Eesti Töötukassa kindlustushüvitiste väljamaksed 2008. aasta I poolaastal

Eesti Töötukassa kindlustushüvitiste väljamaksed 2008. aasta I poolaastal

Rubriik: Muud

2008. aasta esimese kuue kuuga on Eesti Töötukassa kindlustushüvitisi määranud kokku 9 281 isikule, mis on kaks korda rohkem kui 2007. aasta esimesel poolaastal. Möödunud aastal samal ajal määrati töötuskindlustushüvitist, töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitist ja tööandja maksejõuetuse hüvitist kokku 4 512 isikule. Erinevate kindlustushüvitise saajaid oli viimati võrreldavas mahus 2003. ja 2004. aastal. Juuni kuu lõpu seisuga on hüvitisi välja makstud 146,3 mln krooni, mis on 2,5 korda enam kui samal perioodil möödunud aastal. Hüvitiste kulule lisandub veel ka sotsiaalmaksukulu 31,8 mln krooni.

Uute töötute keskmine arv kuus on 2008. aasta esimesel poolaastal olnud neljandiku võrra kõrgem 2007. aasta sama perioodi tasemest, mis on toonud kaasa ka töötuskindlustushüvitise saajate arvu kasvu. Kui 2007. aasta esimesel kuuel kuul täitsid hüvitisele kvalifitseerumise tingimusi 21 protsenti uutest registreeritud töötutest, siis sellel aastal on see tõusnud juba 30 protsendile. Töötuskindlustushüvitist määrati selle aasta esimesel poolaastal kokku 5 411 uuele taotlejale, mis on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes pea kaks korda enam, mil hüvitis määrati 2 961 taotlejale. Keskmiselt maksis töötukassa töötuskindlustushüvitist selle aasta esimesel poolel välja 4 073 isikule kuus ning keskmine hüvitis ulatus 3 976 kroonini. 2007. aasta sama perioodi näitajad olid vastavalt keskmiselt 2 518 hüvitise saajat kuus ning hüvitise suuruseks oli keskmiselt 3 208 krooni. Keskmiseks töötuskindlustushüvitise maksmise perioodiks kujunes viis kuud. Töötuskindlustushüvitisi on 2008. aasta esimesel kuuel kuul välja makstud 82,6 mln krooni. 2007. aasta teisest poolest alanud majanduskliima jahenemine tõi kaasa ettevõtete restruktureerimisvajaduse suurenemise ja kasvatas töötukassas kollektiivse koondamise hüvitise kulusid juba möödunud aasta lõpul. See tendents on 2008. aasta esimesel poolel süvenenud, mis väljendub nii väljamaksete kui ka hüvitist saanud isikute mitmekordses kasvus. Kollektiivse koondamise käigus on 2008. aasta esimesel poolel töö kaotanud ja hüvitist saanud 2 887 isikut ning hüvitistena on välja makstud 37,7 mln krooni. Lisaks kasvanud kollektiivse koondamise juhtude ja nende alla sattuvate töötajate arvu kasvule on väljamakseid tõstnud ka palgakasvuga kaasas käiv keskmise hüvitise suuruse kasv. 2008. aasta esimese kuue kuu keskmine koondamishüvitis ulatus 13 319 kroonini, mis võrreldes sama perioodiga möödunud aastal on kasvnaud 22 protsenti. Selle aasta esimesel poolel on domineerinud kollektiivsed koondamised rõiva- ja tekstiilitööstuses (54% koondatutest), samuti veonduses, laonduses ja sides ning puidu- ja mööblitööstuses. Võrreldes eelneva aastaga on domineerivad sektorid jäänud samaks, kuid kasvanud on rõiva- ja tekstiilisektorist koondatute osakaal. Tööandja maksejõuetushüvitist on määratud 983 isikule, mis on pea kaks korda enam kui möödunud aasta samal perioodil. Maksejõuetushüvitisena on väljamakstud 26 mln krooni ning keskmine hüvitis ulatus 28 861 kroonini, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligi 70 protsenti. Jätkuvalt on enim hüvitisesaajaid puidu- ja mööblitööstusest (veidi alla poole hüvitisesaajatest). Ettevõtete arvu poolest on sellel aastal domineerima hakanud aga ehitussektor ja sellega seonduvad tegevusalad (kolmandik ettevõtetest). Töötuskindlustusmakseid on 2008. aasta esimesel poolaastal kokku laekunud 370 mln krooni, mis on viiendiku võrra rohkem, kui eelmisel aastal samal perioodil. Töötukassa varade maht ulatub 2008. aasta juunikuu lõpu seisuga 2,9 mlrd kroonini. Loe töötukassa pressiteadet: http://www.tootukassa.ee/est/uudised/?newsID=1028