iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuseaduste muudatused 2014. aastal

Maksuseaduste muudatused 2014. aastal

Vt ka Olulisemad maksumäärad aastatel 2007-2014

Riigikogus 2014. aastal vastu võetud maksuseaduste muudatused

Vt ka infot menetluses olevate muudatuste kohta siit

Maksukorraldus: kohtu määratud nõuete täitmine

Muudatuse kohaselt anti Maksu- ja Tolliameti pädevusse kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahenditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste (nt riigilõivud, trahvid, kassatsioonikautsjon jne) sissenõudmine. Muudatused jõustuvad mitmes osas: 01.02.2014, 01.04.2014, 01.07.2014

Vt seaduse teksti (RT I, 31.01.2014, 6)

Vt menetlusinfot (507 SE)

Maksukorralduse seadus: töötamise register

Alates 01.07.2014 luuakse töötamise register, mis võimaldab koguda informatsiooni Eestis tööd tegevate füüsiliste isikute kohta. Töötamise registreerimisel kogutavat informatsiooni on võimalik kasutada töötamise ajalisest kestvusest ja saadud tasust sõltuvate toetuste, hüvitiste, pensionite määramisel, hüvitiste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise õigsuse järelkontrolli teostamisel ning ravikindlustuskaitse perioodi arvestamisel, maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimisel. Alates 01.07.2014 tööle asuvad isik tuleb registreerida Maksu- ja Tolliametis hiljemalt tööle asumise päevaks. Varem tööle võetud isikute andmed kantakse üle ravikindlustuse registrist.

Vt seaduse teksti (RT I, 16.04.2014, 2)

Vt seaduse teksti (RT I, 16.04.2014, 3)

Vt menetlusinfot (575 SE)

Vt menetlusinfot (574 SE)

Tulumaks: üleminekusätted

Alates 01.01.2015 kaotavad kehtivuse TuMS § 60 ja § 61 lõiked 27 ja 28. Nendest sätetest tulenevad mahaarvamisõigused tuleb ära kasutada 2014. aasta jooksul.

Vt seaduse teksti (RT I, 23.12.2013, 3)

Alates 01.01.2015 hakkavad kehtima äriseadustiku muudatused, mis võimaldavad osaühingu või aktsiaseltsi ühendamist füüsilise isiku varaga. Äriühingu ainuosanik või –aktsionär muutub juriidilise isiku õigusjärglaseks ning saadud netovara väärtuselt tuleb maksta ka tulumaksu.

Vt seaduse teksti (RT I, 21.03.2014, 3)

Käibemaks: maksu korrigeerimise erisätted

Alates 01.03.2014 kehtivad KMS § 29 lõiked 51 ja 52, mis annavad õiguse arvata maha enne käibemaksukohustuslaseks registreerimise päeva saanud teenuste sisendkäibemaks, kui teenused osutati maksustatava käibena edasi pärast maksukohustuslaseks registreerimist, samuti antakse õigus arvata maha sisendkäibemaks enne isiku käibemaksukohustuslaseks registreerimist soetatud ja kasutusse võetud põhivaralt. Muudatused on ajendatud Euroopa Kohtu lahenditest.

KMS § 29 lg 7 täiendati lausega, mille kohaselt ei ole käibemaksukohustuse vähendamine lubatud, kui kauba müüja või teenuse osutaja esitas kreeditarve põhjusel, et ostja on kauba või teenuse eest jätnud täielikult või osaliselt tasumata. Varem kehtinud redaktsioonis sellist keeldu ei olnud.

Vt seaduse teksti (RT I, 18.02.2014, 2)

Vt menetlusinfot (506 SE)

Käibemaks: elektroonilised teenused

Alates 01.01.2015 muutub füüsilisele isikule osutatud elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamise koha määramise reegel (§ 10). Teenuse osutaja peab hakkama maksma käibemaksu tarbija asukoha riigis. Protseduuri lihtsustamiseks pakutakse võimalust kasutada vabatahtlikult maksustamise erikorda, mis võimaldab esitada käibedeklaratsiooni ja maksta käibemaksu ainult ühes riigis (§ 43).

Vt seaduse teksti (RT I, 18.02.2014, 2)

Vt menetlusinfot (506 SE)

Vt selgitusi MTA kodulehel

Käibemaks: KMD INF

Muudatuse kohaselt peavad maksukohustuslased esitama käibedeklaratsiooni lisa KMD INF, milles tuleb nimeliselt deklareerida kõiki müügi- ja ostuarveid, mille käibemaksuta väärtus on vähemalt 1000 eurot.

Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed ning tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood, notari ja kohtutäituri puhul isikukood. Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 40 sätestatud erikorra alusel esitatud arved, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Käibedeklaratsiooni lisal arveid ei summeerita.

Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada käesolevas lõikes nimetatud tehingute ja toimingute eest saadud arvete andmeid.

Maksuhaldur võib maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel anda loa jätta kuni 2015. aasta 20. juunini esitamata käibedeklaratsiooni lisa või selle osa. Luba antakse juhul, kui käesoleva seaduse § 27 lõikes 12 sätestatud kohustuse jõustumisel 2014. aasta 1. novembril kasvaks maksukohustuslase halduskoormus infotehnoloogiliste arenduste teostamiseks ebamõistlikult suureks. Taotlus tuleb esitada maksuhaldurile 2014. aasta 31. augustiks. Maksuhaldur teeb otsuse loa andmise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Kuni 2016. aasta 20. jaanuarini on maksukohustuslasel õigus kajastada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

Seadus võeti Riigikogus esimest korda vastu 11.12.2013, kuid Vabariigi President ei kuulutanud seadust välja ja saatis selle Riigikogule uueks arutamiseks. Uuest võttis Riigikogus seaduse vastu 07.05.2014 ja president kuulutas selle ka välja. Seadus jõustub 01.11.2014 ning esimest korda tuleb KMD INF esitada 22.12.2014.

Vt seaduse teksti (RT I, 29.05.2014, 1)

Vt menetlusinfot (493 SE)

Aktsiisid: maksuobjekti laiendamine kütteõlidele

Muudatusega laiendati maksustamise objekti diislikütusega sarnastele õlidele, mida on viimasel ajal hakatud Eestisse maksuvabalt sisse tooma ja töödeldud kujul müüma. Muudatused jõustuvad kahes osas: 01.04.2014 ja 01.07.2014.

Vt seaduse teksti (RT I, 21.03.2014, 4)

Vt menetlusinfot (491 SE)