2008. aasta riigieelarve jäi 5,2 miljardiga miinusesse

2008. aasta riigieelarve jäi 5,2 miljardiga miinusesse

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi esialgsete andmete kohaselt laekus 2008. aastal riigieelarvesse 84,9 miljardit krooni ehk 94,1% eelarves kavandatust. Riigieelarve kulusid tehti 90,1 miljardi krooni ehk 94,4% ulatuses eelarves planeeritust.

Aasta lõpu seisuga ületasid riigieelarve kulud tulusid 5,2 miljardi krooni võrra. Tulusid ületanud kulud finantseeriti reservide vahenditest. Aastasest 84,9 miljardi krooni suurusest riigieelarve kogutulust moodustasid maksutulud 70,4 miljardit ja mittemaksulised tulud 14,5 miljardit krooni. Detsembris laekus kogu aasta tuludest 7 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aasta laekumisega kasvasid riigieelarve tulud 2,9 miljardit krooni ehk 3,4%. Maksutulusid laekus 2008. aasta lõpuks 70,4 miljardit krooni ehk 95,8% eelarves kavandatust. 2007. aastaga võrreldes kasvas maksutulude laekumine 2,7 miljardit ehk 3,9%. Sotsiaalmaksu laekus 2008. aastal 31,3 miljardit krooni (99,2%). Võrreldes 2007. aastaga laekus sotsiaalmaksu rohkem 4 miljardit krooni ehk 14,8%. Füüsilise isiku tulumaksu laekus möödunud aastal 4,3 miljardit krooni (104,3%). Kohalikele omavalitsustele laekus füüsilise isiku tulumaksu 2008. aastal kokku 11,5 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aastaga kasvas aastane laekumine 1,7 miljardi ehk 16,9% võrra. Juriidilise isiku tulumaksu laekus 2008. aastal kokku 4,2 miljardit krooni ehk 102,9% eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Võrreldes 2007. aastaga laekus juriidilise isiku tulumaksu 82,3 miljonit krooni ehk 2% võrra rohkem kui möödunud aastal. Käibemaksu laekus möödunud aastal kokku 20,5 miljardit krooni ehk 90,1% eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Möödunud aasta jooksul laekus käibemaksu kokku 1,8 miljardit ehk 8% vähem kui 2007. aastal. Detsembris laekus käibemaksu 1,4 miljardit krooni, mis on 31,6% vähem kui 2007. aasta detsembris. Oluliselt väiksema detsembri käibemaksulaekumise põhjustasid ettemaksete kasutamine, suurenenud käibemaksuvõlg ning käibemaksu deklareerimise edasi lükkamine uude aastasse. Aktsiise laekus eelmise aasta kokkuvõttes 9 miljardit krooni, mis moodustab 91,9% eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Kokku laekus aktsiise möödunud aastal 2007. aasta võrdluses 776,6 miljonit krooni ehk 9,5% rohkem. Mittemaksulisi tulusid laekus 2008. aastal 14,5 miljardit krooni (87%). Detsembris laekus sellest 1,3 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aastaga kasvas eelmisel aastal mittemaksuliste tulude laekumine 209,2 miljonit ehk 1,4%. Suurima osa mittemaksuliste tulude laekumisest moodustavad toetused 7,4 miljardi krooniga. Neist välisvahendeid laekus 5,6 miljardit krooni (62,5%). Võrreldes 2007. aastaga on toetuste kasv 244,3 miljonit ehk 3,3%. Lisaks toetustele laekus eelmise aasta jooksul kaupade ja teenuste müügist riigieelarvesse 1,8 miljardit krooni (99,7%). Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügi arvelt laekus 650,6 miljonit krooni ja varadelt teeniti tulusid 3,2 miljardit krooni, mis moodustavad eelarves kavandatust vastavalt 43,7 ning 138,7%. 2007. aastaga võrreldes kasvasid tulud varadelt 120,3 miljoni krooni ehk 3,8%. Kaupade ja teenuste müük ning materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vähenes eelmisel aastal 2007. aastaga võrreldes vastavalt 79,4 miljonit ehk 4,5% ja 93,1 miljonit krooni ehk 14,3%. Muid tulusid laekus eelmisel aastal 1,4 miljardit krooni, mis on 120% eelarvega planeeritust. Võrreldes 2007. aastaga laekus muid tulusid 17,1 miljonit krooni ehk 1,2%rohkem kui 2007. aastal. Eelarve kulusid tehti esialgsete andmete järgi 2008. aasta lõpu seisuga 90,1 miljardit krooni, mis moodustab 94,4% eelarves ja lisaeelarves planeeritust. Eelmisel aastal olid kululiikidest suurima osakaaluga mitmesugused eraldised nagu sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised kokku 65,1 miljardi krooni ulatuses. Võrreldes 2007. aastaga kasvasid 2008. aastal need kulud 10,8 miljardit krooni ehk 16,6%. See tuleneb peamiselt pensionide ja muude sotsiaaltoetuste väljamaksete kasvust. Välistoetuste arvelt on välja makstud 5,5 miljardit krooni ehk 61,2% planeeritust. Tegevuskuludeks ehk personali- ja majandamiskuludeks on 2008. aasta detsembri lõpu seisuga suunatud 18,7 miljardit krooni, mis on 3,1 miljardit ehk 16,7% rohkem kui 2007. aastal. Rahandusministeeriumi pressiteates toodud numbrid annavad esialgse ülevaate planeeritud riigieelarve tulude ja kulude täitmisest 2008. aastal, sh on arvesse võetud ülekantud kulud 2007. aastast. Riigieelarve tulude ja kulude täitmine ei ole võrdsustatav valitsussektori eelarvepositsiooniga, mida arvestatakse Maastrichti kriteeriumide täitmisel. Riigieelarve täitmise lõplikud numbrid täpsustatakse ja kinnitatakse majandusaasta aruandega hiljemalt 2009. aasta augustis. Valitsussektori 2008. aasta esialgsed eelarve puudujäägi ja võla andmed avaldab statistikaamet 31. märtsil. Loe Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=81491