iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Käibemaks

Käibemaks

NumberKuupäevVaidluse sisu lühikirjeldus
Müügikäibe maksustamine
3-3-1-20-9819.06.1998Kohus selgitab turuhinna määramise põhimõtteid
3-3-1-5-9908.03.1999Kohus selgitab reklaamiteenuse käibe tekkimise koha ja 0% maksumäära rakendamise põhimõtteid
3-3-1-29-9922.06.1999Kohus selgitab, et notar on ettevõtja käibemaksuseaduse mõistes
3-3-1-26-0219.06.2002Kohus selgitab, et raha tasumine kolmanda isiku kaudu ei muuda raha maksjat kauba või teenuse edasimüüjaks
3-3-1-40-0202.10.2002Kohus selgitab, et negatiivne kassajääk ei pruugi tähendada varjatud käivet, vaid puudujääk võib olla kaetud laenuga
3-3-1-39-0414.10.2004Kohus selgitab hindamise teel maksustamise põhimõtteid
3-3-1-90-0612.02.2007Kohus kohaldas Euroopa Liidu õigust ning leidis, et enne isiku käibemaksukohustuslasena registreerimist soetatud kauba hilisem müük on käibemaksuvaba
3-2-1-1-0728.02.2007Vaidlus tsiviilasjas puudutab liisingulepingu lõpetamisel maksavalt hüvitiselt käibemaksu arvestamist
3-2-1-37-0710.04.2007Kohus selgitab tsiviilasjas, et kinnistamisavalduse riigilõivu tuleb arvutada tehinguväärtuselt ilma käibemaksuta
3-3-1-22-0730.05.2007Kohus selgitab, et kui kahe ettevõtja vahel toimus näilik tehing, mille üks pool on käibemaksu tasunud ja teine pool sisendkäibemaksuna maha arvanud, siis ei ole maksuhalduril põhjust ühele tehingupoole maksu määrata, sest ta peaks teisele tehingupoolele samas summas maksu tagastama
3-3-1-14-0821.05.2008Vaidlus puudutab üleminekusätet kruntide käibemaksuvabastuse kohta (KMS § 46 lg 3)
3-2-1-79-0805.11.2008Kohus selgitab tsiviilasjas, et lepingupoolte kokkulepe jätta teenustasult maksmata käibemaks ei muuda tehingut tühiseks ega vabasta teenuse osutajat kohustusest tasuda käibemaksu
3-2-1-118-0809.12.2008Vaidlus tsiviilasjas puudutab liisingulepingu lõpetamisel maksavalt hüvitiselt käibemaksu arvestamist
3-2-1-124-0810.12.2008Vaidlus tsiviilasjas puudutab liisingulepingu lõpetamisel maksavalt hüvitiselt käibemaksu arvestamist
3-3-1-70-0814.01.2009Vaidlus puudutab kasutatud kaupade müügi erikorra (KMS § 41) rakendamist
3-3-1-18-0906.05.2009Vaidlus puudutab parendatud ehitiste maksustamist
3-3-1-36-1016.06.2010Kohus kohaldas Euroopa Liidu õigust ning leidis, et mitteseotud isikute vahelist tasuta tehingut ei saa käibemaksuga maksustada. Kohus leidis, et lisaks kasutusvaldusele laieneb maksuvabastus ka kinnisasja isiklikule kasutusõigusele
3-3-1-47-1012.08.2010Kohus selgitab, et isiku vahetumise korral võlasuhtes (nõude loovutamine või võla ülekandmine) ei teki ühelt isikult teisele üle läinud nõude osas maksustavat käivet
3-2-1-92-1002.12.2010Kohus selgitab tsiviilasjas, et panditud vara müügist saadud raha arvestatakse pankrotimenetluses käibemaksuta müügihinnas
3-3-1-40-1220.11.2012Kohus selgitab müüja kohustusi tõendada kauba ühendusesisese käibe puhul kauba toimetamist teise liikmesriiki
3-3-1-72-1211.02.2013Kohus selgitab kohaliku omavalitsuse üksuse asutuste omavaheliste käivete maksustamise põhimõtteid
3-2-1-48-1326.06.2013Kohus selgitab tsiviilasjas, et pankrotihalduri tasu peab ka koos lisanduva käibemaksuga jääma seaduses sätestatud piirmäära sisse
3-3-1-40-1304.11.2013Kohus selgitab, et liisingulepingu eseme väljaostmise õiguse tasu eest üleandmine teisele isikule on KMS § 2 lg 3 p 3 mõistes teenus ja tuleb käibemaksuga maksustada
3-3-1-54-1312.12.2013Kohus selgitab, et kui kaup asus võõrandamise hetkel Lätis, siis kauba käivet Eestis käibemaksuga ei maksustata
3-2-1-14-1423.04.2014Vaidlus tsiviilasjas puudutab liisingulepingu lõpetamisel maksavalt hüvitiselt käibemaksu arvestamist
3-1-1-40-1403.11.2014Kohus selgitab kriminaalasjas, et ostja poolt üle võetud müüja kohustused suurendavad käibe maksustatavat väärtust
3-3-1-75-1419.02.2015Vaidlus puudutab KMS § 29 lg 10 rakendamist ja vara tasuta võõrandamise aja tuvastamist
3-3-1-17-1507.05.2015Kohus selgitab KMS § 22 lg 3.1 alusel käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise korda
3-2-1-183-1502.03.2016Kohus selgitab, et pankrotihalduri tasu piirmäärade arvutamisel ei võeta arvesse tasule lisatavat käibemaksu
3-3-1-79-1525.04.2016Kohus selgitas, et kui ettevõtja maksustatav käive ületab 16 000 eurot aastas, siis ei ole maksuhalduril õigus seda isikut käibemaksukohustuslaste registrist kustutada põhjendusega, et ennetada maksupettuste toimepanemist
3-3-1-1-1719.04.2017Vaidlus puudutab uue transpordivahendi teisest liikmesriigist Eestisse toomisel tekkivat maksukohustust. Kohus selgitab, et mootorsõiduki esmane kasutusele võtmine ja registreerimine on üldjuhul õiguslikult omavahel seotud. Erandiks võivad olla vaid olukorrad, kus mootorsõiduki parameetrite tõttu ei ole seda vaja registreerida või mootorsõidukit kasutatakse viisil, mis ei eelda registreerimist. Selliste juhtude esinemise ja sellest tuleneva faktilise kasutamise algusaja tõendamise kohustus on maksukohustuslasel.
3-15-102203.10.2017Kohus selgitab liisingulepingu sõlmimisel, lepingupoole vahetumisel ning lepingu lõppemisel toimuvat käibemaksuarvestust
3-17-200505.04.2019Kohus selgitab arvel alusetult näidatud käibemaksu tasumise kohustust, selle kohustuse lõppemist ning KMS § 29 lg-st 7 tulenevat
Impordikäibemaks
3-3-1-33-9905.10.1999Kohus selgitas mõlemas kohtuasjas, et pankrotistunud tollimaakleri klient ei vastuta tollivõla eest, kui ta on nõutavad maksud tollimaaklerile tasunud. Tollivormistuse riigilõiv ei kuulu maksuvõla hulka
3-3-1-38-9918.10.1999
3-3-1-5-0126.04.2001Kohus selgitas, et tollimaaklerile tasutud impordikäibemaksu saab sisendkäibemaksuna maha arvata sellel kuul, millal see tasuti tollimaaklerile
3-3-1-6-0415.03.2004Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja sellest tulenevalt alkoholiaktsiisiga maksustamist. Täiendav käibemaks tulenes aktsiisi määramisest
3-3-1-7-0415.03.2004Vaidlus puudutab kaupade klassifitseerimist ja sellest tulenevalt tollimaksuga maksustamist. Täiendav käibemaks tulenes tollimaksu määramisest
Sisendkäibemaksu mahaarvamine, üldiselt
3-3-1-32-9918.10.1999Kohus selgitab mõistet “oma ettevõtluses kasutatavad kauba ja teenused”
3-3-1-50-9907.02.2000Kohus selgitab, et sisendkäibemaksu mahaarvamist ei takista see, kui arved tasub kolmas isik
3-3-1-62-0022.02.2001Kohus selgitab ettevõtluse mõistet ja sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise põhimõtteid, kui soetatud kaupu ja teenuseid kasutatakse vaid osaliselt ettevõtluse tarbeks
3-3-1-18-0102.05.2001Vaidlus puudutas 1998. aastal kehtinud käibemaksuseaduse § 18 lg 8 tõlgendamist, mille Riigikohus hiljem tunnistas põhiseadusevastaseks (vt 3-4-1-1-02 ja 3-4-1-6-02)
3-3-1-85-0319.12.2003Vaidlus puudutab aastatel 2002-2004 kehtinud käibemaksuseaduse sätet, mis lubas sõiduauto soetamisel maha arvata 2/3 sisendkäibemaksust
3-3-1-39-0414.10.2004Kohus selgitab, et maksuhaldurile teadaolev impordikäibemaks tuleb maksu määramisel sisendkäibemaksuna arvesse võtta ka siis, kui muud tõendid puuduvad
3-3-1-50-0402.12.2004Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-51-0402.12.2004Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid olukorras, kui ostudokumendid on hävinenud
3-3-1-74-0416.12.2004Kohus selgitab finantstehingute maksustamist ja sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist, täiendades otsuses 3-3-1-62-00 toodud seisukohti
3-3-1-73-0419.01.2005Kohus selgitab, et tagasiulatuvalt registreeritud käibemaksukohustuslasel on õigus ka tagasiulatuvalt maha arvata sisendkäibemaksu
3-3-1-63-0607.12.2006Kohus selgitab, et maksupettuse tuvastamise korral tuleb ebaõige ostja asendada õigega ja lubada sisendkäibemaksu mahaarvamist tegelikult toimunud tehingute alusel
3-3-1-58-0715.11.2007Kohus selgitab, et halduskohtus mõistetakse kohtukulud välja koos käibemaksuga. Ettevõtja, kellele kulud hüvitatakse, korrigeerib maha arvatud sisendkäibemaksu
3-3-1-63-0719.11.2007Kohus selgitab pankrotimenetluses välistatud kauba tagastamisest tekkiva sisendkäibemaksu korrigeerimise ja käibemaksuvõla sissenõudmise põhimõtteid
3-3-1-43-0922.06.2009Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise üldisi nõudeid
3-3-1-71-1225.04.2013Kohus selgitab, et KMS § 12 lg 14 ei välista tehinguväärtuse korrigeerimist ja sisendkäibemaksu vähendamist, kui pooltevaheline tehing oli näilik
3-3-1-19-1512.05.2015Kohus selgitab, et kui kauba või teenuse käibe toimumise koht ei olnud Eestis, siis ei saa ostja arvele ebaõigesti näidatud Eesti käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata
3-3-1-59-1529.02.2016Kohus selgitab, et arve ebaolulised vormilised puudused ei takista sisendkäibemaksu mahaarvamist, kui tehingu sisu on muude tõenditega kontrollitav
3-3-1-51-1513.04.2016Kohus selgitab, et arve ebaolulised vormilised puudused ei takista sisendkäibemaksu mahaarvamist, kui tehingu sisu on muude tõenditega kontrollitav
3-3-1-10-1625.04.2016Kohus selgitab, et mittetulundusühingu õiguslik vorm iseenesest ei saa takistada sisendkäibemaksu mahaarvamist kaupadelt ja teenustelt, mis osalevad maksustatava käibe loomisel
3-15-838 (3-3-1-16-17)17.10.2017Kohus selgitab, et kuigi KMS § 29 lg 3 p 1, § 31 lg 1 ja § 3 lg 1 grammatilisel tõlgendamisel võib jõuda järeldusele, et sisendkäibemaksu on võimalik arvestada ainult teiselt käibemaksukohustuslasena registreeritud või selleks kohustatud isikult saadud arve alusel, ei ole selline tõlgendus kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohtadega käibemaksudirektiivist tuleneva sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimuste kohta
3-15-127014.12.2017Kohus selgitab mittetulundusühingu poolt sisendkäibemaksu mahaarvamist KMS § 16 lg 1 p-des 3 ja 8 sätestatud alustega seoses ning neist sätetes väljajäävas osas
Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse puudumine ettevõtte ülemineku korral
3-3-1-20-1101.06.2011Kohus selgitab, et kinnisvara ostjal ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, kui võõrandamistehing kujutas endast ettevõtte üleandmist, millest KMS § 4 lg 2 p 1 kohaselt käivet ei teki
3-3-1-89-1115.03.2012Kohus selgitab, et kui ülevõtte üleandmine toimub vahendlikult mitme tehingu kaudu, millesse on kaasatud kolmandad isikud, siis ei kohaldu KMS § 4 lg 2 p 1
3-3-1-25-1310.06.2013Kohus selgitab, et KMS § 4 lg 2 p 1 ei kohaldu sundtäitmise korral, kuid kohaldub siis, kui võlgnik müüb oma vara ise kohtutäituri kontrolli all (TMS § 102)
3-3-1-1-1317.06.2013Kohus selgitab, milliste asjaolude ja tõendite alusel hinnata ettevõtte üleminekut
3-3-1-85-1230.05.2013Vaidlus puudutab ettevõtte üleandmist ja KMS § 4 lg 2 p 1 kohaldamist
3-15-102203.10.2017Kohus selgitab ettevõtte üleandmise käibemaksu aspekte koostoimes maksukorralduse seaduse §-st 37 tuleneva maksukohustuste üleminekuga seoses ettevõtte või selle osa üleandmisega
3-17-59027.03.2019Kohus selgitab, kas pankrotimenetluses soetatud ettevõtte tervikvara üleminekust tekib käive või mitte (KMS § 4 lg 2 p 1). Samuti muudab kohus lahendis 3-3-1-25-13 toodud võetud seisukohta ning leiab, et ettevõtte või selle osa üleminek ei kujuta endast käivet KMS mõttes, sõltumata sellest, millisel viisil – kas seaduse alusel või tehinguliselt – see toimub.
Sisendkäibemaksu mahaarvamine ja korrigeerimine seoses kinnisasjade soetamisega
3-3-1-32-9918.10.1999Kohus selgitab mõistet “oma ettevõtluses kasutatavad kauba ja teenused”
3-3-1-50-9907.02.2000Kohus selgitab, et sisendkäibemaksu mahaarvamist ei takista see, kui arved tasub kolmas isik
3-3-1-21-0228.05.2002Kohus selgitas, et kui kinnisasja või ehitise võõrandamine vastab ettevõtte üleandmise tunnustele, siis ei ole ettevõtte üleandjal sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustust
3-3-1-12-0419.04.2004Kohus selgitab eluruumidega seotud sisendkäibemaksu mahaarvamise piiranguid aastatel 2000-2001 kehtinud käibemaksuseaduse sätete kohaselt
3-3-1-82-0416.12.2004Kohus kordab otsuses 3-3-1-21-02 väljendatud seisukohti sisendkäibemaksu korrigeerimise kohta kinnisasja võõrandamisel
3-3-1-20-0506.06.2005Kohus selgitab ettevõtluse mõistet ja sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid kinnisvara soetamisel, viidates ka otsustele 3-3-1-21-02 ja 3-3-1-12-04
3-3-1-8-0606.04.2006Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamist olukorras, kui müüja on kinnisasja müüki ebaõigesti käibemaksuga maksustanud
3-3-1-22-0613.04.2006
3-3-1-37-0608.06.2006
3-3-1-3-0925.03.2009Kohus selgitab ettevõtluse mõistet ja sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid kinnisvara soetamisel
3-3-1-92-0829.04.2009Kohus möönab, et KMS § 46 lg 5, millega pikendati sisendkäibemaksu korrigeerimise perioodi 5-lt aastalt 10-le, võib olla vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega, kuid konkreetses kohtuasjas põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust ei alustatud
3-3-1-67-1218.12.2012Kohus selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamist olukorras, kui müüja on kinnisasja müüki ebaõigesti käibemaksuga maksustanud
3-3-1-85-1230.05.2013Vaidlus puudutab krundi mõistet ja KMS § 16 lg 2 p 3 kohaldamist
3-3-1-25-1412.06.2014Vaidlus puudutab kinnisvaratehingu vabatahtlikku maksustamist ning maksuhalduri teavitamise viisi
3-3-1-51-1422.10.2014Vaidlus puudutab kinnisvaratehingu vabatahtlikku maksustamist ning maksuhalduri teavitamise viisi
3-3-1-47-1502.03.2016Riigikohus selgitab, et eluruumiks projekteeritud korter võib olla kasutuses äriruumina (majutusteenuse osutamiseks kasutatav külaliskorter) ning selle üürimist ja rentimist saab sel juhul käibemaksuga maksustada
3-3-1-19-1601.12.2016Kohus selgitab, et KMS § 32 lõikes 4 sisalduvat formuleeringut “tegelik maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsus” tuleb tõlgendada selliselt, et kohase ja sobiva meetodi valik on jäetud maksumaksja õiguseks ja kohustuseks. Osalise mahaarvamise meetodi valikul peab maksumaksja eelkõige arvestama KMS § 29 lõikest 1 tulenevat üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse regulatsiooni ning vältima sellise meetodi rakendamist, mis annaks KMS § 29 lõikes 1 sätestatule vastupidise tulemuse. Ka Euroopa Kohus on oma praktikas rõhutanud, et mahaarvatava osa arvutamisel tuleb lähtuda eesmärgist saavutada täpseim tulemus (C-332/14).
3-3-1-53-1626.01.2017Kohus selgitab sisendkäibemaksu korrigeerimise aluseid
3-15-296118.12.2017Kohus selgitab, et ehitise kasutusotstarbest lähtumine ei pruugi käibemaksuga maksustamisel anda õiget tulemust, arvestama peab tegelikku kasutust või kasutuseesmärki. Samuti selgitatakse KMS § 16 lg 3 alusel maksuvabastusest loobumisest teavitamise ajalisi piire
3-16-51715.11.2018Kohus selgitab, et ehitise kasutusotstarbest lähtumine ei pruugi käibemaksuga maksustamisel anda õiget tulemust, arvestama peab tegelikku kasutust või kasutuseesmärki
Sisendkäibemaksu mahaarvamine, hoolsuskohustus
3-3-1-18-0309.04.2003Kõik vaidlused nendes kohtuasjades puudutavad kauba või teenuse ostja sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust olukorras, kui arvel näidatud müüja osutub variisikuks, kes jätab käibemaksu riigile tasutama. Kohus selgitab ostja heausksuse ja hoolsuskohustuse põhimõtteid. Paljudes kohtuasjades käib vaidlus lisaks sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusele ka selle üle, kas väljamakset võib maksustada tulumaksuga kui mittenõuetekohase dokumendi alusel tehtud väljamakse
3-3-1-19-0309.04.2003
3-3-1-29-0316.04.2003
3-3-1-36-0316.04.2003
3-3-1-39-0305.05.2003
3-3-1-43-0308.05.2003
3-3-1-40-0326.08.2003
3-3-1-52-0312.06.2003
3-3-1-49-0320.06.2003
3-3-1-50-0302.10.2003
3-3-1-21-0403.06.2004
3-3-1-48-0420.10.2004
3-3-1-34-0605.06.2006
3-3-1-71-0812.01.2009
3-3-1-32-0919.05.2009
3-3-1-74-0920.01.2010
3-3-1-18-1005.05.2010
3-3-1-73-1024.01.2011
3-3-1-9-1217.05.2012
3-3-1-81-1209.05.2013
3-3-1-15-1304.06.2013
3-3-1-65-1303.03.2014
3-3-1-27-1402.06.2014
3-3-1-33-1405.06.2014
3-3-1-65-1411.02.2015
3-3-1-76-1417.03.2015
3-3-1-30-1527.01.2016