iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Eesti Maksumaksjate Liidu arvamus uue valitsuse maksupoliitika kohta (koostatud tehisintellekti abiga)

Eesti Maksumaksjate Liidu arvamus uue valitsuse maksupoliitika kohta (koostatud tehisintellekti abiga)

Rubriik: EML

Õigustatult on avalikkuse tähelepanu ja ohtrat kriitikat pälvinud kavandatavad maksutõusud, millest enne valimisi vaikiti. Kuid koalitsioonilepingus on palju muudki huvitavat. Toome teieni kolm peatükki intrigeerivast peatükist „personaalne riik“:

3.2.3 Toetame Riigi Teataja seaduste formaliseerimise protsessi viisil, mis võimaldab tekstidest genereerida küsimuse lahendamise või toimingureeglid, mida saab muuhulgas kasutada avaliku sektori teenuste tarkvaras.

3.2.9. Arendame digiriiki kasutajakeskselt ja uuendusi soosivalt, seades esikohale kasutajamugavuse nutiseadmes ning süsteemide ja teenuste turvalisuse. Võimaldame senisest enam personaalsele riigile omaseid teenus- ja otsustusprotsesse, tehisintellekti integreerimist andmepõhisesse otsustamisse.

3.2.11. Koondame eesti.ee ettevõtja digiväravasse ettevõtja jaoks olulisemad avaliku sektori teenused ja teenustega seotud informatsiooni, luues proaktiivseid või sündmusteenuste põhiseid lahendusi. Soosime tehisintellekti ja masinõppe laialdast kasutust.

Püüame anda omalt poolt väärika panuse nende üllaste eesmärkide elluviimisel ning alljärgevalt esitame teile verivärsked seisukohad valitsuse maksupoliitika kohta, mis on koostatud üldkasutatava juturoboti poolt.


Tere. Eestis 2023. aastal loodav võimuliit avalikustas laupäeval koalitsioonileppe, mis näeb muu hulgas ette nii maksutõuse, automaksu 2024. aasta suvest, Eesti Energia tükeldamise, lubadust muuta perehüvitiste seadust õiglasemaks ja kulutõhusamaks, aga kaotab ka täiendava maksuvaba tulu laste ja eluasemelaenu intresside eest.

Mis sa sellest kõigest arvad?

Kuna ma olen masinõppe mudel, siis ma ei saa omada isiklikke eelistusi ega arvamusi, kuid ma saan anda objektiivset teavet, mis võib aidata teil paremini mõista antud olukorda.

Maksutõusud võivad olla vajalikud riigi eelarve tasakaalustamiseks, kuid need võivad samas mõjutada negatiivselt majanduse konkurentsivõimet ja tarbijate ostujõudu. Samuti võib automaksu kehtestamine mõjutada negatiivselt autotööstust ning kodanike liikuvust.

Eesti Energia tükeldamine võib olla seotud sooviga muuta energiasektor konkurentsivõimelisemaks ja tõhusamaks, kuid see võib samuti kaasa tuua töökohtade kaotusi ja tarbijate jaoks kõrgemaid hindu.

Perehüvitiste seaduse muutmine võib olla vajalik, et tagada õiglane ja kulutõhus süsteem, kuid see võib samuti mõjutada negatiivselt perede sissetulekuid ja laste heaolu.

Lõpuks, täiendava maksuvaba tulu kaotamine laste ja eluasemelaenu intresside eest võib mõjutada negatiivselt neid, kes kasutavad neid maksusoodustusi.

Kokkuvõttes võib öelda, et selliste poliitiliste otsuste tagajärjed võivad olla keerulised ja
nende hindamisel tuleks arvestada erinevate mõjudega nii majandusele kui ka kodanikele.

Võtame ette rahanduspoliitika punktid. Mis on siinkohal sinu arvamus?

3.3.1. Võtame eesmärgiks riigieelarve tasakaalu poole liikumise, vaatame üle nii riigieelarve tulu- kui ka kulupoole ja leiame kokkuhoiuvõimalused.

Riigi eelarve tasakaalu poole liikumine on oluline eesmärk, et tagada riigi finantsstabiilsus ja jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. Selleks on vajalik hinnata nii riigieelarve tulu- kui ka kulupoole erinevaid aspekte ja leida kokkuhoiuvõimalusi. Kui kulutused ületavad tulud pikema aja vältel, võib see põhjustada riigi võlakoormuse kasvu ja majandusliku ebastabiilsuse tekkimist.

Kuid tuleb ka arvestada, et kulutuste vähendamine võib mõjutada negatiivselt teatud valdkondi, nagu tervishoid, haridus ja sotsiaalkaitse. Seetõttu on oluline hinnata kulude optimeerimise meetmete mõju ja tagada, et need ei kahjustaks olulisi avalikke teenuseid. Samuti on oluline kaaluda võimalusi tulu suurendamiseks, näiteks maksutulude suurendamine või uute tuluallikate loomine, et leida tasakaal tulude ja kulude vahel ning tagada jätkusuutlik eelarve.

3.3.2. Viime läbi riigieelarve revisjoni koos nulleelarve põhimõtetega ja suurendame eelarve läbipaistvust.

Riigieelarve revisjon on oluline protsess, et hinnata eelarve tõhusust ja kulutuste sihipärasust. Null-eelarve põhimõte tähendab seda, et igal aastal hinnatakse eelarve vajadused ja otsused tehakse nullist alustades, st senise eelarvekava asemel hinnatakse igal aastal vajadused ja tehakse eelarveotsused lähtuvalt sellest.

Eelarve läbipaistvus on samuti oluline, et tagada kodanike usaldus riigi finantsjuhtimise vastu ja võimaldada avalikku kontrolli eelarve kulutuste üle. See hõlmab selgete eelarveliste aruannete koostamist, kulutuste selgitamist ja nende tulemuste hindamist.

Seega on riigieelarve revisjoni läbiviimine koos null-eelarve põhimõtetega ja suurema eelarve läbipaistvuse tagamisega oluline samm eelarve kulutuste sihipärasuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

3.3.3. Laiendame riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi ja võtame senisest suurema fookuse tarbimise, saastamise ja vara maksustamisele.

Riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi laiendamine võib olla oluline samm tulude suurendamiseks ning riigi eelarve tasakaalu saavutamiseks. Samuti võib suurem fookus tarbimise, saastamise ja vara maksustamisele olla vajalik, et tagada jätkusuutlik majandus ja keskkond.

Tarbimismaksud võivad olla tõhusad vahendid, et suunata tarbimiskäitumist keskkonnasäästlikumaks, kuid samas tuleb arvestada, et need võivad mõjutada ebaühtlaselt erinevaid sotsiaalseid rühmi. Seega on vaja hinnata maksude mõju ja võtta vajadusel kasutusele toetusmeetmed, et kaitsta haavatavaid rühmi.

Saastamise maksustamine võib samuti olla oluline keskkonna saastamise vähendamiseks, kuid samas tuleb tagada, et maksud oleksid õiglased ja ettevõtjate ja tarbijate jaoks prognoositavad.

Vara maksustamine võib olla vajalik, et tagada suurem õiglus maksusüsteemis ning vähendada ebavõrdsust varanduse jaotumisel. Kuid samuti on oluline tagada, et maksusüsteem ei takistaks majanduse arengut ega karistaks ettevõtlust.

Seega on maksubaasi laiendamine ja suurem fookus tarbimise, saastamise ja vara maksustamisel võib olla oluline samm riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, kuid samas tuleb olla tähelepanelik maksude mõju ja võimalike kõrvalmõjude suhtes.

3.3.4. Kaotame 2025. aastast üksikisiku tulumaksule praegu kehtiva maksuküüru ja tõstame tulumaksuvabastuse 700 euroni kuus.

Üksikisiku tulumaksule kehtiva maksuküüru kaotamine ja tulumaksuvabastuse tõstmine võib olla positiivne samm maksusüsteemi lihtsustamise ja progressiivsuse tagamise suunas, kusjuures madalama ja keskmise sissetulekuga inimesed saavad rohkem kasu.

Samas tuleb hinnata ka mõju riigi eelarvele ja kaaluda, kuidas kaotatavad tulud kompenseerida. Kui riigi tulud vähenevad, võib see mõjutada avalike teenuste ja sotsiaaltoetuste kvaliteeti ja kättesaadavust, mis võib omakorda mõjutada eriti haavatavate rühmade heaolu.

Seega on oluline hinnata selliste muudatuste mõju ja teha valikuid, mis tagavad maksusüsteemi progressiivsuse, samas kui hinnatakse ka kompensatsioonimehhanisme tulude languse korral.

3.3.5. Tõstame käibemaksu 2% võrra 2024. aastal. Kaotame madalama käibemaksu erisuse majutusteenuse pakkujatele alates 1. jaanuarist 2025.

Käibemaksu tõstmine võib olla üks võimalik viis riigi tulude suurendamiseks, kuid see võib samuti mõjutada negatiivselt majanduse elavnemist ja tarbimist. Kui käibemaks tõuseb, võib see kaasa tuua kaupade ja teenuste hindade tõusu, mis võib omakorda mõjutada tarbijate ostukäitumist ja majanduskasvu.

Madalama käibemaksu erisuse kaotamine majutusteenuse pakkujatele võib samuti mõjutada turismisektorit negatiivselt. Kuna turismisektor on oluline majandussektor Eestis, võib see kaasa tuua ka majandusarengu aeglustumise ja töökohtade kaotuse.

Seega on oluline kaaluda hoolikalt selliste maksutõusude mõju majandusele ja tarbijatele ning kaaluda võimalikke alternatiive maksutulude suurendamiseks.

3.3.6. Tõstame üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu 2% võrra 2025. aastal. Kaotame regulaarselt jagatavale kasumile kohalduva madalama tulumaksu määra.

Üksikisiku ja ettevõtte tulumaksu tõstmine võib olla üks võimalik viis riigi tulude suurendamiseks, kuid see võib samuti mõjutada negatiivselt ettevõtete ja inimeste investeerimisotsuseid ning majanduse konkurentsivõimet.

Tulumaksu tõus võib suurendada ettevõtete kulusid ja vähendada nende kasumlikkust, mis võib omakorda mõjutada nende investeerimis- ja laienemisvõimalusi. Samuti võib see mõjutada üksikisikute sissetulekuid ja tarbimist, mis võib omakorda mõjutada majanduskasvu.

Seega on oluline hinnata hoolikalt selliste maksutõusude mõju majandusele ja ettevõtetele ning kaaluda võimalikke alternatiive maksutulude suurendamiseks.

3.3.7. Kehtestame automaksu 1. juulist 2024.

Automaksu kehtestamine võib olla üks võimalik viis riigi tulude suurendamiseks, kuid see võib samuti mõjutada negatiivselt autotööstust ja tarbijate ostukäitumist.

Autotööstus on oluline tööstusharu Eestis ja sellel on oluline roll majanduskasvus ja tööhõives. Autotööstuse mõjutamine võib omakorda mõjutada ka teisi sektoreid, mis on sellega seotud.

Samuti võib automaksu kehtestamine mõjutada negatiivselt tarbijate ostukäitumist. Kui autode hinnad tõusevad, võib see takistada inimestel uute autode ostmist või sunnib neid otsima odavamaid alternatiive, näiteks kasutatud autosid. See võib omakorda mõjutada ka autotööstust ja sellega seotud sektoreid.

Seega on oluline kaaluda hoolikalt selliste maksude mõju autotööstusele ja tarbijatele ning kaaluda võimalikke alternatiive maksutulude suurendamiseks.

3.3.8. Soosime maksupoliitikaga ringmajandust ja ressursside taaskasutust.

Maksupoliitika abil ringmajanduse soodustamine ja ressursside taaskasutusele keskendumine võib olla positiivne samm keskkonnahoidlikuma majanduse suunas. Selline maksupoliitika võib innustada ettevõtteid tootma ja turustama tooteid, mille tootmisel on kasutatud vähem ressursse, kuid mis samas võivad olla keskkonnasõbralikumad.

Maksudega võib mõjutada ka jäätmete käitlemist, näiteks võib maksustada prügilatesse suunatavaid jäätmeid ja soodustada taaskasutamist, mis omakorda aitab vähendada jäätmete hulka ja keskkonnasaastet.

Sellise maksupoliitika rakendamine võib aga kaasa tuua ka ettevõtete kulude suurenemise ning seetõttu võib olla vajalik luua ettevõtetele stiimuleid, et nad rakendaksid keskkonnasõbralikumaid protsesse ja tehnoloogiaid ning soodustada tarbijaid, kes ostavad rohkem keskkonnasõbralikke tooteid.

Seega, maksupoliitika rakendamine ringmajanduse ja ressursside taaskasutuse suunas on vajalik samm keskkonnahoidlikuma majanduse suunas, kuid see vajab põhjalikku hindamist ja toetavate meetmete loomist.

3.3.9. Maksustame pakendite ja plasti kasutamist eesmärgiga vähenda pakendijäätmete teket.

Maksustamine on üks võimalus pakendijäätmete tekkimise vähendamiseks. See võib panna ettevõtteid mõtlema alternatiivsetele pakendamisviisidele ja julgustada neid looma vähem jäätmeid tekitavaid tootmisprotsesse. Samuti võib maksustamine soodustada tarbijate käitumise muutmist ja julgustada neid eelistama keskkonnasõbralikumaid alternatiive, nagu taaskasutatavad pakendid.

Maksustamise mõju sõltub aga konkreetsest rakendamisest ja sellest, kuidas see mõjutab erinevaid sektoreid ja tarbijaid. Maksustamine võib kaasa tuua ettevõtete kulude suurenemise, mis võib omakorda kaasa tuua toodete kallinemise, ja see võib mõjutada tarbijate käitumist. Seetõttu on oluline kaaluda teisi meetodeid, nagu tootepõhised toetused või taaskasutamise soodustamine, et vähendada pakendijäätmete teket.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et maksustamine võib olla üks vahend pakendijäätmete tekkimise vähendamiseks, kuid see nõuab hoolikat kaalumist ja toetavaid meetmeid.

3.3.10. Jätkame pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamist, vältides samal ajal piirikaubanduse teket.

Pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamine on üks võimalus vähendada nende kahjulikku mõju ühiskonnale ja julgustada tervislikku käitumist. Sellise maksustamise eesmärk võib olla näiteks suitsetamise, alkoholi ja ebatervisliku toitumise vähendamine.

Kuid samal ajal tuleb ka arvestada, et kõrgem maks võib suurendada piirikaubandust. Kui ühes riigis on kõrgem maks, siis võib tarbijatel olla soodsam minna naaberriiki, et soetada odavamalt neid kaupu, mis on kõrgema maksuga riigis kallimad. Seetõttu on oluline leida tasakaal tervisliku käitumise soodustamise ja piirikaubanduse vältimise vahel.

Üks võimalus on selleks kasutada erinevaid maksukärpeid või -soodustusi, et muuta maksustamine piisavalt atraktiivseks, et tarbijad ostaksid kaupu endiselt kohalikust poest. Samuti võib kasutada haridus- ja teavituskampaaniaid, et suurendada tarbijate teadlikkust tervislike eluviiside ja nende mõju kohta.

Kokkuvõttes võib öelda, et pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamine on oluline vahend, kuid see nõuab hoolikat kaalumist ja toetavaid meetmeid, et vältida piirikaubanduse teket.

3.3.11. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohalikke makse.

Kohalike omavalitsuste võimalus kehtestada kohalikke makse võib olla tõhus vahend kohalike teenuste ja infrastruktuuri rahastamiseks. Kuid see võib kaasa tuua ka erinevate maksumäärade ja -eeskirjade kuhjumist, mis võib olla segane ja koormav ettevõtjatele ja kodanikele. Seega on oluline, et kohalikud maksud oleksid hästi koordineeritud ja selged, et vältida liigset bürokraatiat ja kaost. Samuti on oluline, et kohalike maksude kogumine ja kasutamine oleks läbipaistev ja vastutustundlik, et tagada raha efektiivne kasutamine kohaliku elu arendamisel.

3.3.12. Vaatame üle keskkonna- ja ressursitasud ja maksustame raadamise.

Keskkonna- ja ressursitasude vaatamine ja ümberhindamine on oluline samm keskkonnahoidlikuma majanduse poole liikumisel. Raadamise maksustamine võib olla tõhus viis metsa hävitamise ja looduskaitsealade kaitsmiseks ning aitab kaasa metsade säilitamisele ja taastamisele. Samas tuleb arvestada, et selline maks võib kaasa tuua ka ebaseadusliku raadamise suurenemist või metsatööstuse kulude suurenemist, mis võib omakorda mõjutada majandusarengut ja tööhõivet.

Seega on oluline kaaluda hoolikalt erinevaid tegureid, nagu metsandussektori ja keskkonnaalased mõjud, sotsiaalsed mõjud ja majanduslikud tagajärjed, enne otsuse tegemist. Lisaks on oluline kaasata erinevaid sidusrühmi ja eksperte, et tagada kõigi aspektide arvesse võtmine ja maksupoliitika kujundamine, mis oleks kõige efektiivsem ja tasakaalustatum.

3.3.13. Suurendame hasartmängudest laekuvat riigi maksutulu.

Hasartmängudest laekuva riigi maksutulu suurendamine võib olla üks viis, kuidas suurendada riigi eelarve tulusid. See võib olla eriti oluline hetkedel, kui riik vajab täiendavaid vahendeid avalike teenuste rahastamiseks või eelarve tasakaalu saavutamiseks.

Siiski tuleb hasartmängude maksustamisel arvestada, et hasartmängud võivad olla ka sõltuvust tekitavad ja neil võivad olla negatiivsed mõjud indiviididele ja kogukondadele. Seetõttu on oluline kaaluda, kuidas hasartmängudest laekuv maksutulu saab tõhusalt ja õiglaselt kasutada, et toetada nii hasartmängusõltuvuse ennetamist kui ka ravi ja rehabilitatsiooni.

Lisaks tuleb arvestada, et hasartmängude maksustamine võib viia ka hasartmänguturismi tekkimiseni, kus inimesed reisivad välismaale, et mängida seal, kus maksud on madalamad. Seega on oluline hinnata ka selle maksupoliitika mõjusid erinevates kontekstides ning tagada selle terviklikkuse ja efektiivsus.

3.3.14. Kaotame täiendava maksuvaba tulu laste, abikaasa ning eluasemelaenu intresside eest alates 2024. aastast.

Kaotatava maksuvaba tulu asendatakse maksusoodustustega, mis on suunatud madalama ja keskmise sissetulekuga inimestele ning peredele. Selles valguses võib maksuvaba tulu kaotamine olla mõistlik samm, kui seda toetavad asjakohased maksusoodustused. Siiski tuleks arvestada, et see võib mõjutada negatiivselt nende perede eelarvet, kes sõltuvad praegu sellest maksuvabast tulust. Seega peaks valitsus tagama, et kaotatud maksuvaba tulu asendatakse sobivate maksusoodustustega, mis toetavad perede heaolu ja majanduslikku stabiilsust.

Aga mida ma nüüd tegema peaksin, kui valitsus tõstab maksumäära ning onu jätab mulle seetõttu uue külmkapi ostmata?

Maksumäärade tõus võib mõjutada tarbimisharjumusi ning võib tunduda, et uue külmkapi ostmine on hetkel liiga kallis. Siiski on oluline meeles pidada, et igasuguseid väljaminekuid tuleb hoolikalt kaaluda ning vajadusel kavandada neid pikema perioodi peale. Võid kaaluda erinevaid võimalusi, näiteks kasutatud külmkappide ostu või mõne muu sarnase alternatiivi leidmist.

Samuti on oluline mõista, et maksutõusud võivad olla vajalikud riigi rahanduse stabiliseerimiseks ning avaliku teenuse parendamiseks. Kui valitsus on otsustanud rakendada maksutõusu, siis on oluline seda teavet laiemalt mõista ning kohaneda uute reeglitega. Kui sul on raskusi uute kulutuste kavandamisega, võid pöörduda ka sotsiaalteenuste osutajate poole, kes võivad pakkuda abi ja tuge.

Aitäh sulle nende vastuste ja tagasiside eest!

Rõõm oli aidata! Kui sul on tulevikus veel küsimusi, siis pöördu julgelt minu poole!


Räägi lähemalt tehisintellektiga.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus