Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Ettevõtete makstud maksud on kavas muuta avalikuks

Ettevõtete makstud maksud on kavas muuta avalikuks

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeerium saatis ettevõtlusorganisatsioonidele ja ministeeriumidele kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, millega on kavas avalikustada ettevõtete tasutud maksude koondsumma ning pikendada täiendavat kontrolli vajavate tehingute puhul riigile enammakstud summade tagastamise esmast tähtaega.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vajavad riigi ja ettevõtjate ootused maksude vältimise võimaluste vähendamisel lahendusi. „Tasutud maksude koondsumma avalikustamine ja kahtlaste tehingute pikem esmane kontrollperiood ei nõua lisaressursse, kuid toetavad võrdsemat ja ausamat konkurentsi ettevõtluses,“ märkis Ligi. „Samas aitab reaalse maksusumma avalikustamine esile tõsta ettevõtjate otsest panust oma riigi ülalpidamisse ning laiemalt mõista, et avalike teenuste pakkumiseks vajalik raha tuleb ettevõtjate ja inimeste maksudest.“ Kaubandus-tööstuskoja ettepanekul tehtud seadusemuudatuse jõustumisel avaldab maksu- ja tolliamet oma veebilehel kord kvartalis maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete koondsumma. Eesmärk on avaliku võrdlusega aidata kaasa maksukuulekuse suurenemisele ning sellest tulenevalt ka konkurentsimoonutuste vähendamisele. Leedu kogemus näitab, et ettevõtete maksude avalikustamisel on positiivne mõju ka maksukohuslaste panuse suuremal hindamisel – enam makse maksnud ettevõtjad on ühiskonnas enam tunnustatud. Eelnõuga on kavas pikendada ka ettevõtete tagastusnõude ehk enammakstud maksude tagastamise kontrolli esmast tähtaega seniselt 30 kalendripäevalt 60-le kalendripäevale. Ettevõtlusorganisatsioonide ning teiste valitsusasutuste poolt maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjonis toetuse saanud muudatus puudutab vaid neid ettevõtjaid, kes esitavad täiendavat kontrolli vajavaid tagastusnõudeid. Maksuhaldur täidab 95 protsenti enammakstud käibemaksu tagastusnõuetest kuni nelja tööpäeva jooksul ja nii jääb see ka peale muudatuste rakendamist. Tagastustähtaja pikendamine võimaldab maksuametil kauem uurida aina keerukamaks muutuvate kunstlike tagastusnõuete skeeme ilma intressi maksmise kohustuseta. Kõigile maksudele rakendatav tagastusnõude täitmise tähtaeg küll pikeneb 30 päevalt 60-le, kuid vastukaaluks lühendatakse käibemaksuseaduses ettenähtud tagastusnõude kontrolli pikendamise võimalust 90 päevalt 60 päevale, seega käibemaksu kontrolliperiood jääb praegusele 120 päevale. Eelnõuga on plaanis muuta veel revisjoniakti koostamise korda ning pärandvaraga seotud maksukohustuselt intressi arvestamist. Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 2014. aasta 1. juuli. – Täpsemalt muudatuste kokkuvõttest ning eelnõust ja selle seletuskirjast