iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Heategevus, tulumaksusoodustused ja koroonakriis

MaksuMaksja: 2020 – aprill (nr 4)

Heategevus, tulumaksusoodustused ja koroonakriis

Lehekülg: 31
Hiie Marrandi
EML juhatuse liige
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Tahan teile jutustada ühe huvitava loo. Juhtus selline asi, et Sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond kustutati tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist. See ei toimunud väga ammu, 2020. aasta märtsis, nädal enne eriolukorra väljakuulutamist.

Kuna fond on seotud maksumaksjate liiduga (EML on fondi asutaja), asusid juristid asja kallale ja vaidlustasid maksuameti otsuse. Otsus ise oli vormiliselt korrektne, lihtsalt selgus, et fondile ei olnud tagatud ärakuulamisõigust. Ärakuulamisõigus tähendab, et ametkonnaga (nt maksuametiga) asju ajades tuleb enne isikut puudutava otsuse tegemist anda sellele isikule võimalus endapoolseid seisukohti õigustada ja põhjendada. Kui ärakuulamisõigus ei ole tagatud, on otsuse vaidlustamine väga lihtne. Mõnel juhul võib ametkonna otsus olla ka täiesti põhjendatud, aga see on juba teise artikli teema.

Kuna praegusel koroonaajastul rõhutakse palju heategevusele, üksteise aitamisele, tuleb tähele panna, et heategevusega käivad tihtipeale kaasas prisked maksusoodustused. Maksusoodustused on aga tingimuslikud. Kui tingimusi ei täida, maksusoodustust kasutada ei saa. Näiteks, kui juriidiline või füüsiline isik soovib teha annetuse mittetulundusühingule või sihtasutusele, kes ei kuulu soodusnimekirja, tuleb tasuda tulumaksu (TuMS § 49).[1]

TuMS § 49.   Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt

(1) Residendist juriidiline isik, välja arvatud § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik, maksab tulumaksu tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt tulumaks ei ole § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, arvestades lõigetes 2 ja 4 nimetatud erisusi. /—/

 (2) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi, mille summa ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

  1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;

  2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

 (3) Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast.

  (4) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku väljamakseid seoses külaliste või koostööpartnerite toitlustamise, majutamise, transpordi või meelelahutusega. /—/

  (5) Kui residendist juriidiline isik kalendriaasta mõnel kuul ei tee lõikes 4 loetletud väljamakseid või teeb neid samas lõikes sätestatud maksuvabast piirmäärast vähem, on tal sellel ja järgmistel kuudel kuni kalendriaasta lõpuni õigus teha nende väljamaksete summeeritud ümberarvestus.

  (6) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik maksab tulumaksu kõikidelt tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt ei ole tulumaks § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, välja arvatud järgmised põhikirjalistel eesmärkidel tehtud kingitused ja annetused

Seetõttu toome teieni õpetliku ja loodetavasti kasuliku loo EML fondi kogemusepagasist.

Dokumendi kättetoimetamine ja ärakuulamisõiguse tagamine

MTA (maksuhaldur) on haldusorgan ning talle laieneb lisaks maksukorralduse seadusele (MKS) ning muudele maksuseadustele ka haldusmenetluse seadus (HMS). Haldusmenetluses on ette nähtud, et enne kui isiku kohta tehakse teda puudutav otsus, tuleb teda menetlusse kaasata. Isikul peab olema reaalne võimalus oma kaasaaitamiskohustust täita.[2]

Ainult erandjuhtudel ei pea haldusorgan ärakuulamisõigust tagama. Fondi otsuses erandlikele välistavatele asjaoludele ei viidatud. Ilmselt neid ei olnud. Küll aga oli otsuses märgitud, et meile olla 4. veebruaril saadetud miski hoiatus, mida fond paraku kätte ei saanud. Ei ole teada, mil viisil hoiatus edastati, võimalik, et elektrooniliselt.

Dokumentide kättetoimetamise kohta seab reeglid MKS § 54:

  • 54. Kättetoimetamine elektrooniliselt

  (1) Dokumendi elektroonilise kättetoimetamisena käsitatakse:

  1) dokumendi üleslaadimist Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonda /–/.

  2) dokumendi saatmist dokumendi adressaadi nõusolekul tema elektronposti aadressil, mille dokumendi adressaat on maksuhaldurile teatavaks teinud.

  (2) Dokumendi e-maksuametis kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema elektronposti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril.

  (3) Elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta. E-maksuametisse üleslaaditud dokument loetakse kättetoimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.

TuMS § 11 lõike 7 kohaselt kustutatakse soodusnimekirja tingimustele mittevastav ühing nimekirjast. Väljavõte TuMS asjakohastest sätetest:

(2) Nimekirja kantakse mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus (edaspidi ühing), kes vastab järgmistele nõuetele:

  1) ühing tegutseb avalikes huvides;

  2) ühing tegutseb heategevuslikult, pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil;

  3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), /—/

 4) ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud või lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;

  5) ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;

  6) ühingu töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9) makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

 

(4) Nimekirja ei kanta ühingut:

  1) kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;

  11) kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet;

  2) kelle nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole õigusaktides kehtestatud nõuetega kooskõlas;

  3) kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt § 11 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud eesmärkidel;

  4) kes tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimise või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;

  5) kellel on ajatamata maksuvõlg;

  6) kes on korduvalt jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või kes on korduvalt hilinenud maksusumma tasumisega;

  7) keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus;

  8) kes tegeleb ettevõtluse toetamisega või peamiselt mõne kutseala esindajate toetamisega või kes on ametiühing või poliitiline ühendus. /—/

  (7) Maksu- ja Tolliametil on õigus ühing nimekirjast kustutada, kui:

  1) ühingu tegevus ei vasta lõikes 2 nimetatud nõudele;

  2) ilmneb lõikes 4 sätestatud asjaolu, mida ei ole nimetatud lõikes 71;

  3) ühing ei ole Maksu- ja Tolliametile teatanud sellisest oma põhikirjas tehtud muudatusest, mille tulemusena ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele, 30 päeva jooksul muudatuse kohta mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kande tegemise päevast arvates või

  4) on tuvastatud § 19 lõikes 6 või 7 sätestatud stipendiumide maksmise tingimuse rikkumine.

Otsuses viidatud hoiatust fond kätte ei saanud. Kuna fond ei saanud võimalust esitada oma tegevuse kohta selgitust, ei toimunud sisulist kontrolli, kas maksuhalduri väide — et ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga — peab paika. Igal juhul rikub otsus fondi õigusi juba sellega, et menetluses ei olnud tagatud ärakuulamisõigust.

Kui intensiivne peab olema heategevus?

Kuigi see ei olnud vaidluse teema, otsustasime ettevaatavalt selgitada ka asja sisulist poolt ning kinnitada, et fond kuulub soodusnimekirja põhjusega. Maksuhalduri arvamus, et fond ei tegutse põhikirja järgi, kui parasjagu aktiivne tegevus puudub, on ekslik. Sellise tõlgendusega ei saa nõustuda, sest seaduses ei ole kohustust koguda annetusi mingi kindel summa või kindla sagedusega. Fond on selline organiastsioon, kes lihtsalt ei saa endale lubada kahtlasi kõrvalekaldeid ega põhikirjavastast tegutsemist.

Otsuses on märgitud, et kuna 2018. aasta majandusaasta aruande andmetel majandustegevust ei toimunud, järeldab maksuhaldur, et ühing ei tegutsenud põhikirja kohaselt. 2018. aasta vaikelu oli osaliselt tingitud sellest, et suri pikaaegne juhatuse liige. 2019. aastal aga oli juba tegusam — saadi annetusi, anti toetusi.

TuMS § 11 lg 2 punkti 1 kohaselt kantakse nimekirja isik, kes tegutseb avalikes huvides. 2019. aastal toimus fondil bürokraatia vähendamisele suunatud kirjavahetus ning arutelu Statistikaametiga. Teemaks oli, kas Statistikaameti kohustuslik aruanne, mida iga-aastaselt peab esitama, on nullbürokraatia sihte arvesse võttes põhjendatud ning asjakohane.[3]

Samuti selgitasime, et 2020. aastal olime juba saanud ja ootasime annetusi tulumaksutagastusest, ning andsime mitte väga siduva lubaduse toetada vajadusel ühte maksukonverentsi, mida korraldab üks asutus, kus töötab üks EML juhatuse liige.

Juhtisime vaidluses tähelepanu ka sellele, et maksuseadused ega maksupoliitika ei ole kivisse raiutud. Ei saa sugugi välistada, et maksuvabade stipendiumide käsitlus TuMS-is (TuMS § 19 lg 7, stipendiumi definitsioon) võib taas mõistlikumaks muutuda. 2020. aasta 1. märtsil näiteks jõustus võimalus maksta sportlastele tulumaksuvabalt sporditoetusi ja sportlasestipendiumi. Mitmed organisatsioonid töötavad selle nimel, et ka muude teadusstipendiumide maksukäsitlus võiks taas mõistlikumaks muutuda. See tähendaks, et fondil on taas võimalus hakata teadusstipendiumi abil toetama ja innustama noori, kes kirjutavad maksundusalaseid uurimistöid, teadustöid. Kui fond praegu nimekirjast kustutada, tähendaks maksupoliitika muutumine, et fond kaotab väärtuslikku aega, kui peab uuesti hakkama taotlema enda kandmist TuMS § 11 soodusnimekirja.

Lõpp hea, kõik hea

Juhtum lahenes kenasti — juba 25. märtsil saime maksuametilt otsuse, millega vaie rahuldati ja maksuameti 10. märtsi otsus tunnistati kehtetuks. Lõpp hea, kõik hea. Loodetavasti on teistelgi MTÜ-del ja sihtasutustel sellest olukorrast midagi kasu. Tulumaksusoodustusega isikuid on nimekirjas üle 2500, ilmselt leiab igaüks sellest loost just enda jaoks midagi olulist ja kasulikku.

Koroona eri: mis saab maksuvõla korral?

Fondi vaides ei olnud küsimuse all muud alused, mil isiku võiks soodusnimekirjast kustutada. Sestap sai seda eraldi maksuhaldurilt uuritud, kuna teema on praeguses eriolukorras väga aktuaalne. Soovisime teada, kuidas maksuamet suhtub sellesse, kui soodusnimekirja MTÜ või SA maksud maksmata jätab.

TuMS § 11 lõige 71 teatavasti annab sel puhul lausa kohustuse ühing soodusnimekirjast kustutada:

(71) Nimekirjast kustutatakse ühing:
/—/ 2) kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;

Kuna praegu on ametlikult peatatud maksuvõla intresside arvestamine kõigil maksukohustuslastel ning maksuhaldur väljendab mõistvat suhtumist, oletame, et MTÜ-sid ei kustutata soodusnimekirjast, kui maksude tasumisega korduvalt hilinetakse. Küsisime üle. MTA avalike teenuste valdkonna juhtivkonsultant Ranno Aednurm selgitas meile e-kirjas, et tulenevalt erakorralisest situatsioonist on maksuhaldur tõesti otsustanud erikorra ajal maksusumma tasumisega hilinejatele kustutamise otsuseid hetkel mitte teha. Samas rõhutas ta, et TuMS § 11 lg 71 punkti 2 peatatud ei ole, sest aruannete ja deklaratsioonide õigeaegselt esitamise kohustust erikord ei muuda.

Seega tuletame kõigile heategijatele meelde, et maksuvõlad tuleb kiiresti ajatada, muidu võib suve hakul õnnetus juhtuda.[4]

Füüsilise isiku maksusoodustused

Selle aasta tuludeklaratsiooni muudatuste kirss tordil oli ja on jätkuvalt[5] teatavasti võimalus annetada oma tulu paari nupulevajutusega enda valitud heategevuslikule organisatsioonile. Annetada saab kõigile mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele, kes on kantud soodusnimekirja.

Nimekirjas on isikuid üle 2500 ja tuludeklaratsiooni esitamisel saab korraga valida kuni kolm annetusesaajat. Praktikas on aga ilmnenud ootamatu probleem. Maksuametil puuduvad väga paljude soodusnimekirjas olevate isikute kontonumbrid. Ei ole siis midagi imestada märtsikuise uudise üle, et tulumaksu on heategevuseks annetanud üliväike osa inimestest.[6] Keeruline ju annetada, kui konto number puudub ning selle leidmiseks peab detektiivitööd tegema. Keskmine inimene läheb kergema vastupanu teed ja kinnitab tuludeklaratsiooni ilma annetuseta, vaatamata tarkuseterale, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm.

Maksuhaldur on omalt poolt pingutusi teinud, et heategevuslikke annetusi soodustada. Juba 2019. aasta sügisel saadeti MTÜdele-sihtasutustele kirjad laiali, paraku väga paljud ei olnud reageerinud.

Tulude deklareerimise perioodi alguses pandi MTA veeb selles mõttes lukku, et annetusesaajad, kes oma kontonumbri esitamisega liiga hilja „ärkasid“, ei saanud enam jooksvalt oma arveldusarve numbrit lisada. Palun teatage oma konto number maksuametile, siis on lootust järgmisel aastal rohkem annetusi saada.

Ajutine maksusoodustus haiglatele, kes ei ole soodusnimekirjas

Lõpetuseks mainiks ka 2020. aasta aprillis menetletud maksumuudatuste kobarasse lisatud ajutist võimalust haiglatele annetamise kohta. Nimelt lisati tulumaksuseaduse lõppuossa (mida keegi tavaliselt ei loe) rakendussätete paragrahvi 61 lõige 63, mille kohaselt ei maksustata tulumaksuga juriidilise isiku 2020. aasta 12. märtsist kuni 1. juulini Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele või hoolekandeasutusele või Eestis asuva haigla pidajale heategevuslikul eesmärgil tehtud kingitust ega annetust.

Muudatus lisati alles töö käigus Riigikogus. Taustaks nii palju, et eriolukorra tõttu on mitmed äriühingud pakkunud eelkõige Kuressaare haiglale rahalist toetust või abi vajaliku meditsiinivarustuse, nagu maskid jm, soetamiseks. Tavaolukorras on võimalik teha maksuvabalt annetusi soodusnimekirja kantud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes tegutsevad avalikes huvides ja on heategevuslikud. Nimekirja ei kanta äriühinguid. Ka sihtasutusena asutatud haiglad tegutsevad küll avalikes huvides, kuid siiski ärilistel eesmärkidel, ja seetõttu ei kanta neid tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Seega peaks tavaolukorras äriühingud sellistelt annetustelt maksma tulumaksu või leidma sobiva vahendaja, kelle kaudu annetus abivajajani viia. Nüüd on aga kiire ning tuli teha erand.

Muudatusttepaneku selgitus oli järgmine: praeguses olukorras oleks igati õigustatud selliste kulutuste tulumaksust vabastamine ja seetõttu on vajalik lisada tulumaksuseadusesse rakendussäte, mis näeb ette selliste annetuste kriisiperioodil tulumaksust vabastamise.

Head annetamist!

SA Maksumaksjate liidu fond: IBAN EE78 2200 2210 3134 2354

[1] Füüsiline isik ei pea küll tulumaksu juurde maksma, vaid jääb ilma tulumaksusoodustusest, mille annab TuMS § 27.

[2] HMS § 40: Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine. (1) Enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Täpselt samad õigused sätestab ka MKS § 13: Maksukohustuslase ärakuulamine. (1) Maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada maksuhaldurile oma arvamus või vastuväited.

[3] Vt fondi kirjavahetust statistikaametiga, mis on avaldatud EML ajakirja MaksuMaksja 2019. aasta jaanuarinumbris lk 32-37 („Elagu nullbürokraatia“). Kodulehel samuti avaldatud: www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=2330.

[4] Vt samuti MTA 20.04.2020 pressiteadet: Maksudeklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui ettevõte hetkel makse maksta ei suuda. Kättesaadav MTA kodulehel: www.emta.ee/et/uudised/maksudeklaratsioon-tuleb-esitada-ka-siis-kui-ettevote-hetkel-makse-maksta-ei-suuda.

[5] Kuna koroonaviiruse tõttu on maksuameti teenindusbürood üle Eesti suletud kuni 18. maini, siis inimestel, kes soovivad füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitada paberil, soovitatakse sellega oodata. Tuludeklaratsioone saab paberil esitada juuni lõpuni.

[6] Vt Tiina Jaakson. Tulumaksutagastuselt on annetatud väga väike osa. –ERR uudised, 01.03.2020. Kättesaadav arvutivõrgus: www.err.ee/1058598/tulumaksutagastustelt-on-annetatud-vaga-vaike-osa.