53-05) tähelepanu sellele, et tuvastada tuleb, kas juhatuse liige on rikkunud oma kohustusi süüliselt ning milline on konkreetse juhatuse liikme süü vorm. Vastutusotsuses tuleb ka motiveerida, miks leitakse, et juhatuse liige tahtlikult või raskest hooletusest rikkus oma seadusest tulenevaid kohustusi. Riigikohus täpsustas, et iga juhatuse liikme süü tuleb tuvastada eraldi, sest reaalselt on võimalik, et mõni juhatuse liige ei ole maksuvõla tekkimises süüdi. Eriti rõhutas kohus veel tõendamiskoormust ja motiveerimist raske hooletuse tuvastamisel, sest kerge hooletus ei too endaga kaasa juhatuse liikme vastutust.Võib öelda, et juhatuse liikme vastutusele võtmine on praegu pigem erand kui reegel. Siiski tuleks hoolikalt kaaluda oma tegevuse tagajärgi juhitavale äriühingule ning riskantsemate otsuste puhul tagada tõendite olemasolu, mis aitavad tehtud otsuse mõistlikkust ja seaduslikkust põhjendada. Täpsemalt saab lugeda http://www.aripaev.ee/3095/rubr_artiklid_309506.html või 9. jaanuari 2006 a Äripäevast lk 18.