EML teeb ettepaneku täiendada käibemaksuseadust üleminekusätetega

EML teeb ettepaneku täiendada käibemaksuseadust üleminekusätetega

Rubriik: EML

Õiguskantsler teatas 23. juulil, et 1. juulil jõustunud käibemaksumäära tõus on liiga lühikese etteteatamisaja tõttu põhiseadusevastane. Arvestades seda, et käibemaksu tagasiulatuv langetamine 18% peale tekitaks veelgi rohkem segadust ja kulusid ettevõtjatele, teeb EML täna Riigikogu rahandus- ja põhiseaduskomisjonidele saadetud kirjas ettepaneku algatada uus seaduseelnõu ja lisada käibemaksuseadusesse kiire maksutõustu negatiivsete tagajärgede leevendamiseks mõned üleminekusätted. Arvestades EML käsutuses praegu olevat infot ja laekunud küsimusi käibemaksutõusust tekkinud probleemide kohta esitasime järgmise ettepanekute loetelu, kuid me soovitasime komisjonidel küsida täiendavaid ettepanekuid ja lisainfot ka teistelt valdkonnaga kokkupuudet omavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt.

1. Sarnaselt tubakatoodete maksumärkidele tuleks anda ka muude toodete hinnasiltide, trükitud piletite, taksotšekkide jne kohta tähtaeg, mille jooksul on lubatud dokumentidel näidata tegelikust hinnast erinevaid hindu või ebaõiget käibemaksusummat (kui lõpphind on jäänud samaks).2. Tuleks lisada õiguskantsleri ettepanekus viidatud Saksamaa käibemaksuseaduse §-le 29 sarnane säte, mis võimaldaks muuta enne käibemaksuseaduse muudatuste jõustumist sõlmitud lepingutes kokkulepitud hindu.3. Tuleks lisada sätted, mis võimaldaksid enne 1. juulit 2009 toimunud riigihanke korras või abiprogrammide raames sõlmitud lepingute täitmisel kasutada jätkuvalt 18% maksumäära. Selliste hindade jaoks, mis määratakse või kooskõlastatakse pädeva riigi- või kohaliku omavalitsuse poolt (nt ühistransport, veevärk, prügivedu), tuleks lubada vana käibemaksumäära rakendamist kuni uue hinna määramise või kooskõlastamiseni või nõutava uuest hinnast ette teatamise aja möödumiseni.4. Kauba impordi ja ühendusesisese soetamise korral tuleks lubada 18% määra rakendamist juhul, kui ostutehing oli siduvalt kokku lepitud või kauba eest oli ettemaksena tasutud enne 1. juulit 2009.5. Vastavalt käibemaksuseaduse §-le 44 kassapõhist käibemaksuarvestust kasutavale füüsilisest isikust ettevõtjale tuleks lubada maksta käibemaksu 18% määras nendelt arvetelt, mis väljastati enne 1. juulit 2009, aga mis laekusid pärast 1. juulit 2009.6. Käibemaksuseaduse § 11 tuleks täiendada sättega, mis täpsustaksid kohtutäituri tasu käibe toimumise aja määramist.7. Käibemaksuseadusesesse või riigivastutuse seadusesse tuleks lisada erisäte kahju hüvitamise kohta nendele ettevõtjatele, kes kandsid tavapärasest olulisemalt suuremaid kulusid tingituna käibemaksumäära tõstmisest väga lühikese etteteatamisajaga.