iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Tulumaks

Tulumaks

NumberKuupäevVaidluse sisu lühikirjeldus
Füüsilise isiku tulumaks
III-3/1-3/9406.04.1994Kohus selgitab, millel on tegemist tulude tahtliku varjamisega
3-3-1-15-9603.05.1996Vaidlustatud ettekirjutuses oli aktsiate müügist saadud tulu omistatud valele isikule
3-3-1-14-9813.04.1998Kohus selgitab väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu arvutamise, deklareerimise ja kontrollimise korda
3-3-1-31-9904.10.1999Kohus selgitab, et kui kingisaaja osutas kinkena üleantud vara eest kinkijale teenuseid, tuleb kingitusena vormistatud tulu maksustada tulumaksuga
3-3-1-26-0122.05.2001Kohus selgitab, et hoone lammutamise ja ekspertiisi kulud võivad suurendada kinnistu soetamismaksumust
3-3-1-56-0505.12.2005Kohus selgitab topeltmaksustamise vältimise põhimõtteid
3-2-1-25-0609.06.2006Vaidlus puudutab residentsuse määramist ja tulu mõistet
3-1-1-57-0722.10.2007Kohus selgitab tulu mõistet
3-3-1-56-0728.11.2007Kohus selgitab tingimusi, millal saab laenuintresse arvata vara soetamismaksumuse hulka
3-3-1-57-0806.11.2008Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-2-1-93-0819.11.2008Kohus selgitab tsiviilasjas, et elatise suuruse arvestamisel tuleb arvestada ka tulumaksu kohustust
3-3-1-2-0926.03.2009Vaidlus puudutab poolelioleva elamu müügist saadud tulu maksustamist
3-3-1-23-0917.06.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-52-0904.11.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-59-0904.11.2009Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-2-1-127-0907.12.2009Kohus selgitab tsiviilasjas, et elatise suuruse määramisel tuleb arvestada ka elatise saaja tulumaksu kohustust, maksumäära muutumist ja võimalikke maksusoodustusi
3-3-1-72-0817.12.2009Vaidlus puudutab alusetult vabaduse võtmisega tekitatud mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu hüvitise maksustamist
3-3-1-45-1015.09.2010Kohus selgitab, et MKS § 116 alusel maksuhaldurilt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu
3-3-1-15-1125.04.2011Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-1-1-25-1104.05.2011Vaidlus väärteoasjas puudutab kinnisvara võõrandamisest saadud kasu maksustamist
3-2-1-37-1125.05.2011Kohus selgitab tsiviilasjas, kuidas arvestada elatise suuruse määramisel tulumaksuseaduse muudatust, mille kohasel elatist alates 2011. aastast enam saaja tuluna ei maksustata
3-2-1-80-1112.10.2011Kohus selgitab tsiviilasjas, et kohustus maksta saadud elatiselt tulumaksu tuleneb maksuseadusest ja seda kohustust ei saa poolte kokkuleppel muuta
3-3-1-79-1113.02.2012Vaidlus puudutab füüsilise isiku väärtpaberitulu maksustamist ja MKS § 84 rakendamist
3-3-1-51-1217.12.2012Kohus selgitab, et kinnisasja parendamiseks saab teha kulusid ka väljaspool kinnistu piire
3-3-1-50-1222.04.2013Vaidlus puudutab mitteresidendile makstava pensioni maksustamise reeglite kooskõla Euroopa Liidu õigusega
3-3-1-20-1316.05.2013Vaidlus puudutab ühise tuludeklaratsiooni alusel tekkinud tagastusnõude arestimist
3-3-1-97-1312.02.2014Kohus selgitab, et õigus arvata vara võõrandamisest saadud kasust selle vara soetamismaksumus läheb pärandajalt pärijale üldõigusjärgluse korras üle
3-3-1-63-1411.11.2014Kohus selgitab, et kui kingisaaja võtab üle kinkija võlakohustused, tuleb tehingut maksustamisel vaadelda tingimusliku müügilepinguga ning tasutud võlgade ulatuses tekib kingisaajale soetusmaksumus, kinkijal aga tekib maksustatav tulu
3-16-33614.11.2017Kohus selgitab, et kompromissiga makstud saamata jäänud palgatulu hüvitis maksustatakse tulumaksuga. Tervisekahju hüvitist mittevaralise kahju hüvitisena ei ole õige käsitada isiku tuluna, vaid tasakaalustava kompensatsioonina teise õigushüve kahjustamise eest.
3-16-90325.05.2018Kohus selgitab omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamisest saadud kasu maksustamist, kui võõrandajaks on pärija
Tulumaksu kinnipidamine, erisoodustused
III-3/1-18/9506.10.1995Kohus selgitas, et 1994. aastal puudus maksukorralduse seaduses säte, mis oleks võimaldanud maksu kinnipidajalt maksuvõlga sisse nõuda
III-3/1-43/9515.12.1995Kohus selgitab, et mitteresident maksab tulumaksu Eestis osutatud teenuse eest saadud tasult, kui teenuse osutamiseks vajalikud tööd on tehtud Eestis
3-2-1-80-9712.06.1997Tsiviilasjas selgitab kohus, et töölepingus kokkulepitud töötasu sisaldab tulumaksu ning tulumaksukohustust ei saa poolte kokkuleppel üle anda tööandjale
3-3-1-44-0007.11.2000Vaidlus puudutab küsimust, kas töötaja tasemekoolituse kulu on ettevõtlusega seotud kulu enne 2000. aastat kehtinud tulumaksuseaduse § 13 tähenduses. Kohtuotsusele järgnes uue tulumaksuseaduse täiendamine, millega lisati tasemekoolituse kulud erisoodusutuste loetellu
3-3-1-26-0219.06.2002Kohus selgitab füüsilisest isikust ettevõtja poolt oma töötajatele tehtud erisoodustuste maksustamise põhimõtteid
3-3-1-85-0319.12.2003Vaidlus puudutab tööandja kasutuses olevate sõiduautode omatarbe maksustamist käibemaksuga, kuid kohus toob ka võrdlusi erisoodustuste maksustamise sätetega tulumaksuseaduses
3-3-1-2-0416.02.2004Vaidlus puudutab juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahju sissenõudmisest loobumist kui erisoodustust
3-3-1-62-0611.01.2007Vaidlus puudutab kolmanda isiku kaudu tehtud aktsiaoptsioonide maksustamist erisoodustusena
3-2-1-7-0714.03.2007Vaidlus tsiviilasjas puudutab erisoodustusena maksustatud kulude tagasinõudmist endise töötaja abikaasalt
3-3-1-93-0803.03.2009Kohus selgitab, et kui tööandjal ei ole kohustust pidada ametiautode kohta sõidupäevikuid, kui ta tõendab, et sõiduautot ei kasutata üldse töötaja isiklikuks tarbeks või kui ettevõtlusega mitteseotud kasutus ei too tööandjale kaasa lisakulusid
3-3-1-73-0926.11.2009Kohus selgitab, et erisoodustusega ei ole tegemist, kui tööandja müüb juhatuse liikmele kinnisasja turuhinnast madalama hinnaga, kuid tööandja on selle kinnisasja ostnud samalt juhatuselt varem samuti turuhinnast madalama hinnaga
3-3-1-86-1009.02.2011Kohus selgitab töölähetuse mõistet ning välismaal töötamise eest makstavate tasude tulumaksuga maksustamise põhimõtteid
3-3-1-54-1219.12.2012Riigikohus asus seisukohale, et välismaal töötamisega seoses tehtud viisade, elamis- ja töölubade kulude katmine ei ole tööandja jaoks erisoodustus.
1-15-905106.10.2017Kohus selgitab kriminaalasjas, et äriühingusse omandisse juhatuse liikme isiklikuks tarbeks soetatud korteri soetusmaksumust ei saa maksustada erisoodustusena, sest hüve on tekkinud korteri tasuta kasutamisest
Füüsilisest isikust ettevõtja
3-3-1-5-9806.03.1998Vaidlus puudutab ettevõtlusega seotud kulude tõendamist
3-3-1-18-9903.05.1999Kohus selgitab, et kui tuludeklaratsiooni vormi E täitmisel on tehtud arvutusvigu tulude või kulude kokkuliitmisel, siis peab maksuhaldur need vead avastama enne maksuteate väljastamist
3-3-1-21-9917.05.1999Vaidlus puudutab ettevõtlusega seotud kulude tõendamist, sh osaliselt ettevõtlusega seotud kulude proportsioonide määramist
3-3-1-57-0015.01.2001Kohus selgitab, et füüsilisest isikust ettevõtja saab oma tulust maha arvata ka oma abikaasalt soetatud vara maksumuse, mis kuulus abikaasade ühisvara hulka
3-3-1-25-0115.05.2001Kohus selgitab, et 1994-1999. aastatel kehtinud tulumaksuseaduse rakendamisel võis kassapõhist raamatupidamist kasutav FIE põhivara soetamismaksumuse kohe tulust maha arvata
3-3-1-26-0219.06.2002Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulude dokumenteerimise nõudeid, olulise vormiveaga dokumendi parandamise võimalusi, tulu- ja käibemaksuarvestuse erinevusi (eelkõige seda, et tulumaksuarvestuses ei ole nõutav ostja nime ja aadressi märkimine müügidokumendile), samuti erisoodustuste maksustamist ja maksuamortisatsiooni arvutamist aastatel 1994-1999 kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt
3-3-1-55-0312.06.2003Kohus selgitab, et kinnisvara müügist saadud tulu võib olla füüsilise isiku ettevõtlustulu ka siis, kui kinnisvara soetamisel ei ole soetamismaksumust ettevõtluse kuluna deklareeritud
3-3-1-30-0428.06.2004Kohus selgitab füüsilise isiku kinnisvara soetamise, müügi ja kasutada andmise maksustamist, üüritulude ja ettevõtlustulu piiritlemist, kolmanda isiku kaudu tehtud kulude arvestamist
3-3-1-40-0403.11.2004Vaidlus puudutab maksuamortisatsiooni arvutamist 1994-1999. aastatel kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt
3-3-1-70-0814.01.2009Kohus selgitab, et kui füüsiline isik saab ettevõtlustulu vara võõrandamisest, siis tuleb vara võõrandamisest saadud kasu arvutada TuMS § 37 lg 1 järgi sõltumata sellest, kas isik on ennast ettevõtjana registreeritud
3-3-1-67-0909.12.2009Vaidlus puudutab FIE tulu ümberkvalifitseerimist palgatuluks
3-3-1-23-1126.05.2011Vaidlus puudutab äriühingu tulu ümberkvalifitseerimist äriühingu nimel tegutsenud füüsilise isiku ettevõtlustuluks
3-3-1-38-1209.01.2013Kohus selgitab, et kui võõrandatakse vara, mille soetamismaksumust ei ole tulust maha arvatud, siis deklareeritakse ettevõtlustuluna ainult vara võõrandamisest saadud kasu
Juriidiliste isikute maksustamine (enne 2000. aastat kehtinud tulumaksuseadus)
3-3-1-4-0003.04.2000Vaidlus puudutab TuMS § 32 alusel tasutud dividendide tulumaksu jäägi võimalikku tagastamist
3-3-1-12-0126.04.2001Kohus selgitab, et spordiklubi reklaamitulu oli ettevõtlustulu ja sporditegevuse kulusid sai sellest maha arvata
3-3-1-49-0123.10.2001Kohus selgitab, et kasumiaruande kirjete liigendamisel tehtud viga ei ole aluseks tulumaksu juurdemääramisele. Samuti selgitatakse põhivara parendamise mõistet
3-3-1-15-0203.04.2002Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulu mõistet
3-3-1-21-0228.05.2002Kohus selgitab tagastamata laenude ettevõtlusega seotud kulutuseks arvamise põhimõtteid
3-3-1-40-0202.10.2002Kohus selgitab sularahaarvestuse, kuluaruannete vormistamise ja laenusuhete tõendamise põhimõtteid
3-3-1-55-0221.11.2002Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulu mõistet. Müüdud kauba hulgas avastatud praak ja puudujääk vähendab müügitulu ning vastava kauba soetamismaksumus on ettevõtlusega seotud kulu
3-3-1-49-0320.06.2003Kohus selgitab ettevõtlusega seotud kulude tõendamise nõudeid
3-3-1-59-0309.09.2003Kohus selgitab, et tasutud maksuintressid on ettevõtlusega mitteseotud kulu sõltumata intressi põhiseadusevastasusest
3-3-1-72-0408.12.2004Kohus selgitab kapitalirendi ja kasutusrendi mõisteid, maksuamortisatsiooni arvutamist ning tühise tehingu maksustamist
Juriidiliste isikute maksustamine (alates 2000. aastast kehtiv tulumaksuseadus)
3-3-1-52-0312.06.2003Kohus selgitab, et ostja hoolsuskohustuse rikkumine kauba või teenuse müüja isiku kontrollimisel võib käibemaksu ja tulumaksu osas tuua kaasa erinevaid tagajärgi
3-3-1-50-0302.10.2003Kohus selgitab, et kui tehingu toimumine müügidokumendil näidatud isikuga ei ole kinnitust leidnud, tuleb selle müügidokumendi alusel tehtud väljamakse maksustada kui ettevõtlusega mitteseotud kulu
3-3-1-48-0420.10.2004Kohus kordab, et tuvastamata isikule tehtud väljamakse on maksustatav kui ettevõtlusega mitteseotud kulu
3-3-1-34-0605.06.2006Kohus selgitab, et kui maksumaksja teadis või pidi teadma, et müügidokumendil märgitud isik pole tegelik müüja, siis tuleb väljamakse maksustada tulumaksuga. Kui maksumaksja põhjendatult eeldas, et see isik on tegelik müüja, siis pole tulumaksu määramine õigustatud
3-3-1-47-0628.09.2006Kohus selgitab, et kui maksumaksja teadis või pidi teadma, et müügidokumendil märgitud isik pole tegelik müüja, siis tuleb väljamakse maksustada tulumaksuga
3-3-1-22-0730.05.2007Kohus selgitab, millest lähtuvalt võib lugeda laenu andmist ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, mida maksustatakse tulumaksuga
3-3-1-34-0720.06.2007Kohus selgitab, et kui teenust ei ole osutatud, siis on makstud teenustasu ettevõtlusega mitteseotud kulu isegi siis, kui kuludokument vastab nõuetele ja tehingu teine pool kinnitab teenuse osutamist
3-3-1-45-0729.11.2007Vaidlus puudutab laenude maksustamise sätte (TuMS § 51 lg 4) võimalikku põhiseadusevastasust
3-3-1-97-0713.02.2008Kohus kordab varasemaid seisukohti tuvastamata isikule tehtud väljamakse maksustamise kohta
3-3-1-67-0817.12.2008Kohus selgitab, et vara soetamist ei saa maksustada osaliselt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena põhjusel, et vara ostuhind on ebamõistlikult suur
3-3-1-69-0809.01.2009Kohus selgitab, et vara soetamist ei saa maksustada osaliselt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena põhjusel, et vara ostuhind on ebamõistlikult suur
3-3-1-74-0920.01.2010Kohus selgitab hoolsusnõuete rikkumise erinevaid tagajärgi tulumaksu ja käibemaksu arvestuses
3-1-1-83-1016.11.2010Kohus selgitab kriminaalasjas, et äriühingu pangakontole tagastatud raha ei saa maksustada ettevõtlusega mitteseotud väljamaksena
3-3-1-89-1002.02.2011Kohus selgitab, et kulutuse ettevõtlusega seotuse hindamisel tuleb mitut omavahel seotud tehingut vaadelda koos
3-3-1-42-1126.09.2011Kohus selgitab, et tulumaksuga maksustatakse ka väljamakset sama juriidilise isiku teisele pangakontole, kui selle pangakonto kasutamise kohta puuduvad tõendid
3-3-1-46-1111.01.2012Kohus selgitab kuludokumendile esitatavaid nõudeid ja teenuse ettevõtlusega seotuse tõendamist
3-3-1-60-1101.02.2012Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel
3-3-1-12-1214.05.2012Kohus selgitab, et äriühingul ei teki tulumaksukohustust äriühingu vastu sooritatud varavastase kuriteo tulemusena tehtud väljamakselt
3-3-1-33-1214.12.2012Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud väljamakse topeltmaksustamise ärahoidmise võimalusi
3-3-1-42-1316.10.2013Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel
3-3-1-49-1317.12.2013Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel
3-3-1-57-1304.12.2013Kohus selgitab kuludokumendile esitatavaid nõudeid ja teenuse ettevõtlusega seotuse tõendamist
3-3-1-60-1305.12.2013Vaidlus puudutab kinnistu soetamise ja parendamise kulude maksustamist
3-3-1-54-1312.12.2013Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel
3-3-1-20-1419.05.2014Vaidlus puudutab mitteresidendist äriühingu püsiva tegevuskoha kasumi maksustamise põhimõtteid
3-3-1-55-1419.11.2014Kohus selgitab ettevõtlusega mitteseotud kulu osalist maksustamist hindamise teel
3-3-1-10-1507.05.2015Vaidlus puudutab tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja kandmise tingimuste täitmist (TuMS § 11)
3-3-1-28-1626.10.2016Kohus selgitab, et äriühingusse omandisse juhatuse liikme isiklikuks tarbeks soetatud korteri soetusmaksumust ei saa maksustada dividendina, sest osanikule ei ole tehtud sellises summas väljamakset
3-3-1-78-1609.06.2017Kolleegium ei nõustu, et kinnistute soetamise kulutusi (hõlmab selles asjas ka ehitamis- ja sisustamiskulusid ning haljastusele tehtud kulutusi) tuleb käsitada osanikele tehtud dividendimaksena, millelt tuleb kaebajal tasuda TuMS § 50 lg 1 alusel tulumaksu. Kinnistute soetamise ja sisustamise tulemusena ei ole vähenenud äriühingu vara ega suurenenud äriühingu osaniku vara. Asjas ei ole tuvastatud, et äriühing tegi osanikele väljamakseid kas rahalises või mitterahalises vormis. Kuivõrd kinnistud kuulusid maksuotsuse tegemise ajal äriühingule ning osanikele ei ole tehtud mingeid väljamakseid, siis ei ole tegemist osanikele välja makstud dividendidega TuMS § 50 lg 1 mõttes. Lahendis selgitatakse ka ettevõtlusega mitteseotud kulu maksustamise aluseid
3-15-175806.11.2017Tulumaksukohustust reguleerivate normide eesmärk ei ole tagada äriühingu võimalikult ratsionaalset majandustegevust. Turuhinnast kõrgema hinnaga tehingute tegemine ei tekita tulumaksukohustust, v.a TuMS § 50 lõikes 4 sätestatud juhul.
3-15-205817.11.2017Kohus selgitab, et TuMS § 52 kohaldamise eelduseks on, et väljamakset ei ole tehtud tulu teenimise eesmärgil
3-15-70620.02.2018Vaidlus puudutab loetamatuks muutunud kuludokumendi alusel tehtud väljamakse lugemist ettevõtlusega mitteseotud kuluks