iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 336

Küsimus

Kui töötajaga lõpetatakse tööleping, makstakse lõpparve ja puhkusekompensatsioon ekslikult töötaja pangakontole topelt. Kas on õigus töötajalt topelt makstud summat tagasi nõuda ja kui ta ei maksa ja kanname kuludesse, kas on tegemist nõudest loobumisega (erisoodustus). Kuidas töötaja puhul- temal selle summa pealt maksmata ka tulumaks ja sotsiaalmaks.

Vastus - 14.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötajale ekslikult makstud summade tagasinõudmist reguleerib palgaseaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924080) § 37. Kui tööandja on töötajale arvutusvea tõttu maksnud palka või hüvitust ettenähtust rohkem, on tal õigus rohkem makstud summad töötajalt kinni pidada kolme kuu jooksul, arvates nende maksmise või töötaja pangakontole ülekandmise päevast, kui töötaja ei vaidle nende kinnipidamise aluse või suuruse vastu.
Riigikohtu tsiviilkolleegium asus oma 05.12.05 otsuses (nr 3-2-1-152-05) seisukohale: „Arvutusveaga palgaseaduse tähenduses saaks tegemist olla näiteks juhtudel, mil tööandja on eksinud seaduses sätestatud riiklike maksude kinnipidamise kohustust täites selleks ettenähtud arvutusreeglite vastu ja seetõttu maksnud töötajale välja liigsed summad või on nt arvutiprogrammi rikke tõttu töötajale välja maksnud sama töötasu mitu korda.
PalS § 37 lg-st 2 tulenevalt muudel põhjustel (peale arvutusvea) töötajale ekslikult makstud või tema pangakontole ülekantud summasid tagasi nõuda ei saa, välja arvatud juhul kui maksmise aluseks olid töötaja poolt teadvalt esitatud valeandmed või võltsitud dokumendid.“ Vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-152-05
Kui tööandja loobub nõudest, siis on tõepoolest tegemist erisoodustusega. Topeltmaksustamist välditakse tulumaksuseaduse § 12 lg 2 kaudu, mis välistab füüsilise isiku tulu hulgast need väljamaksed, mida maksustatakse TuMS §-de 48-53 alusel ehk siis ka erisoodustused. TuMS § 48 lg 5 annab tööandjale alati võimaluse erisoodustuse ka palgana deklareerida ning maksud § 41 alusel kinni pidada ja sotsiaalmaksu isikustatult maksta.