Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

EML ettepanekud tubakapoliitika rohelise raamatu kohta

EML ettepanekud tubakapoliitika rohelise raamatu kohta

Rubriik: EML

EML edastas Sotsiaalministeeriumile oma ettepanekud tubakapoliitika rohelise raamatu kohta. Alljärgnevalt on toodud EML kiri:

Sotsiaalministeerium Gonsiori 29 15027 TALLINN Meie 14.01.2013 nr 1 Ettepanekud tubakapoliitika rohelise raamatu kohta Eesti Maksumaksjate Liit on seisukohal, et tubakapoliitika rohelises raamatus väljapakutud meetmete kohta puudub kahjuks usaldusväärne tõenduspõhine mõjuanalüüs salaturu osas, akt­siisi jätkuva tõstmise, tooteväljapanekute keelustamise osas nii rahvatervise kui ka majanduse aspektist ning ka pilthoiatuste tõhususe osas, kuid kõigil neil meetmetel võib olla oluline majan­duslik mõju ettevõtetele. Tubakapoliitika rohelises raamatus välja toodud hinnang, et tekkiv majanduslik mõju on väga väike võrreldes riigile tekitatud majandusliku kahjuga tervise valdkonnas (lk 31), ei ole põhjen­datud, sest mõjud nii kaubandusettevõtetele kui ka tootjatele on sisuliselt analüüsimata. Enne ro­helise raamatu vastuvõtmist oleks Sotsiaalministeeriumil asjakohane tellida kavandatud meet­mete sõltumatu mõjuhinnang. Eesti riik kaotab igal aastal salakaubanduse tõttu kümneid miljoneid eurosid maksutulu. Sala­sigarettide osakaal Eestis on jätkuvalt kuni neljandik turu mahust, kusjuures Turu-uuringute AS 2012. aastal läbi viidud uuring näitas, et üle kolmandiku elanikest tolereerib salakauba ostmist ja sellega kaubitsemist, kuna hinnavahe naaberriikidega on märkimisväärne. Sellest lähtuvalt ei tohiks salakaubanduse vastu võitlemine jääda valitsuse tubakapoliitika kujundamisel tähele­panuta ning selleks vajalike täiendavate rahaliste vahenditega peaks arvestama juba rohelise raamatu salaturu piiramise ettepanekute juures (lk 27), eriti arvestades asjaolu, et illegaalsed tubakatooted on kättesaadavad ka alaealistele ning on soodsama hinna tõttu noorte jaoks ka atraktiivsemad. Tubakapoliitika rohelise raamatu peatükis 3.5. “Meetmed salaturu piiramiseks ja maksupoliitika kujundamiseks” sisaldab ettepanekut võtta tubakatoodete aktsiisi tõstmisel arvesse ka rahva­tervise eesmärke ja tubakatoodete hinda võrreldes keskmise sissetulekuga (lk 27). Tubakaaktsiis tõuseb vastavalt vastu võetud ATKEAS muudatustele aastatel 2013-2014, millega jõuab Eesti Euroopa Liidus 2014. aastast kehtima hakkava tubakatoodete aktsiisi alammäärani. Kõik täien­davad aktsiisitõusud peaksid tuginema analüüsile ning arvestama ka naaberriikides kehtivaid maksumäärasid. Ühtlasi mainime, et 8. jaanuaril 2013 saatis Rahandusministeerium kooskõlastusringile ATKEAS muutmise seaduse eelnõu, milles kavandatavad muudatusi (lubada liiduvälisest riigist aktsiisikaupu aktsiisivabalt Eestisse tuua vaid üks kord kuus) ei olnud 4. detsembril 2012 avali­kule konsultatsioonile pandud salaturuvastaste meetmete juures üldse mainitud. Salaturu piira­mise meetmete rakendamisele peaks samuti eelnema mõjuanalüüs ning rühmadel, keda muuda­tus puudutab, peaks olema võimalus oma arvamust avaldada. Eelnõu seletuskirjas on ka mainitud, et „Muudatuse tulemusena võib suureneda huvi salaalkoholi ja -tubakatoodete tootmise vastu või Venemaalt suures koguses illegaalse alkoholi ja tubaka­toodete organiseeritud sisseveo vastu. Seega on salaturu kasv tõenäoline, kui maksuhaldur ei tõhusta järelevalvet aktsiisikauba võimaliku illegaalse tootmise või illegaalse aktsiisikauba orga­niseeritud müügi üle,“ samuti „Seadusemuudatuse tagajärjel võib seni aktsiisikauba illegaalse müügiga seotud isikutel tekkida soov muud liiki aktsiisimaksupettuste toimepanekuks (näiteks aktsiisikaupade sissevedu rongidesse või bussidesse ehitatud peidikutes), seega sõltub seaduse­muudatuse mõju väga palju Maksu- ja Tolliameti tegevusest. Teeme ettepaneku, et viidatud eelnõus kavandatavad muudatused ja nende võimalike tagajärgede mõjuanalüüs leiaksid kajastamist ka tubakapoliitika rohelises raamatus. Lugupidamisega Lasse Lehis Juhatuse liige