Rahapesuvastane direktiiv: säte, mis näeb ette, et liikmesriikide territooriumil registreeritud äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav, on kehtetu

Rahapesuvastane direktiiv: säte, mis näeb ette, et liikmesriikide territooriumil registreeritud äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav, on kehtetu

Rubriik: Muud

Selle meetmega kaasnev hartaga tagatud õiguste riive ei piirdu tingimata vajalikuga ega ole taotletava eesmärgiga proportsionaalne
Kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga1 loodi 2019. aastal vastu võetud Luksemburgi seadusega2 tegelike kasusaajate register. Kõnealune seadus näeb ette, et registrisse kantakse ja seal hoitakse teatav teave registrisse kantud üksuste tegelike kasusaajate kohta. Osa sellest teabest on üldsusele muu hulgas interneti teel kättesaadav. Seaduse kohaselt on tegelikul kasusaajal ka võimalus taotleda Luxembourg Business Registers’ilt (LBR), kes on tegelike kasusaajate registri pidaja, sellele teabele teatud juhtudel juurdepääsu piiramist. (pressiteade nr 12/22)
Selles kontekstis esitasid üks Luksemburgi äriühing ja sellise äriühingu tegelik kasusaaja, kes mõlemad olid edutult taotlenud LBR-lt üldsuse juurdepääsu piiramist neid käsitlevale teabele, Luxembourgi piirkondlikule kohtule vastavalt kaks hagi. Leides, et sellise teabe avaldamisega võib kaasneda asjasse puutuvate tegelike kasusaajate põhiõiguste ebaproportsionaalselt suur kahjustamise oht, esitas see kohus Euroopa Kohtule mitu eelotsuse küsimust, mis puudutavad rahapesuvastase direktiivi teatavate sätete tõlgendamist ja kehtivust Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“) arvestades.

Loe lähemalt:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188et.pdf?fbclid=IwAR1KdF20uDdbdMGFaNuyUtkzHVY_mYVufxdt1r0DRGUyCM4YTkCOFeB-a5o