Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Audiitortegevuse seaduse eelnõu kooskõlastusringil

Audiitortegevuse seaduse eelnõu kooskõlastusringil

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on koostanud ja avaldanud e-õiguse andmebaasis uue audiitortegevuse seaduse eelnõu ning saatnud selle kooskõlastusringile.

Seaduseelnõu seletuskiri selgitab, et Eestis reguleerib audiitortegevust 10.02.1999. aastal vastuvõetud audiitortegevuse seadus ning selle volitusnormi alusel 15.06.2000. aastal vastuvõetud rahandusministri määrusega kehtestatud auditeerimiseeskiri. Audiitortegevuse seadust on muudetud kokku 6 korral, auditeerimiseeskirja muudetud ei ole. Muudatused on olnud minimaalsed ja pigem tehnilist laadi. Kehtiva audiitortegevuse seaduse vastuvõtmisest alates on maailmas toimunud valdkondlikult suured muudatused. Turge on tabanud mitmed väga laiaulatuslikud ja suuri rahanduslikke kahjusid põhjustanud skandaalid. Suurematest-tuntumatest võiks nimetada Itaalia toiduainetetööstuse giganti Parmalat ja ameerika energiatootjat Enron. Turgudel toimunud kuritarvituste tulemusena tunnistati rahvusvaheliselt möödapääsmatuks vajadus regulatsioonide suurendamisega avalikke huve senisest paremini kaitsta. 17. mail 2006. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (edaspidi uus 8. direktiiv). Direktiivi 2006/43/EÜ vastuvõtmise peamiseks eesmärgiks on kohustusliku auditi nõuete ühtlustamine. Auditeerimisalased kvalifikatsioonid, mille direktiivi järgsed vannutatud audiitorid on omandanud, loetakse samaväärseks. Sellega luuakse alus kutse tegutsemiseks, lähtudes ühtsetest põhimõtetest ja kvaliteedistandarditest. Kohustuslik audit nõuab teadmisi sellistes küsimustes nagu äriühinguõigus, maksuõigus ja sotsiaalõigus. Neid teadmisi tuleks kontrollida enne teise liikmesriigi vannutatud audiitori tunnustamist. Tunnustamise mehhanismina näeb direktiiv ette nõude läbida sobivustest (aptitude test). Sobivustestil kontrollitavad oskused ja teadmised piirduvad rahvusliku seadusandluse ja keelega. Kolmandate isikute kaitsmiseks peaksid kõik tunnustatud audiitorid ja audiitorühingud olema kantud registrisse, mis on avalikkusele kättesaadav ja mis sisaldab põhilist teavet vannutatud audiitorite või audiitorühingute kohta. Vannutatud audiitorid peaksid järgima kõige kõrgemaid eetikastandardeid. Seega peaksid nende suhtes kehtima kutse-eetika standardid, mis hõlmavad vähemalt nende avaliku huvi funktsiooni, nende usaldusväärsuse ja objektiivsuse ning nende kutsealase pädevuse ja nõuetekohase hoolsuse. Vannutatud audiitori avaliku huvi funktsioon tähendab, et laiem avalikkus ja institutsioonid usaldavad vannutatud audiitori töö kvaliteeti. Auditi hea kvaliteet aitab finantsaruandluse usaldusväärsuse ja tõhususe edendamisega kaasa turgude korrapärasele toimimisele. Seaduseelnõu on mahukas ning viib sisse mitmed olulised muudatused võrreldes kehtiva õiguskorraga. Tutvu seaduseelnõuga e-õiguses siit. Tutvu seaduseelnõu seletuskirjaga e-õiguses siit.