iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon: virtuaalvääringute valdkond vajab tähelepanu

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon: virtuaalvääringute valdkond vajab tähelepanu

Lehekülg: 20
Rahandusministeeriumi pressiteade
01.07.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas oma istungil teisipäeval põhjalikumalt virtuaalvääringute ja ühisrahastuse teenuste pakkujate ning nendega seotud investeerimiskelmuste teemasid.

Komisjoni liikmed said samuti ülevaate Moneyvali hindamise ettevalmistuse hetkseisust, siseriikliku riskihinnangu läbiviimisest ning finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimase poolaasta tegevusest seoses erinevate rahapesujuhtumite uurimistega.

Valitsuskomisjoni juht, rahandusminister Martin Helme märkis, et äärmiselt oluline on lisaks traditsiooniliste pangandusega seotud rahapesuriskidele tegeleda ka uute tehnoloogiatega kaasnevate rahapesuriskide maandamisega.

„Eesti riigil peab olema selge kontroll nii selle üle, kellele me virtuaalvääringute valdkonnas tegevuslubasid välja anname, kui ka nende ettevõtete edasise tegevuse üle. Me näeme, et varasemate aastate tegematajätmised seadusandluses lõid olukorra, kus neid tegevuslubasid anti välja liiga palju ja riigi kontrollivõimalused olid piiratud. See olukord on õnneks juba muutumas — eelmisel aastal täiendasime seadusandlust ja käesoleva aasta esimesel poolaastal on rohkem kui 500 ettevõttel virtuaalvääringute litsentsid ära võetud. Kindlasti hoiame ka lähitulevikus seda valdkonda oma teravdatud fookuses,“ ütles Martin Helme.

Eestis kasvas viimasel paaril aastal hüppeliselt virtuaalvääringute loataotluste arv olukorras, kus rahapesu andmebürool puudus võimalus sisuliselt hinnata tegevusloa taotleja sobivust ning tegevusloaga ettevõtte tegevust reaalselt kontrollida.

Tänavu jaanuaris jõustunud seadusmuudatusega sai rahapesu andmebüroo õiguse virtuaalvääringu tegevusloa menetlemisel hakata kontrollima ettevõtte juhatuse liikmete tausta ja sobivust, sealhulgas korrektse ärialase maine olemasolu. Samuti peab ettevõtte registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht asuma Eestis. Juhul kui tegemist on välisriigi ettevõttega, peab ta tegevusloa taotlemiseks Eestis avama filiaali. Tänavu 1. juuliks peavad kõik varem virtuaalvääringute tegevusloa saanud ettevõtjad ennast uute nõuetega vastavusse viima.

Komisjon arutas ka 2021. aasta hilissügisel ees ootava Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uue hindamise ettevalmistuse hetkeseisu. Seekordsel hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ning milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestada.

Koosolekul sai komisjon ülevaate Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimise hetkeseisust. Hetkel on käimas ettevõtjate hulgas küsitlus. Siseriikliku riskihinnangu läbiviimine on lisaks sellele, et see on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse keskseks siseriiklikuks nurgakiviks, ka hädavajalik eeldus Moneyvali uue hindamise edukaks läbimiseks.

Samuti sai valitsuskomisjon ülevaate rahapesu andmebürooga seotud muudatustest. 1. jaanuarist 2021 alustab rahapesu andmebüroo tööd iseseisva asutusena Rahandusministeeriumi valitsemisalas.

Seadusandliku raamistiku arendamise osas sai valitsuskomisjon ülevaate Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise viienda direktiivi (AMLD V) ülevõtmise seisust. Kõik direktiivi ülevõtmiseks vajalikud seaduseelnõud on Riigikogus vastu võetud. Viimase vajaliku eelnõuna kiideti 17. juunil heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatused. Sellega on Eesti AMLD V direktiivi omalt poolt täielikult üle võtnud.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, MTA, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni esindajad.