Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Juhatuse liiget on tark lasta vastutusele võtta

Juhatuse liiget on tark lasta vastutusele võtta

Rubriik: Äripäev

Karin Madisson (Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ partner) kirjutab Äripäevas juhatuse liikme vastutusest ja sellega seotud maksuõiguslikust aspektist.

Juhatuse liikme vastu nõude mitteesitamine võib äriühingule tuua kaasa veelgi suurema kahju, kui seda on tekitanud juhatuse liige. Riigikohus menetles 2004. aastal kaebust maksuameti ettekirjutuse tühistamiseks ja kohus analüüsis, millised maksutagajärjed järgnevad ühingule, juhul kui juhatuse liikme vastu ei ole nõuet aegumistähtaja jooksul esitatud. Kohus leidis, et juhul kui nõue on sissenõutav, aga ühing juhatuse liikme vastu sissenõuet aegumistähtaja jooksul ei pööra, siis võib teda maksuõigussuhetes lugeda nõudest loobunuks. Kohus nõustus maksuametiga, et sellisel juhul saab seda lugeda erisoodustuseks, mis on antud juhatuse liikmele, kuna erisoodustuseks loetakse muuhulgas loobumist rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Teatavasti tuleb erisoodustuse pealt aga tasuda maksud. Hetkel puudub veel kohtupraktika selles osas, kas erisoodustuseks saaks lugeda ka kompromisslepingut, mis on selgelt ühingule kahjulik või ebamõistlik. Vastutus nõukogule ja osanikele. Juhatusest kõrgemalseisev organ (osaühingus osanikud ja aktsiaseltsis nõukogu) peab otsustama nõude esitamise ning ühtlasi määrama vaidluses ühingu esindaja. Nõude mitteesitamine või nõudest loobumine võib kaasa tuua ka nõukogu/osanike vastutuse. Juhul kui näiteks ühing muutub juhatuse liikme tegevuse tõttu maksejõuetuks, aga osanikud või nõukogu otsustavad juhatuse liikme vastu nõuet mitte esitada, siis võivad nad sellega tekitada kahju nii äriühingule, aktsionäridele kui ka võlausaldajale. Vastavalt äriseadustikule vastutavad osanikud osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Sarnaselt juhatuse liikmetele vastutavad ka nõukogu liikmed oma kohustuse rikkumisega aktsiaseltsile tekitanud kahju eest. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3403/rubr_artiklid_340306.html Vt viidatud Riigikohtu lahendit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-2-04 Maksualaste Riigikohti lahendite viited on ka EML veebilehel.