Demokraatia arendamise sihtasutused ja 144SE

Demokraatia arendamise sihtasutused ja 144SE

Rubriik: EML

MTÜ Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit on algatanud kodanikualgatuse, mille eesmärk on ühiskonna liikmeid üles kutsuda oma arvamust avaldama Riigikogu menetluses oleva seaduseelnõu osas (144 SE), millega soovitakse muuta erakonnaseadust ning reguleerida uut sorti moodustise – demokraatia arendamise sihtasutuse (DASA) loomist, tegutsemist ja rahastamist.

EMSL kutsub üles kõiki, kes tunnevad, et sooviksid sel teemal arvamust avaldada, edastama oma seisukohti Riigikogule. Üles on riputatud ka näidispöördumine, mille EMSL ise edastas: Lugupeetavad põhiseaduskomisjon ja parlamendierakonnad Tunnustame teid püüdluste eest erakonnaseaduse muutmise eelnõuga 144 SE I paremini reguleerida parteidega seotud sihtasutusi ja kontrolli nende üle, samuti teie soovi pöörata rohkem tähelepanu erakondade tööd toetavale analüüsile ja kodanikuhariduslikele tegevustele nii Eestis kui ka mujal. Need on head eesmärgid, kuid leiame, et kavandatud abinõud ei arvesta reaalset olukorda ega ole õiglased teiste organisatsioonide suhtes, kes samuti tegutsevad demokraatiaks vajalike väärtuste ja oskuste edendamisega. Nii nagu tänapäevase demokraatia toimimiseks ei piisa üksnes tugevatest riiklikest institutsioonidest ja erakondadest, ei piirdu ka kodanikuharidus esmajoones ega ainult poliitiliste ideoloogiate tundmisega. Kodanikuhariduse põhisisu ei ole erakondlik. Eestis töötavad sajad vabaühendused inimeste kaasamisega avalike asjade arutamisse, otsustamisse ja nende elluviimisse, tegeledes selleks vajalike väärtuste, võimaluste ja oskuste edendamisega nii meil kui ka teistes riikides. Seda tehakse trotsides rahastamise juhuslikkust, sageli keerulisi taotlemis- ja aruandlusnõudeid, ja panustades suurel määral vabatahtliku tööga. Nelja Riigikogus esindatud erakonna asutatud organisatsiooni eelistamine neile on meie hinnangul ebaõiglane ja sisuliselt põhjendamatu. Leiame ka, et propageerides demokraatia väärtusi, ei ole erakonnad ise käitunud demokraatlikult ega suutnud kaasata avalikkust ja teemaga tegelevaid vabaühendusi arutellu plaanitavate muutuste vajalikkuse üle ning paremate lahenduste leidmiseks. Sellega seoses teeme teile kaks ettepanekut:

  1. rahastada sihtasutusi erakondadele ette nähtud riigieelarvelisest eraldisest, määratledes selle praegusest mahust seadusega kindla summa, mida saab kasutada vaid kodanikuhariduslikeks tegevusteks. Samuti saavad erakonnad niisuguseid tegevusi rahastada oma liikmemaksudest ja seadusega lubatud annetustest ehk rahast, mis tuleb neilt inimestelt, kes konkreetset maailmavaadet pooldavad.
  2. mitte nimetada plaanitavaid sihtasutusi demokraatia arendamise sihtasutusteks, vaid nende tegevuse sisule vastavamalt näiteks maailmavaate, erakonna või partei arendamise sihtasutuseks.

Oleme valmis oma ettepanekut vajadusel täiendavalt selgitama ja osalema eelnõu täiustamisel. Parimate soovidega Vt EMSL kodulehelt erinevaid asjakohaseid materjale siit: http://www.ngo.ee/DASA