Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Alates 1. aprillist rakenduvad vedelkütuse seaduse muudatused

Alates 1. aprillist rakenduvad vedelkütuse seaduse muudatused

Rubriik: MTA

1. aprillist 2011. a rakenduva vedelkütuse seaduse (edaspidi VKS) muudatus toob endaga kaasa täiendavaid nõudeid kütuse käitlemisega tegelevatele isikutele.Muudatused hõlmavad isiku majandustegevuse registris (edaspidi MTR) registreerimist, käibemaksu tagatise esitamist, kütuse saatelehele kantavate andmete täiendusi ning kütuse müüjale ja aktsiisilao pidajale kehtivaid kohustusi.

Kütusekäitleja registreerimine MTRisAlates 1. aprillist registreerib kütusekäitlejaid MTRi Maksu- ja Tolliamet.

Isik, kes soovib kütust müüa, importida, eksportida või kütuse hoiuteenust osutada, peab alates 1. aprillist esitama vastava taotluse Maksu- ja Tolliametile. Taotluse võib teha elektrooniliselt (sisenedes MTRi portaali X-tee teenused ettevõtjale kaudu), digiallkirjastatult (elektronposti aadress: mtr@emta.ee) või paberkandjal isiku asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele (kontaktandmete info: www.emta.ee).Enne taotluse esitamist tuleb iga registreeritava tegevusala eest tasuda riigilõiv 19.17 eurot Rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 2900082236:

  • SEB – a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011)
  • Swedbank – a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606)
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal – a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002)
  • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal – a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198)

MTRi registreeringut ei nõuta, kui kütus võõrandatakse aktsiisilaos, maksulaos, tollilaos või vabatsoonis või kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük. Registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vormid ja juhend avaldatakse MTRi kodulehel www.mkm.ee/mtr ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee rubriigis Ärikliendile > Kütuse käitlemine.

Nõuetekohaselt vormistatud ja tõeste andmetega taotluse korral registreeritakse kütuse impordi, ekspordi või hoiuteenuse osutaja MTRis 5 tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumise päevast või 5 tööpäeva jooksul arvates taotluses olevate puuduste kõrvaldamise päevast. Registreeringu andmed avaldatakse MTRi kodulehel www.mkm.ee/mtr. Kütuse müügi registreeringu asjaolud on kirjeldatud allpool.MTRis kütuse impordi, ekspordi, hoiuteenuse või müügi registreeringut omav isik peab kord aastas (alates 15. jaanuarist kuni 15.

aprillini) esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta. Kui ettevõtja ei täida nimetatud kohustust, peatatakse vastava tegevusala registreering 1. mail ja kustutatakse 1. novembril.Maksuhaldur juhib tähelepanu, et enne 2011.

aasta 1. aprilli MTRis registreeritud kütuse müügi registreeringud kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini.

Isikud, kes tahavad jätkata tegevust pärast seda kuupäeva, peavad esitama registreerimistaotluse, kuid ei pea taotluse esitamisel tasuma riigilõivu. Lisaks tuleb kõigil kütuse müügi registreeringut omavatel isikutel esitada kinnitus kütuse müügi registreeringu õigsuse kohta hiljemalt 15. aprilliks. Registreeringu kinnitamine MTRis toimub sarnaselt registreeringu taotlemisele.Andmete kinnitamata jätmisel peatatakse kütuse müügi registreering MTRis automaatselt alates 1.

maist.Kütuse müügi registreeringKütust võib müüa vaid äriühing, mis on esitanud Maksu- ja Tolliametile tagatise ja mille osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või millel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Nimetatud osa- või aktsiakapitali nõue ei laiene äriühingule, mis müüb ainult vedelgaasi.Tagatise nõuet ei kohaldata kütuse müüjale, kes käitleb ainult lennukikütuseid või vedelgaasi.Kütuse müügi registreeringu taotleja esitab 1. aprillist alates taotluse koos lisaandmetega (alus: VKSi § 14 lg 1) Maksu- ja Tolliametile. Kütuse müügi registreeringud on 1.

aprillist jaotatud kaheks: tarbimisse lubatud kütuse müük tagatisemääraga 100 000 eurot ja tarbimisse lubatava kütuse müük tagatisemääraga 1 000 000 eurot. Lähtuvalt eelnimetatud registreeringu liigist tuleb taotluses teha märge vastavasse lahtrisse.Isiku registreerimine kütuse müüjana MTRis tehakse 5 tööpäeva jooksul alates tagatise esitamise päevast. Tagatis loetakse esitatuks, kui Maksu- ja Tolliamet on tagatise aktsepteerinud.Maksuhalduril on õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt 100 000 eurost ja 1 000 000 eurost suuremat tagatist. Samuti on õigus vähendada tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatist.Tagatise suurendamine toimub VKSi § 42 lõikes 4 toodud alustel.

Hindamisel lähtutakse eelkõige isiku tekkida võivast käibemaksukohustusest, äri- või muust tegevusplaanist, maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest, varasemast kütuse käitlemise kogemusest, isiku äripartneritest ja ärialasest reputatsioonist, isiku või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt toime pandud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollieeskirjade rikkumise juhtumitest ning esitatavatest andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad vastavust VKSi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele.Tagatise vähendamine alla seaduses toodud piirmäära (100 000 eurot) on võimalik vaid juhul, kui isikul on täidetud kõik VKSi § 42 lõikes 5 toodud tingimused: isikul on laitmatu ärialane reputatsioon ja vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas, isik või tema juhtimis- või kontrollorgani liige ei ole viimase kolme aasta jooksul korduvalt pannud toime maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumisi, nimetatud isikute suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumise süüteomenetlust ja isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga. Tagatise vähendamiseks peab isik esitama Maksu- ja Tolliametile taotluse.Isik, kelle tegevusalaks on tarbimisse lubatava kütuse müük tagatismääraga 1 000 000 eurot, võib esitada taotluse tagatise vähendamiseks alates 1. jaanuarist 2013. a, välja arvatud isik, kelle kütusest erinevate keemiatoodete kalendrikuu keskmisest käibest on kütuse käive väiksem kui 30%, samuti isik, kes käitleb ainult põlevkiviõli või isik, kelle kalendrikuu põlevkiviõli keskmisest käibest on põlevkiviõlist erineva kütuse käive väiksem kui 20% ning täidetud on kõik VKSi § 42 lõikes 5 toodud tingimused.

Nimetatud isikutel on õigus esitada taotlus tagatise vähendamiseks alates 1. aprillist 2011. a.Enne selle aasta 1. aprilli MTRis registreeritud kütuse müügi registreeringud kehtivad kuni selle aasta 31.

maini.VKSist tulenevalt loetakse tagatis esitatuks alles pärast Maksu- ja Tolliameti poolset aktsepteerimist. MTRi kantakse isikud, kes on esitanud Maksu- ja Tolliameti poolt hiljemalt 31. maiks 2011. a aktsepteeritud tagatise.

Maksuhaldur soovitab isikul, kes tahab, et tema kütuse müügi registreering jätkuks pärast 31. maid 2011. a, esitada kütuse müügi registreerimise taotlus juba aprillis. Varajane taotluse esitamine aitab maandada tagatise esitamise ja aktsepteerimisega seonduvat ajakulu, millega tuleb arvestada, juhul kui tagatiseks tahetakse esitada registerpant või hüpoteek.Tagatise liigidIsik, kellel tekib tagatise esitamise kohustus, võib valida järgmiste tagatise liikide vahel (alus: maksukorralduse seadus § 122):

  • käendus;
  • deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissumma;
  • riigi-, valla või linna kasuks seatud registerpant või hüpoteek.

Maksuhalduri poolt aktsepteeritavate käendajate andmed on Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee rubriigis Ärikliendile > Toll > Tagatised.Nõuded kütuse ostjatele1. aprillist 2011. a rakenduva VKSi § 191 lõigete 1 ja 2 järgi on keelatud kütuse soetamine müüjalt, kellel puudub kütuse müügi registreering, ning kütuse ostmisel peab kütuse soetaja kontrollima MTRist kütuse müüja vastava registreeringu olemasolu. Andmete kontrolli ei nõuta kütuse soetamisel tanklast.Juhul kui kütuse ostja, kellel on MTRis müügi registreering, rikub nõudeid, on maksuhalduril õigus kustutada tema kütuse müügi MTRi registreering.Aktsiisilaopidaja kohustusedVKSi § 192 kohaselt peab aktsiisilaopidaja alates 1.

aprillist kontrollima isiku, kes soovib kütust tarbimisse lubada, vastava tegevusala olemasolu MTRist. Tulenevalt sellest, et enne selle aasta 1. aprilli MTRis registreeritud kütuse müügi registreeringud kehtivad kuni 31. maini, teatab maksuhaldur, et aktsiisiladu asub nõuet täitma alates 1.

juunist, kuna eelpool tulenevast ei saa aktsiisiladu varem nõuet täies mahus täita.Aktsiisiladu võib 1. juunist lubada selle isiku, kellel puudub vastava tegevusala märge, kütust tarbimisse vaid juhul, kui isik on esitanud aktsiisilaopidajale vastava kinnituse. Selles peab olema isiku nimi, isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkiri ja kuupäev ning kinnitus, et tarbimisse lubatavat kütust ei müüda, vaid kasutatakse omatarbeks.Viimatinimetatud isikute osas peab aktsiisiladu viivitamatult edastama isiku andmed (nimi, registrikood, väljastamise kuupäev, kütuse liik ja kogus) Maksu- ja Tolliameti elektronposti aadressile aktsiisiladu@emta.ee. Eeltoodud nõuete korduval rikkumisel võib Maksu- ja Tolliamet peatada aktsiisilao tegevusloa kuni kuueks kuuks.Kütuse saatedokumentidega seotud täiendavad muudatusedAlates 1.

aprillist kehtivad võrreldes varasemaga täiendavad nõudmised kütuse saatedokumendi vormistamisel.VKSi § 6 järgi vormistab saatedokumendi kütuse müüja või isik, kes lähetab kütuse või annab kütuse üle hoidjale või hoiuleandjale, kütuse müügil, kütuse veol ning kütuse üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale. Saatedokumendi vormistamine ei ole nõutav kütuse müügil tanklast. Juhul kui kütust lähetatakse aktsiisilaost, kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.Saatedokument peab võimaldama kütust ja selle kogust identifitseerida. Lisaks senikehtivatele nõuetele peab saatedokument sisaldama muu hulgas ka kütuse vedaja andmeid (ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber) ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadressi.Kütuse veol peab saatedokument olema alati kaasas.

Kütuse müüja peab kütuse saatedokumenti hoidma igas tegevuskohas, kus see kütus on müügil ning saatedokument tuleb viivitamata esitada järelevalvet tegevale ametiisikule tema nõudmisel.Kui tuvastatakse, et kütust käideldakse VKSi §-s 6 toodud nõuetele mittevastava saatedokumendiga või ilma saatedokumendita, peab isik, kelle valduses olevast kütusest proov võeti, hüvitama järelevalveasutusele VKSi § 27 lg-s 2 nimetatud kulud. Küsimuste korral pöörduge palun Marika Suvi poole, telefonil 676 1723 või e-kirja teel marika.suvi@emta.eeMTA selgitused: http://www.emta.ee/index.php?id=29769