Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

1. jaanuaril jõustunud maksumuudatused

1. jaanuaril jõustunud maksumuudatused

Rubriik: EML

Uuest aastast hakkasid kehtima mitmed maksuseaduste ja rakendusaktide muudatused, mis puudutavad nii maksumäärasid kui ka muid maksudega seotud aspekte.

Maksumäärad, sõiduauto erisoodustus Tulumaksumäär on 2009. a jätkuvalt 21%, aastane maksuvaba tulu 27 000 kr (2250 kr kuus). Käibemaksu standardmäärana jäi kehtima 18%, kuid tõsteti alandatud maksumäära 5%-lt 9%-le (raamat, ravim, perioodika, majutus) ning standardmääraga (18%) maksustatakse edaspidi kontsertide ja etenduste pileteid, ohtlike jäätmete käitlemist ning matusetarbeid ja –teenuseid. Lisaks eelnevalt peeti kohaseks tõsta tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamisel kohaldatavat erisoodustuse hinda seniselt 2000 kroonilt 4000 kroonile. Kuna see on seotud ka käibemaksuseaduse mõistes omatarbega, siis kerkis ka omatarbe maksustatav väärtus 1695-lt 3390-le kroonile (käibemaks 610 kr senise 305 kr asemel). Muudeti ka töötaja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel makstava hüvitise suurust. Arvestuse mittepidamisel on see endiselt 1000 kr kuus, arvestuse pidamisel aga kuni 4000 kr kuus (maksuvaba). Tulumaksumäärade, maksuvaba tulu jm kohta vt siit. Isikliku sõiduauto kohta vt muudatust siit. Sotsiaalmaksu miinimummäär Sotsiaalmaksu miinimummäär kerkis 2700 kroonilt 4350 kroonile, sotsiaalmaks sellelt summalt on 1436 kr. FIE aastane miinimumsumma on 17 232 kr (tasutakse kvartaalselt 4307 kr) ning sotsiaalmaksu lagi FIE jaoks on 783 000 kr, sellelt arvestatav sotsiaalmaks on 258 390 kr (sama, mis 2008. a). Nimetatud määrad on sisse kirjutatud sotsiaalmaksuseadusesse (§ 21) ning on sõltuvuses eelmise aasta palga alammäärast. Sotsiaalmaksuseadust vt siit. Töötuskindlustusmaksed Töötuskindlustusmaksete osas leiavad muudatused aset aasta keskel. 1. jaanuarist kuni 30. juunini kehtivad senised maksemäärad – 0,3% tööandjale ning 0,6% töötajale. Alates 1. juulist tõusevad määrad vastavalt 0,5%-le ning 1%-le. Töötuskindlustusmakse määrad on avaldatud RT I 2008, 50, 278. Maksukorralduse seaduse muudatused FIE-sid hakatakse sellest aastast registreerima vaid äriregistris. Kõik praegu Maksu- ja Tolliametis registreeritud FIE-d peavad ennast 2009. aasta jooksul äriregistrisse kandma, nad saavad seda teha riigilõivuvabalt (tavaolukorras on riigilõiv 200 krooni). Kes ennast 2009. aasta lõpuks pole äriregistrisse kandnud, see kustutatakse maksuhalduri registrist ja tema staatus FIE-na lõpeb. Olulisim muudatus puudutab maksude tasumist ja tasaarvestamist (MKS § 105). Alates 2009. aastast on kasutusel ettemaksukonto, millel peetakse kõikide maksude koondarvestust ning maksumaksja ei saa enam ise valida, millist maksu ta maksab. Enammaksed ja maksuvõlad tasaarvestatakse automaatselt ning maksuvõlad kantakse kontole vastavalt seaduses sätestatud tasumistähtpäevadele ja maksukorralduse seaduses toodud maksude järjekorrale. Maksukorralduse seaduse muudatuste kohta vt siit. Tulumaksuseaduse muudatused 26. märtsil 2008 võeti tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt oleks alates 2009. aastast juriidilise isiku tulumaksuga maksustamise periood kalendriaasta ning seoses sellega oleks tulnud maksta avansilisi makseid. 20. novembril 2008 võttis Riigikogu vastu järgmise seadusemuudatuse, millega tunnistas 26. märtsil vastu võetud muudatused täies ulatuses kehtetuks. Osa kevadisi muudatusi kehtestatakse siiski uuesti. Tulumaksuseaduse muudatuste kohta täpsemalt vt siit. Käibemaksuseaduse muudatused Käibemaksuseadusesse viidi sisse hulgaliselt muudatusi. Seoses Euroopa käibemaksudirektiivi uue teksti avaldamisega on asendatud kõik viited direktiivile. Sisulisi muudatusi see kaasa ei toonud. KMS § 12 muudatuste kohaselt saab maksuhaldur muuta seotud isikute vaheliste tehingute maksustatavat väärtust, kui ühel tehingupoolel on piiratud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ja tehing turuhinnast erinev väärtus toob endaga kaasa käibemaksust kõrvalehoidumise. Kadus eluruumi hooldusteenuse maksuvabastus (§ 16 lg 3 p 2). Lihtsustatud arvet võib esitada kuni 2500 krooni suurusele summale, varem oli see 1000 krooni (§ 37 lg 9). Käibemaksuseaduse muudatuste kohta vt siit. Kõikidest muudatustest ülevaate saamiseks vt siit. Seaduseelnõudest ülevaate saamiseks vt siit.