Dividende võib teatud juhul maksustada palgana

Dividende võib teatud juhul maksustada palgana

Rubriik: MTA

2. juunil jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus maksuvaidluses, kus maksuhaldur hindas äriühingu ainuosanikule ja töötajale makstud dividendid ümber palgaks.

Nii halduskohus kui ringkonnakohus nõustusid seisukohaga, et maksuhalduril on õigus hinnata, kas mingi väljamakse näol on tegemist dividendi, juhatuse liikme tasu või töötasuga.Ringkonnakohus leidis, et ettevõtjaid tuleb maksukohustuse osas kohelda võrdselt. Põhjendatud ei ole maksueelise andmine ettevõtetele, kus osanikeks olevatele töötajatele makstakse palka summades, mis oluliselt jäävad alla sellise töö eest tööturul makstavale tasule.Kohtute seisukoha järgi saab dividendid hinnata ümber palgatuluks, kasutades majandusliku tõlgendamise põhimõtet. Seejuures rõhutas ringkonnakohus arusaadava ja läbipaistva maksusüsteemi rajamise tähtsust ning seadusandliku ja täidesaatva võimu vastutust maksumaksja jaoks mõistetava süsteemi loomisel. Kuna antud küsimuses ei ole riik kehtestanud selgeid seadusi ega maksuhaldur andnud täpsustavaid juhendeid, ei olnud maksusumma antud vaidluses maksumaksja jaoks piisaval määral ettenähtav. Kirjeldatud põhjusel tühistas ringkonnakohus maksuotsuse, nõustudes muus osas täielikult maksuhalduri seisukohtadega.Lähtudes kohtuotsusest on maksuhaldur asunud koostama dividendide ümberhindamise metoodikat sisaldavat juhendit ning avalikustab selle lähiajal.Maksu- ja Tolliameti hinnangul jäi riigil eelmisel aastal palga dividendidena väljavõtmise tõttu hinnanguliselt saamata ligi 200 miljonit krooni sotsiaalmaksu.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/joustus&tpl=1026