Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Euroopa maksumaksjate katuseorganisatsioon aastal 2019

MaksuMaksja: 2020 – aprill (nr 4)

Euroopa maksumaksjate katuseorganisatsioon aastal 2019

Lehekülg: 4
Kokkuvõte inglise keelest: Hiie Marrandi
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Maksumaksjate liit kuulub Euroopa katuseorganisatsiooni – Euroopa Maksumaksjate Aassotsiatsiooni (TAE, ingl k — Taxpayers Association of Europe). Sellega on liitunud ühtekokku 36 liikmesorganisatsiooni. Mõnest riigist kuulub TAE-sse rohkem kui 1 mittetulundusühing, Ukrainast näiteks 3; Itaalia, Saksamaa, Tšehhi ja Läti maksumaksjad aga on esindatud kahe organisatsiooniga.

Liikmete arvu poolest ületab EML paljusid oma Euroopa kaaslasi. Meie väikese rahvaarvu juures on üpris tähelepanuväärne, et ületame liikmelisuses selliseid riike nagu Austria, Valgevene, Belgia, Tšehhi, Taani, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia ja Šveits. Massilise liikmetearvuga organisatsioonid on näiteks Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Ukrainas ja Suurbritannias. Tuleb muidugi märkida, et erinevates riikides on taolised organisatsioonid üsna erineva tegutsemismudeli ja ka pisut erinevate eesmärkidega: osa on poliitilisemad, osa keskenduvad maksudebattide õhutamise kõrval ka maksumaksjate koolitamisele ja nõustamisele.

Maksumaksjate katuseorganisatsioon püüab oma piiratud ressurssidega seista maksumaksjate õiguste eest ning ütleb võimaluse korral sõna sekka ka poliitilises debatis. TAE president on Rolf von Hohenhau ja peasekretär Michael Jäger. Toome lugejateni lühikokkuvõtte TAE 2019. aasta tegemistest ja tulevikuplaanidest.[1]

Euroopa maksumaksjate „vahikoer“ TAE oli 2019. aastal väga aktiivne. Mõõdukate rahaliste vahenditega õnnestus esindada maksumaksjate huve Euroopas ja algatada mitme mure üle poliitiline arutelu. Euroopa Komisjon (EK) ja Euroopa Parlament (EP) korraldasid eelmisel aastal mitmel korral maksumaksjatele rünnakuid. Seega ei ole TAE töö kahanenud, vaid kasvanud, ja meie ülesanded on Euroopa kodanike heaolu seisukohalt veelgi kriitilisema tähtsusega.

Vahikoera väljakutsed ei ole vähenenud, pigem vastupidi. Maksumaksjate õiguste kaitsmiseks ja avalike arutelude algatamiseks on TAE kohtunud poliitikutega, kirjutanud mitmeid pressiteateid ja valmistanud erinevatel teemadel ette taustauuringuid, mis on ka TAE kodulehel avaldatud:

  • ühtlustamise ja tsentraliseerimise vastu[2];
  • vaja on takistada Euroopa Komisjoni maksurünnakut[3];
  • TAE on EL digimaksu vastu[4];
  • ei riiklikule CO2 maksule, vajalik on üleeuroopaline lahendus, mitte kohalik aktivism.

Euroopa Komisjoni uus president Ursula von der Leyen ja kahetsusväärselt suur osa Euroopa Parlamendist pooldab maksude ühtlustamist, uute maksude, nagu digimaks, kehtestamist ning eraldi EL maksu Euroopa Liidu eelarve finantseerimiseks.

Ning mis meie jaoks veel kõige ohtlikum — nad tahavad muuta ühehäälsusel põhinevat hääletussüsteemi. Avalikkusele märkamatult on Euroopa Komisjon ette võtnud EL sotsiaal- ja maksupoliitika aluspõhimõtete muutmise. Nendes tundlikes valdkondades kehtib seni otsuste vastuvõtmisel ühehäälsuse nõue, mis tähendab, et igal liikmesriigil on õigus soovimatule lahendusele veto panna. Euroopa Komisjon tahaks seda praktikat muuta.

Euroopa Komisjoni on uute maksuplaanide, nagu EL maksu, finantstehingute maksu või digimaksu, elluviimisel takistanud ühehäälsuse nõue. Komisjon soovib, et tulevikus võiks poliitilisi otsuseid vastu võtta 55% poolthäälte enamusega (ning need peavad esindama 65% EL rahvastikust). Sellise kvalifitseeritud häälteenamusega oleks otsuseid palju lihtsam läbi suruda, mistõttu tugevneks Brüsseli mõju oluliselt.

Suurbritannia EL-ist lahkumisel kaotavad põhjapoolsed riigid oma senise 39% osakaalu rahvastikust, jäädes ilma otsuste vetostamise võimalusest. Prantsusmaa egiidi all tegutsevad Vahemere maad säilitavad 38% osakaalu. Seni näeb Euroopa Liidu leping ette, et kvalifitseeritud häälteenamusega otsuste vastuvõtmist saab takistada vähemalt 35% elanikkonda esindav vähemus. See tähendab, et seni pidi otsustega päri olema vähemalt põhjapoolsed või lõunapoolsed riigid.

Brexiti korral kaob see peenelt häälestatud jõudude tasakaal. Suurbritanniata ei ole põhjapoolsetel riikidel enam vastumeelsete otsuste blokeerimiseks vajalikku häälte osakaalu. Samas Vahemere maade osakaal kasvab.

TAE võitleb maksumaksjate õiguste eest vapralt nagu viimane mohikaanlane, meie jaoks on eriti oluline veenda iga üksikut liikmesriiki selles, et EL hääletussüsteem jääks muutmata. Kui see ei õnnestu, saab Euroopa Komisjon eelarve suurendamise otsuseid üsna hõlpsasti läbi suruda. Samuti on sel juhul võimalik, et kehtestatakse üleeuroopaline töötuskindlustuse süsteem, mille maksavad kinni tugevamad riigid ning rakendatakse kohustuslikku ühtset alampalka kogu EL-is (see oleks alampalk, mis ei sõltu kohalikust keskmisest palgast). See tekitaks uusi konflikte ning ohustaks Euroopa Liitu.

CO2 emissiooni vähendamine ja kliimamõjudega tegelemine on järjekordne näide sellest, kuidas asi kisub kiiva. Kliimamuutusi on vaja arvesse võtta ja CO2 heitmete vähendamine peab mõistagi olema prioriteetne, aga EK lähenemine on vale. Näiteks niinimetatud keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv (Clean Vehicle Directive, CVD)[5] lihtsalt soodustab ühistranspordis elektribusse. Ainult elektribussid või vesinikkütuseelementidega töötavad bussid loetakse heitmevabaks transpordivahendiks. Kõik muu innovatsioon on keelatud. Niisiis, kujutage ette, EK keelustab oma seadusega innovatsiooni.

Juhtimaks tähelepanu, et asi on kiiva kiskunud, pühendas Baierimaa maksumaksjate liit teemale terve oma ajalehe Klartext[6] ning TAE tõlkis selle ka inglise keelde. Soovime ingliskeelse teksti saata kõigile Euroopa Parlamendi liikmetele, kõigile valitsustele, kõigi liikmesriikide rahandus-, keskkonna ja majandusministritele.

Samuti soovime saata kirja ja kohtuda Ursula von der Leyeniga, et talle sellest murest rääkida ning esitada omapoolsed ettepanekud ja nõudmised. Teavitame kirjast kõiki oma liikmeid. Iga liige võib aktsiooniga ühineda või materjale maksumaksjate huvide kaitsmisel kasutada.

Selleks et Brüsselis oma võrgustikku laiendada ja ettepanekuid paremini kuuldavaks teha, oleme alustanud süvendatud koostööd Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtete organisatsiooniga (SME Europe). Palusime dr Horst Heitzi, kes elab Brüsselis (ja pääseb seetõttu ligi Euroopa Parlamendi liikmetele) ning on SME Euroopa tegevjuht, kas ta on nõus toetama meie tegevust maksumaksjate õiguste kaitsel. Vastus oli jaatav!

Nüüd on meil Brüsselis lisaks TAE Brüsseli osakonna direktorile Walter Gruppile ka dr Heitz. Et ta saaks TAE-d ametlikult esindada, loodi ase-peasekretäri ametikoht. Nagu kõik TAE ametikohad, on ka see vabatahtlik (st tasustamata). Üks dr Heitzi idee oli tunnustada Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on nii-öelda parteiülesed, st vaatavad oma partei huvidest kaugemale ja tegutsevad ka maksumaksjate huvide kaitsel laiemalt.

Dr Ralf Schneideri (esindab Baierimaa maksumaksjate liitu) ning Michael von Foersteri (esindab Euroopa Majandussenatit)[7] eestvedamisel on TAE koostanud STASTISTA andmebaasile tuginedes maksu- ja finantsnäitajate võrdlusi. Numbrid ja graafikud avaldati väljaandes „Ühtlustamise ja tsentraliseerimise vastu“.[8] Uurimus näitab selgesti, et:

  • enamikus riikidest ei ole riigikassa täitmisega (tulude laekumisega) probleemi, maksukoormus kasvab;
  • kui riik ei saa piisavalt vahendeid tulumaksust, kiputakse tõstma aktsiise;
  • madala maksumääraga riikides on kõrgem majanduskasv.

Oma eesmärkide paremini kuuldavaks tegemisel on TAE jaoks väga oluline koostöö teiste organisatsioonidega, kellel on meiega sarnased huvid. Nt Euroopa Majandussenat, SME Euroopa ja Ülemaailmne SME (SME Global), Hanns Seidli Fond, Hayeki Fond. Võrgustikest tasub mainida Euroopa Ressursipanka (European Resource Bank)[9] ja Vaba Turumajanduse Rändkampaaniat (Free Market Road Show)[10]. Samuti hindame kõrgelt kõikide riikide maksumaksjate organisatsioone.

Koostöö aitab meil paremini lobitööd teha ja hoida TAE eelarvet jätkuvalt tagasihoidlikuna.

[1] Kokkuvõte on koostatud TAE 11.12.2019 koosoleku ingliskeelse protokolli põhjal.

[2] www.taxpayers-europe.org/information/press/110-against-levelling-down-and-centralism-taxpayers-association-of-europe-offers-election-recommendation-for-the-european-election.html. Materjal on 31.05.2019 avaldatud ka EML kodulehel: Euroopa maksumaksjate organisatsioon on ühtlustamise ja tsentraliseerimise vastu: www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=11487.

[3] www.taxpayers-europe.org/information/press/108-prevention-of-the-eu-commission-s-tax-attack-is-necessary.html.

[4] www.taxpayers-europe.org/information/press/107-tae-rejects-eu-digital-tax.html.

[5] https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/clean-vehicles-directive_en.

[6] www.eu-wirtschaftssenat.eu/files/images/pdf/klartetxt_07-08_2019_en.pdf.

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Senate.

[8] Vt viide 2.

[9] https://europeanresourcebank.org/#about.

[10] https://freemarket-rs.com/about/.