Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Värske kohtupraktika analüüs vaatleb kaebuse tagastamist halduskohtus

Värske kohtupraktika analüüs vaatleb kaebuse tagastamist halduskohtus

Rubriik: Muud

Analüüs uurib, kuidas kohaldavad halduskohtud kaebuse tagastamise aluseid. Ehkki lünkadeta õiguskaitse tagamiseks on oluline, et kaebuste tagastamise praktika oleks ühetaoline, nähtub analüüsist, et praegu see nii ei ole.

Analüüs käsitleb nelja valikulist kaebuse tagastamise alust. Kohus võib kaebuse tagastada, kui kaebajal puudub ilmselgelt kaebeõigus või kui kaebuse rahuldamisega ei oleks võimalik saavutada kaebuse eesmärki; samuti väheintensiivse riive juhtumeil, kui kaebuse rahuldamine on ebatõenäoline või kui kaebaja on kaebeõigust kuritarvitanud. Analüüsist nähtub, et vaadeldud tagastamisaluste kohaldamisel tekib piiritlemisküsimusi teiste tagastamisalustega.Samuti leidis analüüs, et sarnaste kaebuste tagastamisel on kohtud kohaldanud erinevaid aluseid. Ehkki menetlusosalise jaoks ei too erineval alusel kaebuse tagastamine kaasa erinevat tagajärge, tuleks menetlusõiguse kohaldamisel püüelda suurema ühetaolisuse poole.Analüüs hõlmab 87 kohtumäärust vahemikus 1. jaanuar 2018 kuni 1. aprill 2019.Kohtupraktika analüüsi saab lugeda siit.Allikas: Riigikohus: https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/varske-kohtupraktika-analuus-vaatleb-kaebuse-tagastamist-halduskohtus