Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

10 nõudmist maksu- ja tolliameti uuele juhile

10 nõudmist maksu- ja tolliameti uuele juhile

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Annika Matson kirjutab Raamatupidaja.ee portaalis, et riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikohale. Peadirektor peab juhtima Maksu- ja Tolliameti tegevust ja korraldama ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt rahanduse, õigusteaduse või avaliku halduse erialal;2. teenistus kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organisatsioonis vähemalt kolm aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt viis aastat;3. vähemalt viieaastane töökogemus organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimisel; 4. soovitavalt töökogemus maksu- või tolli töövaldkonnas;5. teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine;6. põhjalikud teadmised ning kogemus strateegilises- ja muudatuste juhtimises; 7. Maksu- ja Tolliameti tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide ning maksu- ja tolli valdkonna rahvusvaheliste eetikanormide tundmine;8. orienteeritus kliendikesksusele, head teadmised avalike teenuste osutamisest ja uute teenuste kujundamisest (sh uute tehnoloogiliste lahenduste kasutamisest) ning vastav kogemus;9. väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, oskus suhelda avalikkusega;10. eesti keele oskus Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruses nr 84 “Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” sätestatud C1 või sellele vastaval tasemel ja inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele (sh üks neist inglise ja teine vene) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/article/2011/12/27/10_noudmist_maksu_ja_tolliameti_uuele_juhile