iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Deklaratsiooni vorm INF 14 ja selle täitmine

Deklaratsiooni vorm INF 14 ja selle täitmine

Rubriik: MTA

10. aprilliks peavad isikud esitama MTA-le vormi INF 14, milles kajastatakse andmed töötajatele isikliku sõiduauto kasutamise eest makstavate hüvitiste kohta. Arvestades, et tähtpäev on saabumas, avaldame MTA kodulehel oleva juhendmaterjali.

Kui tööandja maksab avaliku teenistuja, töötaja või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele (edaspidi töötajale) hüvitist Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määruse nr 164 "Teenistus-, töö-, või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" (RT I 2009, 55, 376) alusel, peab ta täitma ja esitama maksuhaldurile ka vastava deklaratsiooni.

Deklaratsioon esitatakse vormil INF 14 "Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon", mis on kehtestatud rahandusministri 08.01.2009. aasta määrusega nr 1 (RTL 2009, 6, 71). Deklaratsioon INF 14 tuleb tööandjal Maksu- ja Tolliametile esitada üks kord aastas, kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks.Töötaja isikliku sõiduautona või puudega töötaja isikliku mootorsõidukina käsitatakse sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole töötajale hüvitist maksva tööandja omandis ega valduses.Millele pöörata tähelepanu INF 14 täitmisel

 1. Vorm INF 14 täidetakse kassapõhiselt, st vormil näidatakse kalendriaasta jooksul töötajale väljamakstud hüvitiste summa kokku.

 2. INF 14 veergudes 2 ja 3 näidatakse isikliku sõiduauto või isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 3. Kui töötajal on mitu tööandjat, siis iga töötajale hüvitist maksev tööandja täidab ja esitab vormi INF 14 tema poolt töötajale väljamakstud hüvitiste kohta ja näitab teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutatud isikliku sõiduauto või isikliku mootorsõiduki riikliku registreerimismärgi veerus 8.
 4. Kui töötaja on tööandja juures kasutanud kogu kalendriaasta jooksul üht sõiduautot või mootorsõidukit, siis näidatakse töötajale väljamakstud hüvitiste summa ühel real. Sealjuures näidatakse eraldi hüvitiste summad kuni 1000 krooni kuu kohta, mis on välja makstud arvestust pidamata (näidatakse INF 14 veerus 4) ja hüvitiste summad kuni 4000 krooni kuu kohta, mis on välja makstud arvestust pidades (näidatakse INF 14 veerus 6).

  Väljamakstud hüvitiste summad näidatakse koos üle piirnormi makstud osaga. See tähendab seda, et vormil INF 14 näidatakse ka see osa väljamakstud hüvitise summast, mille pealt tööandja maksab tulu- ja sotsiaalmaksu (st mida käsitletakse erisoodustusena ja deklareeritakse vormi TSD lisas 4).
 5. Kui töötaja on ühe tööandja juures kasutanud kalendriaasta jooksul rohkem kui üht sõiduautot või mootorsõidukit, siis tuleb sellele töötajale makstud hüvitiste osas täita mitu rida, st iga erineva registreerimismärgiga sõiduauto või mootorsõiduki kohta tuleb täita eraldi rida, kuigi hüvitise saaja on sama.
 6. INF 14 veergudes 5 ja 7 („Kuude arv") näitab tööandja mitme kalendrikuu eest kalendriaastas ta on sõiduauto või mootorsõiduki kasutamise eest töötajale hüvitist maksnud.
 7. INF 14 veergudes 4 ja 6 („Summa kroonides") näitab tööandja, kui palju ta on kalendriaastas sõiduauto või mootorsõiduki kasutamise eest töötajale hüvitist kokku välja maksnud.

 8. Puudega töötajale saab isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist maksta alates 1. juulist 2006. Eelnevalt nimetatud määruse nr 164 § 2 lõikest 2 tulenevalt ei ole puudega töötajale ilma arvestust pidamata võimalik mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist maksta. Seega, kui tegemist on puudega töötajaga, siis INF 14 veerge 4 ja 5 ei täideta.

 9. Väljamakstud hüvitised, olenemata sellest kas hüvitise saamiseks arvestust peetakse või ei peeta, näidatakse summas, mis töötajale tegelikult välja maksti, k.a see osa hüvitisest, mida käsitletakse erisoodustusena.
 10. Kui töötajal on mitu tööandjat ja teine tööandja on teadlik, et töötaja saab esimeselt tööandjalt ilma arvestust pidamata isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist 1000 krooni kuus, siis teine tööandja, kes maksab samuti ilma arvestust pidamata hüvitist 1000 krooni kuus, peab maksma sellelt 1000 kroonilt tulu- ja sotsiaalmaksu ning näitama väljamakstud summa lisaks vormi TSD lisale 4 ka vormi INF 14 veergudes 4 ja 5.
 11. Kui tööandja ei ole teadlik, et teine tööandja maksab sama kalendrikuu eest töötajale hüvitist 1000 krooni, siis näitab tööandja tema poolt väljamakstava summa vormil INF 14. Sellisel juhul on samal maksustamisperioodil väljamakstud 1000 krooni töötaja tulu, mida ta peab kajastama oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

 12. Vormil INF 14 ei näidata väljamakseid isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise eest, kui lähetusega seotud kulud kompenseeriti dokumentide alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 110 "Töölähetuse kulude maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” § 2 lg 2 alusel.
 13. Vorm INF 14 esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Kui vormil on kuni 10 rida, siis võib selle esitada ka paberil.

Näited

 1. Mark Kuld töötab AS-is Lumi töölepingu alusel ning kasutab tööülesannete täitmisel isiklikku sõiduautot riikliku registreerimismärgiga 00QQQ. Tööandja maksis töötajale 2009.

  aastal hüvitist ilma arvestust pidamata järgmiselt: jaanuaris 600 krooni, märtsis 1000 krooni, aprillis 1000 krooni, mais 1000 krooni ja augustis 1200 krooni, kus tööandja maksis 200 kroonilt tulu- ja sotsiaalmaksu (st kajastas selle erisoodustusena vormi TSD lisas 4).Veebruaris pidas Mark Kuld oma sõitude kohta arvestust ja talle maksti hüvitist 2500 krooni.Alates 2009. aasta oktoobrist kasutab töötaja Mark Kuld teist sõiduautot, mille registreerimismärk on 11ZZZ ja nüüd peab ta sõiduauto kasutamise kohta arvestust. Oktoobri eest saab Mark Kuld hüvitist 4000 krooni, novembri eest 1300 krooni ja detsembri eest 4100 krooni, mille puhul tööandja maksab erisoodustust 100 kroonilt. Detsembri eest makstakse hüvitis välja detsembris.

 2. AS Lumi maksab oma puudega töötajale Britta Võtmele alates 1. juulist 2009 hüvitist sõitudeks töö- ja elukoha vahel. Britta Võti kasutab selleks isiklikku mootorsõidukit, mille registreerimismärk on 88SSS ning peab nii elu- ja töökoha vaheliste sõitude kui ka tööülesannete täitmisega seotud sõitude kohta arvestust. Britta Võti saab juuli eest 3800 krooni, augusti eest 2000 krooni, novembri eest 3500 krooni ja detsembri eest 4400 krooni hüvitist, kus 400 krooni on erisoodustus, millelt tööandja maksab tulu- ja sotsiaalmaksu.

  Detsembri eest makstakse hüvitis välja jaanuaris.
 3. AS Lumi juhatuse liikmele Peeter Talvele maksti 2009. aastal hüvitist isikliku sõiduauto (riikliku registreerimismärgiga AU001) kasutamise eest ilma arvestust pidamata järgmiselt: augustis 1200 krooni ja septembris 1000 krooni (kokku 2200 krooni). Peeter Talv ei täitnud määruse nr 164 § 3 lõikes 2 esitatud tingimust ja jättis hüvitise maksjale, AS-ile Lumi teatamata, et teine tööandja juba maksab talle ilma arvestust pidamata 1000 krooni kuus.

  AS Lumi deklareeris vormil INF 14 väljamakstud 2200 krooni ja vormi TSD lisas 4 üle piirmäära makstud 200 krooni. Kuigi Peeter Talv sai augustis AS-ilt Lumi hüvitist 1200 krooni, siis augustis ja septembris kokku väljamakstud hüvitiselt on 2000 krooni isiku tulu, mida Peeter Talv peab deklareerima oma 2009. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Piirmäära ületavalt osalt, 200 kroonilt on AS Lumi juba tulu- ja sotsiaalmaksu tasunud ning seda Peeter Talv oma füüsilise isiku deklaratsioonis näitama ei pea.

2010.

aasta 10. aprilliks esitab AS Lumi maksuhaldurile deklaratsiooni vormil INF 14 ja kajastab 2009. aastal makstud isikliku sõiduauto hüvitise järgnevalt:ISIKLIKU SÕIDUAUTO HÜVITISE DEKLARATSIOON 2009. aasta Hüvitise saajaMakstud hüvitis JrkEes- ja perekonnanimiIsikukood1000 krooni (arvestuseta) kohta4000 krooni (arvestusega) kohtaSõiduauto riiklik registreerimismärk Summa kroonidesKuude arvSumma kroonidesKuude arv 123456781.Mark KuldXXXXX480052500100QQQ2.Mark KuldXXXXX 9400311ZZZ3.Britta VõtiYYYYY 9300388SSS4.Peeter TalvCCCCC22002 AU001 veebruar 2010Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus