iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Muud maksud

Muud maksud

NumberKuupäevVaidluse sisu lühikirjeldus
Sotsiaalmaks
3-3-1-44-0231.10.2002Vaidlus puudutab riigi poolt pankrotimenetluses hüvitatud palgavõlgadelt sotsiaalmaksu maksmist. Kohus asus seisukohale, et sotsiaalmaks on järgunõue, mitte pankrotimenetlusega seotud kohustus
3-3-1-37-0128.06.2001Kohus selgitab, et aastatel 1999-2001 kehtinud sotsiaalmaksuseaduse kohaselt pidi füüsilisest isikust ettevõtja maksma tulude puudumisel sotsiaalmaksu kuupalga alammääralt vaid siis, kui ta reaalselt ettevõtlusega tegeles
3-3-1-35-0316.09.2003Kohus selgitab, et ka üliõpilane peab maksma sotsiaalmaksu kuupalga alammääralt, kuigi tal on ravikindlustuskaitse olemas ka ilma sotsiaalmaksu maksmata
3-3-1-90-0713.02.2008Kohus selgitab juhatuse liikme tasu ja dividendi eristamise põhimõtteid
3-3-1-86-1009.01.2011Kohus selgitab välismaal töötamise eest makstavate tasude sotsiaalmaksuga maksustamise põhimõtteid
3-3-1-33-1214.12.2012Kohus selgitab viitega kohtuasjale 3-3-1-90-07, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga
3-3-1-60-1305.12.2013Kohus selgitab viitega varasematele kohtuasjadele, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga
3-3-1-27-1521.10.2015Kohus selgitab viitega varasematele kohtuasjadele, millal saab juhatuse liikmele antud hüve maksustada sotsiaalmaksuga
Maamaks
3-3-1-40-9908.11.1999Kõigis viies kohtuasjas selgitab kohus, et kui maaomanikule ei ole teatavaks tehtud haldusakti maatüki maksustamishinna määramise kohta, siis on maamaksu määramine õigusvastane ning maamaksuteade tuleb tühistada. Maksustamishinna akt on eelhaldusakt maamaksuteatele
3-3-1-3-0113.03.2001
3-3-1-28-0108.05.2001
3-3-1-33-0323.04.2003
3-3-1-41-0319.05.2003
3-3-1-13-1513.05.2015Vaidlus puudutab koduomaniku maamaksuvabastuse kohaldamist liitsihtotstarbega maal asuvas kortermajas
3-3-1-65-1501.03.2017Riigikohus kordab varem väljendatud seisukohta, et maa hindamise tulemuste vaidlustamiseks tuleb esitada kaebus maa maksustamishinna määramise akti peale. Kui maa maksustamishinna akti pole kätte toimetatud, siis on maksuteade õigusvastane.
Kohalikud maksud
3-3-1-8-0516.03.2005Kohus selgitas, et keelatud kohas (nt kõnniteel) parkimise eest saab määrata väärteokaristuse, aga ei saa määrata viivistasu liiklusseaduse § 503 alusel
3-3-1-24-0719.06.2007Kohus selgitas, et viivistasu ei ole karistus formaalses ega materiaalses mõttes ning karistusõiguse põhimõtted viivistasu määramisel ei kehti
3-3-1-7-1609.06.2016Vaidlus puudutab reklaami eristamist maksuvabast teabest
3-3-1-48-1621.02.2017Vaidlus puudutas reklaamimaksu põhiseadusele vastavust osas, millega maksumäära kehtestamise õigus on antud omavalitsusüksuse volikogule, mitte sätestatud seaduses (nt ülem- ja alammäärana)
3-3-1-70-16 (3-14-436/103)01.08.2017Vaidlus puudutab müügimaksuga maksustamist ja selle kooskõla käibemaksudirektiiviga (2006/112/EL). Lahendis küsitakse Euroopa Kohtult eelotsust
3-14-43615.03.2019Vaidlus puudutab müügimaksuga maksustamist ja selle kooskõla käibemaksudirektiiviga (2006/112/EL)
Aktsiisid
3-1-1-47-0225.04.2002Väärteoasjas puudutas vaidlus aktsiisivabalt imporditava mootorikütuse koguse arvutamist
3-3-1-81-0403.03.2005Vaidlus puudutab alkoholiaktsiisi vabastuste rakendamist
3-3-1-82-0805.03.2009Vaidlus puudutab pakendiaktsiisi. Kohus selgitab, et pakendiettevõtjal on õigus anda oma kohustusi üle pakendi taaskasutusorganisatsioonile ka tagasiulatuvalt, kui lepingust tulenevad kohustused on täidetud
3-1-1-3-0906.03.2009Vaidlus kriminaalasjas puudutab tubakatoodete maksumärgistamist
3-1-1-33-0908.05.2009Vaidlus väärteoasjas puudutab tubakatoodete ja alkoholi maksuvabasid piirkoguseid
3-1-1-107-0914.12.2009Vaidlus väärteoasjas puudutab tubakatoodete maksumärgistamist
3-1-1-67-1107.10.2011Vaidlus väärteoasjas puudutab aktsiisivabalt imporditava mootorikütuse mõõtmist
3-3-1-60-1516.12.2015Vaidlus puudutab MTA pädevust kütuse kinnipidamisel ja järelevalve all hoidmisel
3-3-1-45-1623.11.2016Vaidlus puudutab mootorsõiduki kütusepaagis olevale kütusele aktsiisivabastuse kohaldamist
3-3-1-84-1619.04.2017Vaidlus puudutab akstiisikauba arvestust ja aktsiisikauba kadu ning selle arvutamist
3-15-93410.12.2018Vaidlus puudutab pakendiaktsiisi kooskõla pakendidirektiiviga (94/62/EÜ), aktsiisimaksja õigust anda pakendiaktsiisiseaduses sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga üle taaskasutusorganisatsioonile ning selle lepingu jõustumise aega
Tollimaks, tollikontroll ja üleliigse laovaru tasu
3-3-1-9-9704.04.1997Haldusõiguserikkumise asjas puudutas vaidlus mõistet “kütuse kasutamine” ning erikonfiskeerimise lubatavust
3-3-1-38-9918.10.1999Kohus selgitas, et pankrotistunud tollimaakleri klient ei vastuta tollivõla eest, kui ta on nõutavad maksud tollimaaklerile tasunud
3-3-1-6-0415.03.2004Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja alkoholiaktsiisiga maksustamist. Kohus selgitab, et seaduse tõlgenduspraktika muutus ei ole uus asjaolu, mis annaks õiguse maksusummat korrigeerida
3-3-1-7-0415.03.2004Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist
3-3-1-65-0510.05.2006Vaidlus puudutab Euroopa Liiduga liitumisakti üleminekusätetest tekkinud tollimaksukohustust
3-3-1-66-0510.05.2006Vaidlus puudutab Euroopa Liiduga liitumisakti üleminekusätetest tekkinud tollimaksukohustust
3-3-1-33-0605.10.2006Kohus jättis kohaldamata üleliigse laovaru tasu seaduse § 6 lg 1, leides et see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega
3-3-1-57-0623.10.2006Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist. Kohus selgitab, et enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga kehtinud maksusumma korrigeerimise piirangud olid deklarandile soodsamad kui ühenduse tolliseadustikus
3-3-1-49-0713.11.2007Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-68-0713.11.2007Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-85-0707.05.2008Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-86-0707.05.2008Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-87-0707.05.2008Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-88-0707.05.2008Vaidlus puudutab üleliigse laovaru tasu
3-3-1-36-0813.10.2008Kohus selgitab viitega Euroopa Kohtu praktikale, et maksustamisel ei saa kohaldada Euroopa Ühenduse õigusakti, kui see ei ole eesti keeles avaldatud Euroopa Ühenduste Teataja paberväljaandes
3-3-1-6-0915.04.2009Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja tollimaksuga maksustamist
3-2-1-128-1008.12.2010Vaidlus tsiviilasjas puudutab tolliagentuuri ja kliendi solidaarset vastutust
3-3-1-90-1009.02.2011Vaidlus puudutab kaupade analüüside ja proovide võtmise menetlust seoses tollimaksuga
3-3-1-55-1017.03.2011Riigikohus küsib Euroopa Kohtult eelotsust üleliigse laovaru tasu asjas
3-3-1-18-1310.06.2013Vaidlus puudutab deklaratsiooni ja tolli otsuse piiritlemist seoses kaebeõigusega
3-2-1-54-1321.06.2013Kohus selgitab tsiviilasjas, et solidaarvõlgniku tagasinõudeõigus teise solidaarvõlgniku vastu aegub sama tähtaja jooksul, millal aeguks maksuhalduri nõudeõigus
3-15-202331.10.2018Kohus selgitab dumpinguvastase tollimaksu kohaldamist
3-17-17101.04.2019Kohus selgitab kaupade klassifitseerimise põhimõtteid vastavalt kombineeritud nomenklatuurile või sellel põhinevale muule nomenklaruurile