Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Tulumaksu tagastamine ja e-maamaksuteade

Tulumaksu tagastamine ja e-maamaksuteade

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet selgitab järgnevalt, miks tagastatakse osale füüsilistele isikutele tulumaks sel aastal varem, sõltuvalt sellest, kas on tellitud elektrooniline maamaksuteade või mitte.

Tulumaksuseaduse § 46 lg 6 kohaselt toimub tulumaksu tagastamine hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. juuliks või 1. oktoobriks. Millisel ajal maksuhaldur antud tähtaja sees raha tagastab, on maksuhalduri kaalutlusotsustus. Maksuhalduri kaalutlusotsuse tegemist reguleerib maksukorralduse seadus (§ 12). Maksu- ja Tolliamet teostab kaalutlusõigust volituse piires ja kooskõlas õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ja kaaludes põhjendatud huve. Otsustamisel olulised asjaolud ja põhjendatud huvid tulenevad Eesti Vabariigi põhiseadusest ja maksuhalduri tegevust reguleerivatest seadustest. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 5 tulenevalt on Eesti loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Maksuhalduri tööd reguleerivatest seadustest selgub, et maksuhaldur peab enda põhiülesande täitmisel – maksude kogumisel – arvestama väga erinevate väärtustega (sh loodusvarade säästmisega), kuid lõpptulemusena tagama riigi funktsioneerimiseks vajalike rahaliste ressursside olemasolu. Arvestades eeltoodut on maksuhaldur otsustanud täita erinevate maksumaksjate nõuded erineval ajal, kuid tähtaegselt. Teisisõnu on maksuhaldur otsustanud tagastada tulumaksu kiiremini nendele füüsilistele isikutele, kes on ka maamaksu puhul valinud elektroonse ehk ökonoomsema asjaajamise keskkonna. Elektroonse keskkonna valinud maksumaksjate eelistamine lähtub menetluskulude kokkuhoidmise ja looduse säästmise kaalutlusest. Kui kõik maksumaksjad valiksid e-maamaksuteate, tähendaks see ligi 450 000 saatmata jäävat ümbrikut ja sama palju kulutamata paberilehti, samuti kokkuhoidu trükikuludelt, millega säästetaks aastas kokku pea 4 miljonit krooni maksumaksja raha. Maksuhalduri otsustust mõjutas veel ka asjaolu, et e-maamaksuteate olid selle aasta alguses tellinud vaid 15 000 isikut, mis on 3 % kõigist maamaksuteadetest. Samas enamiku teiste maksude e-deklaratsioonide maht on üle 90 %. Järelikult on maamaksuteadete paberkandjal kättetoimetamise harjumus sedavõrd “kivistunud,” et vajab riigipoolset sekkumist.Uudis maksuhalduri kodulehel: http://www.emta.ee/?id=25395&tpl=1026