Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

E-arved ei muutu erasektorile kohustuslikuks

E-arved ei muutu erasektorile kohustuslikuks

Rubriik: EML

Detsembri lõpus võttis Riigikogu vastu raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (259 SE). President kuulutas seaduse välja ja Riigi Teatajas avaldati see 27. detsembril. Eelnõus oli algselt sätestatud kohustus esitada avalikule sektorile üksnes masinloetavaid arveid (ehk e-arveid). Eelnõu viimasest versioonist on avalikus sektoris kohustuslikele e-arvetele ülemineku punkt aga kadunud ja asendunud lihtsalt tõdemusega, et riigiasutused peavad suutma e-arveid vastu võtta alates 1. märtsist 2017. See tähendab, et kui keegi soovib, on tal riigile õigus e-arvet saata, aga mingit kohustust riigiga nii arveldada ei ole.Maksumaksjate liit väljendas oma muret kohustuslike e-arvete üle Augustikuu ajakirjas MaksuMaksja. Praeguseks on heameel tõdeda, et vastuvõetud seadus praegusel kujul ei koorma erasektorit e-arve esitamise kohustusega. Lühidalt: halba „e“-d ei tule.

Eelnõu menetlemise ajal esitasid majanduskomisjonile kirjaliku ühispöördumise Eesti Maksumaksjate Liidu, Envoice OÜ, ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiooni (EVEA) esindajad, samuti esitas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit oma seisukohad.Ühispöördumise esindajate peamine mure puudutas turul valitsevat olukorda, kus e-arvete rändluses on kokku leppinud kolm operaatorit: Omniva, Telema ja Fitek ning uusi käitlejaid turule ei soosita. Kuigi eelnõu seletuskirjas oli kinnitatud, et e-arvete ringluse tagamiseks tuleb operaatoritel teha omavahel tihedat koostööd, ei reguleeri eelnõu ise juba turul tegutsevate operaatorite kohustust teha koostööd e-arvete saatmisel ja vastuvõtmisel uute turule tulijatega. Ühispöördumise esitajad leidsid, et sellega soodustab riik loomuliku monopoli tekkimist. Samuti tähendanuks e-arve kohustuslikkus lisakoormust ettevõtjate jaoks, sest tinglik kokkuhoid avalikule sektoritele tähendab enamasti lisakulu ettevõtjatele.Kokku võttes, e-arvete üleminekukohustust järgmisel aastal ettevõtetele ei tule. Seadusemuudatus vähendab bürokraatiat ega suurenda ettevõtete koormust, e-arvetele üleminekukohustus järgmisel aastal on ainult avalikule riiklikule sektorile, mis hakkab kehtima 1. märtsist.Tutvu eelnõu ja seotud materjalidega Riigikogu kodulehel: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/451df7ad-7f08-4b87-91d0-bc17b022ddbb/Raamatupidamise%20seaduse%20muutmise%20seadus/Raamatupidamise seaduse muutmise seadus Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016001Loe artiklit augustikuu ajakirjas MaksuMaksja: Lasse Lehis. Head ja halvad „e“-d: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=1902