Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

E-arved ei muutu ettevõtjatele kohustuslikuks

E-arved ei muutu ettevõtjatele kohustuslikuks

Rubriik: EML

Augustikuu ajakirjas MaksuMaksja väljendas EML muret peatselt kohustuslikuks muutuma pidavate e-arvete üle. Vahepeal on teema ligi pool aastat susisenud ja heameel on tõdeda, et raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) praegusel ehk uuendatud kujul ei koorma avalikku sektorit e-arve esitamise kohustusega. Lühidalt: halba „e“-d ei tule. Teisipäeval, 13. detsembril toimus Riigikogus selle eelnõu teine lugemine, mis sai edukalt ühelepoole. Eelnõu peamine eesmärk on ajakohastada nõuded algdokumentidele ning sätestada regulatsioon, mis toetab masintöödeldava raamatupidamise kasutuselevõtmist. Eelnõu menetlemise ajal esitasid majanduskomisjonile kirjaliku ühispöördumise Eesti Maksumaksjate Liidu, Envoice OÜ, ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiooni (EVEA) esindajad, samuti esitas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit oma seisukohad.

Eelnõus oli algselt sätestatud masintöödeldava arvetega (e-arve) arveldamise kohustus avaliku sektoriga arveldamisel. Ühispöördumise esindajate peamine mure seoses sellega puudutas hetkel turul valitsevat olukorda, kus e-arvete rändluses on kokku leppinud kolm operaatorit: Omniva, Telema ja Fitek ning uusi käitlejaid turule ei soosita. Kuigi eelnõu seletuskirjas märgitakse, et e-arvete ringluse tagamiseks tuleb operaatoritel teha omavahel tihedat koostööd, ei reguleeri eelnõu ise juba turul tegutsevate operaatorite kohustust teha koostööd e-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel uute turule tulijatega. Ühispöördumise esitajad leidsid, et sellega soodustab riik loomuliku monopoli tekkimist. Samuti tähendanuks e-arve kohustuslikkus lisakoormust ettevõtjate jaoks, sest tinglik kokkuhoid avalikule sektoritele tähendab enamasti lisakulu ettevõtjatele. Kuna töögrupis ei suudetud hajutada kahtlusi turu toimimise suhtes, siis leiti, et võiks otsida kompromisse. Seega, e-arvete üleminekukohustust ettevõtjatele praeguse eelnõu kohaselt ei tule. Samas, kui ettevõtted e-arved esitavad, siis peavad arved vastama kehtestatud standardile. Mis puudutab tähtaegasid, siis riik peab endiselt olema valmis standardkohaseid e-arveid vastu võtma alates 1. märtsist 2017. Need ettevõtjad, kes soovivad e-arveid riigile esitada, peavad neid hakkama standardi kohaselt esitama 1. juulist 2017. Ühinemisteemal lepiti kokku, et Riiklik Infosüsteemi Keskus (RIK) loob võimaluse, et kõik majandustarkvara tootjad võiksid hakata edaspidi e-arveid vahendama üle-eestilises ühtses süsteemis ning riik on valmis seda rolli kandma. Kokku võttes, e-arvete üleminekukohustust järgmisel aastal ettevõtetele ei tule sellisel moel. Uus raamatupidamisseaduse muudatuse seadus vähendab bürokraatiat ega suurenda ettevõtete koormust, e-arvetele üleminekukohustus järgmisel aastal on ainult avalikule riiklikule sektorile, mis hakkab kehtima 1. märtsist. Kuna kõikide operaatoritega liidestatud turg ei toiminud, uued tarkvarafirmad ei mahtunud turule, on tänaseks kokku lepitud, et Registrite ja Infosüsteemide Keskus toob turule sellise teenuse, et kõik majandustarkvara tootjad võiksid hakata edaspidi e-arveid vahendama üle Eesti ühtses süsteemis, selline lähenemine vähendab ohtu, mis on täna õhus. Süsteemi käivituskõlblikkus on lubatud 2017. aasta teiseks kvartaliks.Tutvu eelnõuga Riigikogu kodulehel: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/451df7ad-7f08-4b87-91d0-bc17b022ddbb/Raamatupidamise%20seaduse%20muutmise%20seadus/Riigikogu 13. detsembri istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201612131000#PKP-19996Loe artiklit: Lasse Lehis. Head ja halvad „e“-d: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=1902