iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Kütuseaktsiisi puudutavad muudatused 2012. aastal

Kütuseaktsiisi puudutavad muudatused 2012. aastal

Rubriik: MTA

Käesoleva infomaterjaliga antakse ülevaade olulisematest 2012. aastal jõustuvatest kütuseaktsiisi puudutavatest ATKEAS-e muudatustest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

Riigikogu võttis vastu alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) muudatused, mis puudutavad muuhulgas ka vedelkütuseid käitlevaid ettevõtteid.

Muudatused jõustuvad kahes järgus käesoleva aasta aprillis ja juulis.Olulisemateks kütuseaktsiisi puudutavateks muudatusteks on:1. Muudetakse ja täpsustatakse kütuselisandite aktsiisiga maksustamise korda (1. juulist 2012)Aktsiisiga maksustatavate kütusesarnaste toodete loetelu täiendatakse KN-rubriiki 3811 kuuluvate toodetega (erinevad kütuselisandid). Edaspidi võib antud rubriiki kuuluvaid kütuselisandeid ajutises aktsiisivabastuses toota ja ladustada ainult isik, kellel on aktsiisilao tegevusluba.

EL liikmesriikidevahelises kaubavahetuses on võimalik neid kütuselisandeid ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta või lähetada ka registreeritud kaubasaaja või -saatja tegevusloa alusel.Lisaks kuuluvad aktsiisiga maksustamisele ka kõik muud kütuselisandid, mille KN-koodi ATKEAS-e §-s 19 ja §-s 20 loetletud pole (vedel põlevaine), olenemata sellest, kas need kütuselisandid on iseseisvalt kasutatavad mootorikütuse või kütteainena. ATKEAS-e mõistes vedela põlevainena käsitletavaid kütuselisandeid võib toota ja käidelda ilma, et isikult oleks nõutav aktsiisilao või muu aktsiisialane tegevusluba.Energia aktsiisivabastuse loa alusel kütuselisandeid toota ei ole lubatud. Nii KN-rubriiki 3811 kuuluvate kütuselisandite kui ka muude kütuselisandite aktsiisimäär sõltub üldreeglina toote kasutamise otstarbest, näiteks diislikütuse lisandid maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga. Aktsiisimaksja isik sõltub käideldavast kütuselisandist – rubriiki 3811 kuuluvate kütuselisandite puhul on aktsiisimaksjaks üldjuhul kas aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja, vedela põlevaine (st muud kütuselisandid, mille KN-koodi ATKEAS-e §-s 19 ja §-s 20 loetletud pole) puhul on aktsiisimaksjaks kütuselisandi käitleja, kes kütuselisandit võõrandab, toimetab tanklasse või kasutab.

Aktsiisimaksukohustuse tekkimine on täpsemalt reguleeritud ATKEAS-e §-s 24.Siinkohal juhime tähelepanu, et ATKEAS-s ei rakendata kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnasele tootele ette nähtud aktsiisivabastust ei juhul, kui toode on mõeldud kasutamiseks mootorikütuse, kütteaine või nende lisandina.2. Muudetakse ja täpsustatakse kütusekäitleja tegevust (1. aprillist / 1. juulist 2012)Kütusekäitlejal on aktsiisivabastuse loa alusel õigus soetada kütust aktsiisivabalt selleks, et seda kasutada mootorikütusest või kütteainest muul otstarbel (nt toorainena erinevate keemiakaupade valmistamisel).

Aktsiisivaba kütuse kasutamiseks mootorikütusest või kütteainest muul otstarbel ei loeta selle kütuse võõrandamist (nt kütuse villimist erineva suurusega pakenditesse, müüki tarbijatele vmt kemikaalide vahendust). Isikud, kes ei ole kütusekäitlejad, võivad edaspidi kütust ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta, ladustada, villida jne ainult juhul, kui neil on selleks aktsiisilao tegevusluba.Kütusekäitleja peab aktsiisivabalt soetatud kütust kasutama ise ning üldreeglina on keelatud selle kütuse võõrandamine teistele isikutele. Kütusekäitlejal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada üksnes kahel juhul:

  • kui võõrandatavaks kaubaks on kütusesarnane toode (KN-koodid loetletud ATKEAS-e §-s 20), mis on villitud kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse ja pole mõeldud kasutamiseks mootorikütuse, kütteaine või nende lisandina (nt teatud lambiõlid või lahustid)
  • kui kütusekäitlejal ei ole võimalik aktsiisivabalt soetatud kütust ise aktsiisivabal otstarbel kasutada ning see kütus võõrandatakse maksuhalduriga eelnevalt kooskõlastades teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale

3. Muudetakse väljaspool Eestit liiklevate laevade kütuse aktsiisivabastust (1.

aprillist 2012)
Väljaspool Eestit ärilisel eesmärgil liiklevate laevade (sh kalapüügilaevade) puhul on edaspidi aktsiisist vabastatud üksnes see osa kütusest, mida tarbitakse mootorikütusena laeva edasi liikumiseks. Jätkuvalt on aktsiisist vabastatud kütus, mida kasutatakse regulaarsel hooldustööl eespool kirjeldatud laeva ettevalmistamiseks järgnevaks sõiduks väljapoole Eestit. Seega jaguneb nimetatud laevadele väljastatav kütus aktsiisiga maksustamise seisukohalt kaheks:

  • aktsiisist vabastatud kütus - laeva edasi liikumiseks kasutatavas mootoris tarbitav kütus või laeva regulaarsel hooldustööl järgnevaks sõiduks ettevalmistamisel kasutatav kütus
  • aktsiisiga maksustatav kütus - laeva muudes mootorites ja seadmetes tarbitav kütus

Aktsiisivabalt võib kütust kasutada üksnes nendes laeva pardal olevates mootorites, mis on otseselt vajalikud laeva edasi liikumiseks – st mootorites, mille puudumisel või seiskamisel pole võimalik ka laeva edasi liikumine. Sellisteks mootoriteks loetakse näiteks:

  • laevamootor, mis liigutab laeva edasi
  • abimootorid, mis otseselt toetavad laevamootori tööd ja ilma milleta ei ole võimalik laevamootori käivitamine või selle käigus hoidmine (nt elektrigeneraator süüte andmiseks, määrdeõli pump vms)
  • mootor, mis käitab laeva juhtimis- ja navigatsiooniseadmete (radar, raadioside, navigatsioonituled, tüürimisseadmed) tööks vajalikku elektrienergiat tootvat elektrigeneraatorit

Aktsiisiga maksustatakse kütus, mida tarbitakse mootorist erinevates seadmetes (nt küttekatlad) või nendes mootorites, mida laeva edasi liikumiseks otseselt ei kasutata.

Näiteks maksustatakse aktsiisiga kütus, mida kasutatakse laeva külmutusseadmetes, kraanades jm tõsteseadmetes, muudes elektrigeneraatorites, küttekateldes, süvendusseadmetes jne. Laeva pardal soojuse või elektrienergia tootmiseks on võimalik kasutada tavapärasest madalama aktsiisimääraga maksustatavaid erimärgistatud kütuseid.Laevale kütuse väljastamise aluseks on laeva kapteni tellimus. Laeva kütusega varustav punkerdaja (aktsiisilaopidaja, energia aktsiisivabastuse loa omanik jt) informeerib laeva kaptenit, et kütuse tellimisel tuleb eraldi näidata laeva edasi liikumisel kasutatavates mootorites aktsiisivabalt tarbitav kütusekogus ja laeva muudes mootorites või seadmetes aktsiisiga maksustatult tarbitav kütusekogus. Aktsiisilaost kütuse väljastamisel lähetatakse aktsiisivaba kütus saatelehega A ning aktsiisiga maksustatav kütus saatelehega T.Energia aktsiisivabastuse loa alusel tegutseval laevavarustajal on aktsiisivabalt soetatud kütust lubatud väljastada ainult kasutamiseks aktsiisivabal eesmärgil.

Samuti on aktsiisivabastuse loa alusel edaspidi lubatud aktsiisivabalt soetada, töödelda ja ladustada üksnes seda kütust, mida tarbitakse laevade edasi liikumiseks kasutatavates mootorites. Laeva muudes seadmetes/mehhanismides kasutamiseks väljastatav kütus tuleb laevavarustajal soetada aktsiisiga eelnevalt juba maksustatuna ning seda hoitakse tegevuskohas ja väljastatakse laevale aktsiisivabast kütusest eraldi.4. Tühistatakse kodumajapidamistes kütteainena kasutatava põlevkivikütteõli aktsiisivabastus (1. aprillist 2012) ning tõstetakse mitteärilisel otstarbel (nt lõbusõidud) kasutatava lennukibensiini aktsiisimäära 422,77 euroni 1000 liitrilt (1.

juulist 2012).
Lisainformatsioon:ATKEAS-e muudatused (avaldatud Riigi Teatajas)Aktsiisideklaratsioon (kütusele ja elektrienergiale)Erimärgistatud vedelkütuste kasutamineMTA uudis: http://www.emta.ee/index.php?id=32149&tpl=1026

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus