iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 354

Küsimus

Sidusettevõte A annab laenu ettevõttele B, kellele kuulub ettevõttest A 20%. Kas kaasneb erisoodustus ja kas laenuintress võib 0% olla?

Vastus - 09.10.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustuse puhul on olemuslikult vajalik, et üks pool oleks tööandja ja teine töötaja tulumaksuseaduse § 48 mõistes (mõiste on laiem kui töölepinguseaduses sätestatu). Olgugi, et tegemist on praegusel juhul seotud isikutega TuMS § 8 mõistes, ei ole nad siiski TuMS § 48 mõistes töötaja ja tööandja. Praegusel juhul tuleb silmas pidada hoopis TuMS § 50 lg-s 4 sätestatut. Nimetatud säte näeb ette, et kui residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingu väärtus on erinev omavahel mitteseotud isikute vahel tehtavate sarnaste tehingute väärtusest, võib maksuhaldur tulumaksu määramisel kasutada tehingute väärtusi, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud iseseisvad isikud.
Kui nimetatud sättes esitatud koosseis ei ole täidetud, siis üldjuhul tulumaksukohustust ei teki (teatud juhtudel oleks võimalik kvalifitseerida laenu andmine hoopis näiteks TuMS § 52 lg 2 p 1 alusel, kuid see sõltub konkreetsetest asjaoludest).
01.01.07 jõustub selle sätte uus redaktsioon, mis võimaldab kõikide residendist juriidilise isikuga seotud isikute vaheliste tehingute puhul ära hoida varjatud kasumi jaotamist selle sätte alusel.
Laenuintressi alammäära TuMS § 50 lg 4 rakendamiseks ei ole kehtestatud. Üldjuhul eeldatakse, et majandus- ja kutsetegevuses laenu andmisel makstakse intressi. Samas võivad poole kokku leppida ka intressi mittemaksmises, see on lubatud.