Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Augusti MaksuMaksjas kohtus sündinud lood ning segadused parkimistrahvidega

Augusti MaksuMaksjas kohtus sündinud lood ning segadused parkimistrahvidega

Rubriik: EML

Suve viimane MaksuMaksja toob lugejateni viimase ajal huvitavamad ja õpetlikumad maksundusvaldkonna kohtulood.

EML jurist Gaily Kuusik kirjutab, kuidas käituda, kui ekslikult on raha üle kantud arestitud pangakontole. Kellelt siis raha tagastamist nõudma minna — kohtutäiturilt, maksuhaldurilt või konto omanikult? Ja mille alusel? Oma teises loos käsitleb sama autor vastutusotsuste teemat. Juttu tuleb kahest üsna erinevast lahendist, milles kohtud on analüüsinud isikute kohustust tasuda võõras maksuvõlg. Esimene on seotud maksuvõla tasumisega pärast ettevõtte pankrotimenetluse lõpetamist raugemisega ning äriregistrist kustutamisega, teine lahend aga ettevõtte ülevõtmist ühes selle maksuvõlaga. EML vanemjurist Martin Huberg tutvustab kohtuasja, milles vaieldi selle üle, kas pooleliolev ehitis on ehitis. Kohus ei nõustunud Rahandusministeeriumi juhendis toodud tõlgendusega ja soovitas maksumaksjatel, kes on ministeeriumi ekslikust tõlgendusest tulenevalt jätnud käibemaksu maksmata ja kellelt maksuhaldur seda nüüd sisse nõuab, nõuda kahju hüvitamist riigivastutuse seaduse alusel. Oma teises kohtuloos tutvustab autor Eesti Posti FIE-dest kirjakandjate kaasust — kas ja millal on maksuhalduril õigus kvalifitseerida füüsilisest isikust ettevõtjale makstud teenustasu ümber töötasuks ja kas sellel on üldse mõtet. AS PricewaterhouseCoopers maksukonsultant Ain Veide käsitletav kohtulugu puudutab kinnisvaraarendaja kahte üsna tüüpilist tehingut — isikliku kasutusõiguse seadmist vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks ning siderajatiste tasuta üleandmist. Neid tehinguid soovis maksuhaldur maksustada, kuid Riigikohus leidis Euroopa direktiivile viidates, et maksustamiseks puudub alus. EML juhatuse liige Erki Uustalu kirjeldab esimest kohtuasja Eesti kohtutes, kus käsitleti tulumaksuseaduse kooskõla Euroopa Ühenduse asutamislepingu sätetega. Lahend kinnitas, et välisfondidele makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamine Eestis enne 2009. aastat oli vastuolus Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega. EML juhatuse liige Lasse Lehis annab lühiülevaate ringkonnakohtute viimase aasta huvitavamatest lahenditest, mis Riigikohtu menetlusse jõudnud. AS Ühisteenused jurist Martin Simmermann annab ülevaate parkimistasu ja viivistasu otsuse määramisega seotud peamistest probleemidest ja kitsaskohtadest ning võrdleb avalik-õigusliku viivistasu ja eraõigusliku leppetrahvi õiguslikke erinevusi. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee