Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Riigikohus: vara soetamismaksumuse mahaarvamisõigus läheb pärijale üle!

Riigikohus: vara soetamismaksumuse mahaarvamisõigus läheb pärijale üle!

Rubriik: EML

Riigikohus tegi täna pärimisõigust ja tulumaksustamist puudutava lahendi, mis muudab oluliselt seni teoorias ja praktikas õigeks peetud käsitlust.

Kui siiani oldi seisukohal, et pärimise korral vara soetamismaksumuse mahaarvamisõigus pärimise teel üle ei lähe ning pärimise teel omandatava vara soetamismaksumus on null, siis uus Riigikohtu seisukoht väidab vastupidist.”Kolleegium nõustub kassaatoriga ning selgitab, et õigus vähendada vara võõrandamisest saadud kasu sama vara soetamismaksumuse võrra on tavaline varaline õigus, mis ei ole pärandaja isikuga lahutamatult seotud. Maksuõiguses puudub erisäte, mis välistaks soetusmaksumuse mahaarvamise õiguse ülemineku pärijale. Võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt tuleb pärijat maksustada sama­moodi nagu oleks maksustatud pärandajat, kui too oleks oma eluajal korteri võõrandanud.”Kuna praktikas on sarnane teema ka kinke teel saadud asjade võõrandamise korral tõusetunud, siis selgitas Riigikohus ka erisusi sellest aspektist.”Kolleegium selgitab ka kinke ja pärandi teel saadud vara maksustamise erisusi. Kinke puhul on tegemist võõrandamistehinguga, mille tulemusena tekib võõrandajal kahju ning omandaja jaoks on vara soetamismaksumus null. Kinkelepingu korral ei saa kinkija soetamismaksumus kingisaajale üle minna, sest soetamismaksumuse mahaarvamise õigus lakkab võõrandamistehingu tulemusena olemast ja asendub kahjuga, mida kinkija saab arvestada väärtpaberitehingu korral TuMS §‑s 39 sätestatud tingimustel. Pärandamine ei kujuta endast võõrandamist pärandaja jaoks ega soetamist pärija jaoks, vaid olemasoleva omandisuhte osaline asendub teise isikuga.”Sarnases küsimuses saab näiteks Maksu- ja Tolliameti kodulehel olevast juhendist teada järgmist:4.5 Vastuvõetud pärandvara ja kingitusKingituse või pärandina saadud vara (näiteks Eestis või välisriigis päritud või kingitusena saadud maa, maja, korter vms) ei kuulu selle saamisel maksustamisele.NB! Kui päritud või kingitusena saadud kinnisvara võõrandatakse, siis tuleb saadud kasult tulumaksu maksta, v.a juhul, kui isik kasutas seda vara kuni võõrandamiseni oma alalise või peamise elukohana.(vt siit: http://www.emta.ee/index.php?id=26300#neliviis)Riigikohus aga lükkas oma vastses lahendis pärimisõigust puudutavas osas MTA seisukoha ümber.Selliselt on aastaid vara võõrandamisest saadud kasu valesti maksustatud.Tutvu kohtulahendiga: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-97-13